Skip to main content

Full text of "Trzecia ksiazka nauki jezyka polskiego, zawiérajaca cwiczenia gramatyczne wraz z nauka pisania listów i innych ukadów pisemnych na ostatnia klase szkó gownych i miejskich w Césarstwie austryjackiém .."

See other formats


PG 6111 

A63 
1869 
Copy 1 *.# V¥ J% 


PG 6111 
.A63 
1869 
Copy 1 <®ty. ~^& (CHI 

mi Ab3 


UNITED STATES OF AMERICA. Trzecia 

książka nauki języka polskiego, 

zawierająca ćwiczenia gramatyczne 

wraz z 

nauka pisania listów 

i innych układów pisemnych, 

na ostatnią klasę szkól głównych i miejskich 

w 

cesarstwie austryjackiem. 
Cena książki oprawnej : 34 nowych krajcarów. W Wiedniu. 

W CÓ3. król. nakładzie książek szkolnych. 

1869. TG W szkołach publicznych używane być mają, 
wyjąwsz} T szczególne upoważnienia Ministerstwa 
Stanu, tylko książki przepisane i w c. k. nakładzie 
książek szkolnych wydane ; nie dozwala się też 
przedawania tych książek po cenach wyższych, jak 
na tytule wymieniono. Oddział I. 

Rzecz o słowach. 

§. 1. Człowiek, drzewo, kamień, ja, mądry, 
dwa, pisać, pięknie, jeżeli, ach : są ustne wyrażenia 
naszych wyobrażeń. 

Wyrażenia ustne wyobrażeń naszych zowie my 
słowami. 

§. 2. Ojciec, kwiat, koń, mądrość ; Galicyja, 
Karpaty, Kraków, Dniestr, Adam, Jadwiga : są 
wyrażenia przedmiotów, osób lub rzeczy. 

Wyrażenia przedmiotów zowia się rzeczowni- 
kami (substantiva, §aupttt)órter). 

§. 3. Mądry, biały, twardy , urodzajny, wy- 
soki, długi : są słowa, wj^rażające własności przed- 
miotów. 

Słowa, wyrażające własności przedmiotów, zo- 
wia się przymiotnikami (adjectiva, SBetroorter). 

§. 4. Rzeczowniki i przymiotniki nazywają 
się imionami. 

Słowa zastępujące miejsce imion, zowia się 
zaimkami (pronomina, gurtu órter). 

1 * 4 

§. 5. Jeden, dwa, pięć ; drugi, trzeci, dziesiąty, 
wiele, mało ; podwójny, pięcioraki : są to słowa, 
wyrażające licbzę przedmiotów, ich porządek lub 
skład. 

Słowa, -wyrażające liczbę przedmiotów, ich skład 
lub porządek, zowią się liczebnikami (numeralia^ 
3al}fa)órter). 

§. 6. Wymawiając same tylko przedmioty n. p» 
Bóg, książka, ojciec, myślimy tylko o nich samych. 
Lecz mówiąc : Bóg jest, książka leżała, ojciec będzie 
czytał, wyrażamy oraz, że przedmiot Bóg, objawia 
się teraz, to jest w czasie teraźniejszym; przedmiot 
zaś książka, objawił się w przeszłości, to jest, 
w czasie przeszłym ; a nareszcie przedmiot ojciec 
objawi się dopiero w przyszłości, to jest w czasie 
przyszłym. 

Słowa wyrażające objaw przedmiotóu* w pew- 
nym czasie, nazywają się czasownikami (rerba, 
3eittt)óttet). 

Rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, i czasowniki 
podlegają pewnym zmianom, przybierając rozmajite 
końcówki, jeżeli niemi rozmajite względy w mowie 
wyrazić chcemy, i dla tego zowią się odmiennemi 
częściami mowy (abdnbetlidje 9tebet(jetfe). 

§. 7. Mówiąc: Bóg jest wszędzie, wyrażamy 
nie tylko, że Bóg jest ; ale także, gdzie on jest, 
czyli określamy bliżej czasownik jest słowem 
wszędzie. 

Słowa, służące do określenia czasowników, na- 
zywają się przysłówkami (adrtrbia, Sftebeiiroorter). Przysłówki mogą także określać przymiotniki, 
lub inne przysłówki ; n. p. uczeń jest bardzo pilny, 
siostra czyta dosyć dobrze. 

§. 8. Mówiąc: książka leży pod ławką lub na 
ławce, wyrażamy temi słowami: pod, na, w jakim 
stosunku znajduje się książka do ławki. 

Słowa, wyrażające różne stosunki przedmiotów, 
zowią się przedimkami (praepositiones, 9Sottt)6rter). 

§. 9. Mówiąc: rozum i cnota nas zdobią, 
łączymy wyrazy: rozum, cnota, za pomocą słowa: 
i; trzeba być pilnym, by się czegoś nauczyć — 
łączymy za pomocą słowa: by dwa zdania, i wy- 
rażamy ich stosunek względem siebie, to jest, dla 
czego trzeba być pilnym? 

Słowa, które łączą inne słowa lub zdania, wy- 
rażając oraz ich stosunek, zowią się spójnikami 
(conjunctiones, SBinberoorter). 

§. 10. Ach! o! biada! są wykrzyknienia, wy- 
rażające uczucia. 

Słowa, czyli raczej wykrzyknienia, wyrażające 
pewne uczucia, zowiemy wykrzyknikami (Interjec- 
tiones, (§mpfinbung3tt)órter). 

Przysłówki, przedimki, spójniki i wykrzykniki, 
są słowa, które w żadnej mowie nie podlegają 
zmianie, dla tego zowiemy je nieodmiennemi czę- 
ściami mowy (unabdnberlidje Śftebet^etle). 

W następuj ącem zdaniu są zawarte wszystkie 
części mowy: O troskliwy nauczycielu 1 , pracujesz 
z nami codziennie przez kilka godzin. 

Powiedz, jaką częścią mowy jest każde słowo 
w tern zdaniu. Oddział II. 

Rzecz o zgłoskach i głoskach. 

§. 11. O-czy, sam, mą-drośc, spra-wie-dli-wość. 

Każde z tych słów składa się z jednej, dwóch 
lub więcej części, które jednym obrotem ust wymó- 
wić się dadzą; w każdej zaś z tych części słyszeć 
się daje jedno, dwa lub więcej brzmień. Brzmienia 
te zowiemy głoskami (Soute). 

Jedne lub więcej głosek w połączeniu, jednym 
obrotem ust wymówionych, zowiemy zgłoską (@ifbc). 

Słowa więc składają się ze zgłosek, zgłoski 
zaś z głosek. 

§. 12. Znaki głosek, pismem lub drukiem wy- 
rażone, zonia się kroiłam i lub literami. 

I. Rozróżnienie zgłosek i słów. 

§. 13. Słowo: na-uk-a składa się z trzech 
zgłosek, z któiych ostatnia: a jest tylko końcówką; 
zgłoska zaś : uk jest najgłówniejsza częścią słowa, 
gdyż w niej spoczywa właściwe znaczenie jego, i 
zowie się rdzeniem (bit 2Buqe(). 

Zgłoska : na stojąca przed rdzeniem zowie się 
zrostka (bit SSorfilbe). 

TV słowie: na-uk-ow-y jest głoska: y koń- 
cówką, zgłoska zaś : ow przyrasta do rdzenia, i zowie 
się przyrostka (bit Sfcadififbe). §. 14. Słowa, z jednej tylko złożone zgłoski, są 
jednozgłoskowemi (einfilbig); słowa zaś składające 
się z dwóch lub więcej zgłosek, zowią się wieio- 
zgłoskowemi (me^rjtlbtg). 

Słowa, składające się z samego tylko rdzenia i 
z końcówki, zowią się pierwotnikami (®runbtt>órtet). 

Słowa, urobione z pierwotników za pomocą 
zrostek i przyrostek, zowią się pochodne/mi (abgelei* 
tttt) n. p. zima, jest pierwotnikiem ; a z tego po- 
chodne : zim-ny, zim-ow-y, zim-ow-ać, prze-zim- 
ow-aó, o-zim-in-a i t. p. 

§. 15. Słowa są pojedyncze (einfad)), jeżeli tylko 
z jednego, złożone (uifammengefe|t) , jeżeli z dwóch lub 
więcej słów pojedynczych się składają ; n. p. beczka, 
jest wyrazem pojedynczym, półbeczek, złożonym. 

Słowa, z obcego wzięte języka, zonia się obcemi; 
n. p. familija. II. Rozróżnienie głosek. 

§. 16. Głoski : a, a, e, e, ę, i, y, o, ó, u są czy- 
stym, nietamowanym głosem, z ust się wydobywają- 
cym, i zowią się samogłoskami (Selbftfaute, vocales). 

§.17. Wymawiając głoskę: p, czynimy opór 
wargami wydobywającemu się z ust czystemu gło- 
sowi: e; wymawiając głoskę: k, czynimy opór 
wydobywającemu się z ust czystemu głosowi: a, 
przykładając język do podniebienia w głębi ust; dla wyrobienia głoski: t, przykładamy język do 
podniebienia zaraz za zębami. 

Głoski, wyrobione zapomoca ruchomych narzędzi 
mownych, to jest: warg, zębów, podniebienia i gardła, 
zowią się spółgłoskami (SEfóitlaute, consonantes). 

Samogłoski wymawiają się same przez się; 
spółgłoski zaś tylko, opierając się na samogłoskach. 

///. Rozróżnienie samogłosek. 

§. 18. Przy wymawianiu samogłosek: a, o, u, 
y, głos wychodzi całym kanałem ust, i dla tego 
samogłoski te brzmią grubo. 

Przy wymawianiu samogłoski: i, ścieśniamy 
kanał ust, i dla tego brzmi ta samogłoska cienko. 

Samogłoska e zaś jest brzmieniem pośredniem 
między głoską grubą a cienką. 

Rozróżniamy więc samogłoski: 

a) grube: a, o, u, y, 

b) cienkie: i. 
d) średnie: e. 

§. 19. Gdy samogłoski: a, e, wymówimy przez 
nos, usłyszymy: a, ę. 

Samogłoski: a, ę, nazywają się nosowemi. 

§. 20. W słowach: nerka, Bóg, brzmi samo- 
głoska e, jak y; zaś: ó, jak u. 

Samogłoski e, ó, zowią się przegłoszonemi : 
a przegłos ten wyraża się w piśmie, kładąc nad e, o, 
kreskę. 9 

Samogłoski dzielimy więc: 

a) na pierwotne: a, e, i, y, o, u. 

b) „ nosowe: ą, ę, 

c) „ przegłoszone : e, ó. 

§. 21. Jeżeli dwie samogłoski w jeden glos się 
zlewają, wtedy zowie się taki głos dwugłoską ($)op* 
pelfaut, diphtongus) n. p. au, eu, ei, oi, ni. 

Dwugłosek nie ma w czysto polskich słowach 
tylko w obcych, i takich, które naśladują pewne 
brzmienia, n. p. Europa, Austryja; miauczeć. IV. Rozróżnienie spółgłosek. 

§. 22. Spółgłoski dzielę się: 

a) na pierwotne : b, d, f, g, h, eh, k, ł, m, n, p, 
r, s, t, w, z. 

b) na pochodne: b\ dz, di, f, dz, z, sz, c, cz, l, 
ni, ń, p\ rz, ś, ć, w% i. 

Pierwotne spółgłoski zowiemy, dla twardego 
ich brzmienia, także twardemi; pochodne zaś, dla 
brzmienia ich miękkiego, zowiemy miękkiemi. 

Do miękkich spółgłosek należy jeszcze j, która 
nie ma odpowiedniej sobie twardej, i albo spływa na 
samogłoskę: ja, ją, je, ję, je, ji,jo,jó,ju; np. stoji; 
albo się opiera na niej: aj, ej, ej, ij, oj, oj, uj, yj; 
np. miejsce, wojna. 

§. 23 Twarde spółgłoski dzielą się: 

a) na mocne: if, eh,) ik, p, j j s, t, j 

b) „ słabe: \ w, h,\ \g, b, I \z, d. • 

c ) y> płynne: ł, m, n, r. 10 §. 24. Miękkie spółgłoski dzieła się: 

a) na grube : c, cz, dz, dż, rz, sz, i. 

b) „ cienkie: V, c, di, f, I, m\ ń, p', ś, w\ź. 
Do tych ostatnich należy jeszcze najcieńsze: j. 

§. 25. Według narzędzi mownyck, zapomocą 
których spółgłoski się wymawiają, dzielimy je na* 
wargowe, podniebienne, gardłowe. Spółgłoski 


brzmienie 


mocne słabe 


płynne 


wargowe 


twarde 


P> f > m > 


b, w, 
miękkie 


pf>\ 


b', W, 
podniebienne 


twarde 


s, t, 


z, d, 


ł, n, r, 


miękkie 


sz, c, cz, 


ź, dź, 
ż,dz, dż, 


l,ń,(rz) 
j. 


gardłowe 


twarde 

- 


eh, k, 


h, S, 

Spółgłoski: c, ć, cz, dz, dź, dż, s, ś, sz, rz, 
z, ź, ż, nazywamy syczącemi. 

§. 26. Przy wymawianiu spółgłosek; f, f, h, 
eh, s, ś, w, w\ r, rz, sz, z, i, i, brzmienie ich tak, 
długo trwać może, jak długo powietrze z płuc 
pędzimy, dla tego zowią się spółgłoski te trwajacemi. 

Brzmienia zaś spółgłosek: b, b\ c, cz, p, p\ 
d, t, g, k, nie można przedłużyć, dla tego zowią 
sie one chwilowemi. li 
Oddział III. 

Własności głosek. 

A. Własności samogłosek. 

§. 27. Każda samogłoska sama jedna tworzyć 
może zgłoskę ; np. i-gła, o-racz. 

§. 28. W słowach pojedynczych nie kładzienry 
nigdy dwóch samogłosek obok siebie, tylko je spół- 
głoską : j, przedzielamy ; nie pisze się : n. p. wi-ę 
leczwi-ję; nie: kocha-ą, lecz: kocha-ją; tak też nie 
powinno się pisać: poisz, po-i; lecz: pojisz, po-ji- 

§. 29. Samogłoski w odmianie i urabianiu wyra- 
zów, zamieniają się jedne na drugie, albo się tez 
w słowach przybierają, albo się z nich wyrzucają. 

I. Zamiana samogłosek. 

§. 30. Mówimy : ciało, w ciele ; lecz nie : w ciale — 
wiozę, wiezie, lecz nie: wiozie; — włókł, wlekli ; 
lecz nie: wlokli. 

Samogłoski: a, o, ó, zamieniają się na: e, jeżeli 
przez odmianę słowa staną między dwiema miękkiemi 
spółgłoskami; lub od następującej miękkiej spół- 
głoską chwilową są przedzielone; wracają atoli 
nazad jeżeli przyczyna miękczenia znika. 

Dla tego mówimy ; w ciele, ciałem ; lecz nie : 
eiełem; — wiezie, wiozą; lecz nie: wieżą; — wlekli, 
wlokły, lecz nie: wlekły. 
12 

Dla uniknienia jednak dwuznaczności nie mó- 
wimy : na sienie, ścienie, biesiedzie, miedzie, zenie ; 
lecz : sianie, ścianie, biesiadzie, miodzie, żonie. 

Samogłoska: a zatrzymuje się jednak statecznie, 
chociaż stanie między miękkiemi spółgłoskami: 

a) W 6ym sp. 1. m. — uczniami, ziemiami. 

b) W rzeczownikach na: anie zakończonych; 
n. p. pisanie, sianie, pobielanie. 

c) W osobie 3ej 1. m. czasu przeszłego czasow- 
ników na ad zakończonych; n. p. rozprawiali, za- 
ganiali, siali. 

d) W liczbie mnog. przymiotników i imiesło- 
wów z końcówką: i; n. p. rumiani, rozlani, rozsiani. 

§. 31. Samogłoski: e, o, ó, zamieniają się na: a. 
jeżeli urabiamy czasowniki częstotliwe, n. p. jeść, 
jadać; zaprosić, zapraszać; zamówić, zamawiać. 

§. 32. Samogłoska e zamienia się na e: 

a) Jeżeli stojące po niej spółgłoski: b, dź, g, j. 
z, rz, na niej się opierają: n. p. chleb/śledź, śnieg, 
olej, ser, pacierz. 

Lecz pomimo tego pisze się: łeb, bieg, koper, 
wicher, i cudzoziemskie na er zakończone, oprócz: 
imbier, papier. 

b) Następujące słowa mają e: bies, chlew, 
chmiel, gniew, grzech, jeż, mlecz, papież, 
powiew, sieć, śmiech, śpiew, świerszcz, trzmiel, 
wyziew . 

§. 33. Samogłoska o zamienia się na ó: 

a) Gdy stojąca po niej spółgłoska słaba, tu- 13 

dzież płynna : /, ł, r, lub j, kończąc wyraz, opiera się 
na niej, n. p. głód, rów, sól, dół, wór, bój. 

b) Gdy się na niej opiera spółgłoska słaba 
w połączeniu z płynna r; — n. p. bóbr, dóbr. 

c) Gdy się na niej opiera jakabądź spółgłoska, 
lecz połączona z płynną ł; — n. p. mógł, wiódł, gniótł. 

Jeżeli zaś spółgłoska, opierająca się na: ó, 
odłączy się od niej, i spłynie na następującą samo- 
głoskę, natenczas powraca o, np. głód, głodu ; rów, 
rowu ; bóbr, bobrem ; mógł, mogli. 

W niektórych pozostaje ó ; np. król, króla ; 
stróż, stróża ; mózg, mózgu ; żółw, żółwia. 

Lecz pisze się : dzięcioł, gruczoł, kwiczoł, mo- 
zół, pachoł, sokół, żywioł, gąsior, jawor, jezior, 
kaczor, por, sikor, sobol, piskorz, węgorz ; oraz 
cudzoziemskie na or zakończone, zatrzymują o; np. 
aktor, professor. 

§. 34. Samogłoska ą zamienia się na ę: 

a) W ostatniej zgłosce rzeczowników, gdy z nich 
urabiamy przymiotniki na : ny, lub y ; n. p. ksiądz, 
księży ; mosiądz, mosiężny ; miesiąc, miesięczny. 

b) W przymiotnikach dwuzgłoskowych przed 
zgłoską : szy ; n. p. skąpy, skępszy ; mądry , mędrszy ; 
gorący, gorętszy. 

c) Jeżeli przy odmianie lub urabianiu słów 
spółgłoska opierająca się na niej, spłynie na przy- 
braną samogłoskę; n. p. ksiądz, księdza; gołąb, 
gołębia; dąb, dęba. 14 

Niektóre zatrzymują jednak i w tym razie ą; 
np. rząd (władza) rządu ; posąg, posągu ; szeląg, 
szelągiem. 

§. 35. Samogłoska ę zamienia się na a. 

a) Jeżeli przez odmianę słowa jedna lub więcej 
spółgłosek na niej się oprze ; n. p. ręka, rąk ; będą, bądź. 

Niektóre słowa zatrzymują i w takim razie ę: 
u. p. klęska, klęsk ; męka, męk ; pięta, pięt. 

b) Gdy z rzeczowników urabiamy inne słowa 
przez dodanie zakończenia : ka ; n. p. pieczęć, pie- 
ćzątka ; gęś, gąska. 

W takim razie spółgłoski miękkie : ć, ś zamie- 
niają sie przed k na twarde. 

7/. Przybieranie i wyrzucanie samogłosek. 

§. 36. Samogłoskę e często przybieram}' do 
słowa, by złagodzić stek dwóch spółgłosek, razem 
się schodzących, których wymowa byłaby trudną. 

Samogłoskę t wtrącamy do słowa: 

a) Jeżeli dwie spółgłoski chwilowe na końcu 
słowa razem się łączą; n. p. zamiast: matk, pisze 
i mówi się: matek; zamiast: panń, panien; zamiast: 
studn, studzien. 

b) W 2im stopniu przymiotników przed koń- 
eówką : szy, gdzie się łączy ze spółgłoską j, i tworzy 
zgłoski: ej szy ; n. p. pilny, pilniejszy. 

c) Samogłoska e łączy się także w odmianie 
czasowników z końcówkami osobowemi : sz, ś. my. 
cie ; n. p. piszę, pisz-esz, pisz-emy, pisz-ecie. 

§. 37. Samogłoska e często się wyrzuca w 
odmianie słów, n. p. lew, lwa; pies, psa; sen, snu. 15 B. Własności spółgłosek. 
/. Miekczenie spółgłosek twardych, 

§. 38. Jeżeli spółgłoska twarda miękko wyma- 
wiać się ma, natenczas pisze się nad nią kreska ('), 
która się znakiem miękczenia zowie. Atoli kreska 
ta zwykła się pisać tylko nad : c, s, i, n, przy innych 
zaś spółgłoskach opuszczać się zwykła; n. p. pić, 
zaś, cień; atoli paw, zamiast : paw'; gołąb, zamiast: 
gołąb'. 

Inny sposób miękczenia twardych spółgłosek jest 
ten, iż się po nich kładzie samogłoskę i, lecz to 
wtenczas tylko, jeżeli spółgłoska twarda, połączona 
z tą samogłoską i, nie z nią, lecz z następującą po 
niej inną samogłoską, tworzy zgłoskę ; n. p. nie pisze 
się : paw'a, lecz pawia ; nie : ćeńa, lecz cienia. 

Każda spółgłoska, znaczkiem miękczenia opa- 
trzona, traci ten znaczek, gdy się łączy ze samo- 
głoską i. 

§. 39. Spółgłoski grube, wyjąwszy: g, k, łączą 
się tylko z grubem y\ spółgłoski zaś cienkie, tudzież : 
g, k, łączą się tylko z cienkiem i. Pisze się więc : 
ryba, nieriba; szyba, nie sziba ; Maryja, nie Marija, 
Rosyja, nie Rosija ; ubogi, nie ubogy ; krótki, nie 
krótky. 

§. 40. Jeżeli spółgłoska twarda, wyjąwszy: g, k, 
łączyć się ma z cienkiem i, które po niej następuje, 
natenczas zmiękczyć się musi; a jeżeli już jest miękka, 16 

natenczas przechodzi na cienka; n. p. bić, wić. pić; 
stelmasi, nie stelmachi. 

Gdy spółgłoski : g, k, łączyć się mają ze samo- 
głoską y, wtedy zamieniają się na odpowiednie 
m miękkie: dz, c; n. p. drugi, drudzy; krótki, 
krótcy. 

§. 41. Spółgłoski twarde miękczą się przed sa- 
mogłoska e: 

z) Gdy samogłoskę e, albo sarnę, albo w odmia- 
nie czasowników z końcówkami: sz, my. de; albo 
w 2im stopniu przymiotników i przysłówków ze spół- 
głoską j połączona, do jakiego słowa wtrącamy. 
n. p. mąka, mące ; noga, nodze ; bystry, bystrzejszy ; 
bystro, bystrzej. 

Lecz gdy e w odmianie przymiotników połą- 
czone jest z końcówkami : go. mu, m: nakoniec, 
mianie rzeczowników ze spółgłoską m ; nakoniec, 
gdy e przed końcówkami : śmy, ście do słowa wtrą- 
camy; natenczas nie miękczy się poprzedzająca 
twarda spółgłoska ; n. p. dobrem, dobrego ; panem, 
rodem ; byłem, byłeś ; jakeśmy, jakeście. 

b) Gdy e dla złagodzenia steku spółgłosek, 
lub dla wskazania zmiany znaczenia do słoica ja- 
kiego wtrącamy, wtenczas niekiedy miękczy się 
poprzedzająca twarda spółgłoska ; n. p. sosną, sosien ; 
płótno, płócien; brać, bierać. 

§.42. Spółgłoski: Ł n, przechodzą przed sycz ą- 
cemi na odpowiednie sobie miękkie: l, ń; no. trwały, 
trwalszy ; pan, pański. 17 

//. Zamiana spółgłosek. 

§. 43. Syczące spółgłoski cienkie : c, di, ś, i 
w odmian/e i urabianiu słów, szczególnie czasowni- 
ków, zamieniają się przed samogłoskami: a, a. e, 9 
na odpowiednie syczące grube. Tak przechodzi : 
c na c n. p. tracić, tra-cę, tra-cą, tra-cony, tra-cenie 
di ,, dz „ grodzić, gro-dzę, gro-dzą, gro-dzony 
ś „ sz „ prosić, pro-szę, pro-szą, pro-szony 
i „ ż ■ „ grozić, gro-żę, gro-żą, gro-żony. 

§. 44. Przed cienką syczącą, tylko cienka ; a 
przed grubą tylko gruba stać zwykła. Dla tego pisze 
się : gnieździć , nie : gnieździć ; gnieżdżę, nie : 
gnieżdżę. 

Gdy więc w odmianie wyrazu jedna cienka 
sycząca zamieni się na grubą, natenczas i poprze- 
dzająca sycząca do niej zastosować się musi ; u. p. 
gwizdać, gwiżdżę ; mieścić, mieszczę. 

§. 45. Jeżeli w czasownikach przed: d, di, t. 
c stoji spółgłoska sycząca, natenczas zamienia się 
przed : ę, ą spółgłoska : d na di ; t, na cz ; zaś 
nie tylko przed: ę,ą, lecz i przed: a, o, zamienia się: 
ćnacz: di na di; n. p. gwizdać, gwiżdżę, gwiżdże, 
gwiżdżą ; świstać, świszczę, świszczą ; czcić, czczę, 
czczony ; zagwoździć, zagważdża, zagwożdżę, za- 
gwożdżą, zagwożdżony. 

§. 46. Spółgłoski: d, t, s, zamieniają się w od- 
mianie wielu czasowników przed : e, ę, ą, na podnie- 
bieniu miękkie : 

d na dz n. p. głodać, głodzę, głodzę, głodzą. 

i „ c deptać, depcę, depce, depcą. 

s „ sz pisać, pisze, pisze, piszą. Ćwiczenia gramatyczne. 2 18 

§. 47. Syczące spółgłoski : c. dz, zamieniają się 
często w urabianiu wyrazów : 

c na cz 11. p. chłopca, chłopczyk; koniec, kończyć. 
dz „ ż „ ksiądz, księży ; pieniądz, pieniążek. 

§. 48. Spółgłoska rz zamienia się często na r, 
n. p. orzeł, orła; korzec, korca. 

§. 49. Dwie spółgłoski, obok siebie stojące, są 
albo obie słabe, albo obie mocne: n. p. wbić, dwa, 
zgoda ; — ptak, staw, spód. 

Spółgłoska słaba, obok mocnej stojąca, zawsze 
się mocno wymawia, i dla tego też niekiedy w piśmie 
postać jej zmieniamy ; n. p. dech, tchu, tchnienie. 

Dla tego też przyimek : z, w słowach złożonych 
przed mocnemi spółgłoskami, oprócz : c, cz, s, ś. sz, 
na s zamieniamy, i piszemy : skupić, spytać. 

§. 50. Gdy atoli spółgłoska rdzenna z w urabia- 
niu przymiotników z rzeczoicników przed przyrost- 
kiem : skl stanąć ma, natenczas nie zatraca się istotnej 
i, ale raczej s z końcówki: ski znika; i dla tego pisze 
się: mezki, nie męski; franeuzki, nie francuski. 

§. 51. Spółgłoska j połączona ze samogłoską i. 
po niej stojącą, nie zlewa się iv to i, bo brzmienie 
spółgłoski : j jest inne, jak brzmienie samogłoski: i; 
nie mogą też następować po sobie dwie samogłoski 
(§. 28); ani końcówki, od i zaczynające się, zastę- 
pować przybierającej spółgłoski rdzennej j ; pisze 
się zatem : kolej, koleji, nie kolei ; mój, moji, nie 
moi ; napój, napojić, nie napoić. i 

19 Oddział IV. 

Rzecz o zdanieah. 

/. Główne części zdania. 

§. 52. Słońce świeci. Nauki są pożyteczne. Na 
wiosnę kwitną kwiaty. Cnota jest wielkim skarbem. 
On mię nauczył wielu użytecznych rzeczy. Zajmo- 
wać się naukami jest bardzo pożytecznie. Nietoperz 
jest ptakiem. Czyli ojciec twój pojechał już na 
wieś? Gdzież Bóg jest obecnym? O gdybym mógł 
av naukach wyrównać tobie ! Jakże to przyjemny 
jest widok ! 

Myśl, wyrażoną słowami, zowiemy zdaniem 
(ein @o|). Myśl ta może być wyrażoną w kształcie 
sądu (ttrtfjetf) o jakimś przedmiocie ; jeżeli o nim 
coś twierdzimy, lub mu coś zaprzeczamy. W pierw- 
szym razie zdanie jest twierdzącem (bejafjenb, affir- 
mativ) ; w drugim zaś przeczącem (umtetnenb, ne- 
gativ). 

Myśl może b} r ć wyrażona w kształcie pytania, 
a takie zdanie zowie się pytajnem (3vugefa|) ; albo 
w kształcie wykrzyknfenia życzenia, prośby lub 
rozkazu (§etfc§efd|e). 

§. 53. Główne części zdania są : podmiot <Sub* 
jeft), o którym coś orzekamy ; i orzeczenie (^rdbi* 
rat), które wyraża to, co się o podmiocie orzeka. 20 

Podmiotem zdania bywają zwykle rzeczowniki; 
lecz mogą nim także być przymiotniki, zaimki, cza- 
sowniki, przysłówki, i wykrzykniki, a nawet wyra- 
żenia, z kilku słów się składające ; niekiedy podmiot 
w czasowniku jest ukryty, i trzeba się go tylko do- 
myślać. 

Orzeczenie składa się albo z jednego tylko sło- 
wa, i wtenczas jest czasownikiem; albo z dwóch, 
to jest : z przymiotnika, przysłówka lub rzeczownika, 
i ze słówka być, które łączy orzeczenie z podmiotem, 
i dla tego zowie się łącznikiem Copula). 

Podmiot zdania wyszukuje się, gdy wynaj- 
dziemy najprzód czasownik, i zapomocą niego py- 
tamy się : kto ? lub co ? 

(Poprzedzające zdania należy rozebrać, i je 
według tego, co tu powiedziano rozróżnić. — Należy 
przeczytać jeden z listów, zdania wyszukać, ro- 
zebrać je należycie i rozróżnić. //. Zdania rozwinięte. 

§. 54. Zdanie, które się tylko z podmiotu i 
orzeczenia składa, zowie się nagiem (nadt) ; n. p. 
Bóg jest. Uczeń pisze. Siedzę. Cnota jest skarbem. 
Dusza jest nieśmiertelną. 

Oprócz głównych części, mogą być w zdaniu 
jeszcze części podrzędne, które służą do określenia 
lab dopełnienia głównych. 

Zdania, w których obok głównych części znaj- 
dują się jeszcze określenia ich (SBeflimmungen) i do- 21 

2) dnienia (@rgdn$ungen), zowie się rozwiniętemi (er- 
ttmferte @d|e) ; np. Pilny uczeń pisze pięknie. Siedzę 
ciągle w szkole. Cnota cierpliwości jest wielkim 
skarbem. Nasza dusza jest nieśmiertelną. III. Części zdania określające. 

§. 55. Mówiąc: „prawdziwa przyjaźń jest wiecz- 
na" , określamy podmiot „przyjaźń" przymiot- 
nikiem „prawdziwa." — „Bóg jest sprawiedliwym 
sędzią." W tern zdaniu określamy orzeczenie : „sę- 
dzia" przymiotnikiem : „sprawiedliwym." — „Przed- 
wieczny Bóg jest sprawiedliwym sędzią." W tern 
zdaniu podmiot i orzeczenie są określone. 

Okreslającemi wyrazami mogą być: przymiot- 
niki, zaimki przymiotne, liczebniki, imiesłowy, rze- 
czowniki w 2 im lub innym spadku z przedimkiem 
przy rzeczownikach i zaimkach położone; tudzież 
przysłówki przy czasownikach i przymiotnikach. 

§. 56. Do bliższego określenia rzeczownika lub 
zaimka może także służyć rzeczownik sam jeden, 
lub z należącemi doń określa tka mi, stojący iv tym 
samym spadku : który się wtenczas przydatnie 
zowie; np. Skarga, znakomity kaznodzieja, żył 
w 16> m wieku. — W tern zdaniu jest: „znakomity 
kaznodzieja" przydatnią (5Seifa|, oppositio). 

§. 57. Słowa, określające orzeczenie mogą być : 
przymiotniki, przysłówki lub rzeczowniki z przedim- 
kiem położone, i oznaczają : 22 

a) Okoliczności miejsca, na pytanie: gdzie? 
zkąd? dokąd? np. Bóg jest wszędzie przytomny. 
Ptaki latają w powietrzu. Bociany przylatują z cie- 
plejszych krajów. Mój brat wyjechał na wieś. 

b) Okoliczności czasu, na pytanie : kiedy ? jak 
długo ? jak dawno ? odkąd? np. Byłem w szkole. 
Deszcz pada od dwóch tygodni. Człowiek musi się 
uczyć (kiedy? odkąd? jak długo?). 

c) Okoliczności sposobu, napytanie: jak? ja- 
kim sposobem ? czem ? z czego ? np. Bóg stworzył 
świat jednem słowem. Pieniądze robią się ze srebra. 
Brat mój odznacza się nauką. Lew odznacza się 
(czem?). Niektóre ptaki robią sobie gniazda (jak?). 
Krajemy chleb (czem?). 

d) Okoliczności powodu lub przyczyny, na py- 
tanie : dla czego ? z jakiej przyczyny ? z jakiego 
powodu? np. Śnieg topi się od gorąca. Człowiek 
drży (z jakiej przyczyny?). Modlimy się do Boga 
(dla czego?). 

e) Okoliczności zamiaru, na pytanie: do czego? 
np. Pióro służy do pisania. Używamy przechadzki 
dla przyjemności. Woda służy (do czego?). 

Ów ubogi o jednej nodze człowiek w łachma- 
nach, znany powszechnie żebrak, umarł dziś nagle 
z wielkiej nędzy na ulicy. (Jakie to jest zdanie ? 
co jest podmiotem, a co orzeczeniem? powiedz zdanie 
nagie ? które i jakie są określniki podmiotu i orze- 
czenia ?). IV. Części zadnia dopełniające. 

§. 58. Mówiąc: — Ojciec darował, — pytamy 
się: co? i komu? — W młodym wieku trzeba, — 
pytamy się : co czynić ? 

Na pytanie kogo ? lub co ? odpowiadamy 4 ym 
sp. np. pięknego konia ; na pytanie, komu. lub 
czemu ? odpowiadamy & m sp., np. memu bratu ; a 
na pytanie : co czynić ? odpowiadamy czasownikiem 
w sposobie bezokolicznym , np. uczyć się. W ten 
sposób uzupełniamy orzeczenia: darował i trzeba. 

Części zdania, stojące iv 4 ym i 3 [m sp., oraz 
czasowniki, stojące w sposobie bezokolicznym, które 
uzupełniają orzeczenie, zowią się dopełnieniem ((§r= 
gdn^ung). Spadek 4? zowiemy przedmiotem bliższym, 
spadek zaś 3 ci przedmiotem dalszym. 

§. 59. Przedmiot bliższy kładzie się w 2 im sp., 
jeżeli z czasownikiem połączony jest przysłówek : 
nie ; np. 

Czytam kiążkę Me czytam książki 
Widzę dom Nie widzę domu. 

Praca udziela (co? komu?). Nie trzeba odma- 
wiać (czego? komu?). Powinniśmy bliźniego (co?). 

Następujące zdania nagie należy rozwinąć za 
pomocą części określających i dopełniających : 

Rolnik uprawia. — Pszczoła zbiera. — Ogrod- 
nik sadzi. — Żelazo jest pożyteczne. — Skromność 
jest ozdobą. — Pracowitość zdobi. — Żołnierz po- 
winien. — Piec służy. — Łakomstwo prowadzi. — 24 V. Zdania pojedyncze i złożone. 

§. 60. Zdanie, w którem jest jeden tylko pod- 
miot i jedno orzeczenie , zowie się pojedyn czerń 
(ctnfadjer <Sa|), np. Ptaki latają w powietrzu. Ryby 
pływają w w T odzie. 

Gdy te dwa zdania połączymy spójnikiem : a, 
otrzymamy jedno z danie , składające się z dwóch 
zdań, z których każde ma swój podmiot i orzeczenie, 
np. Ptaki latają w powietrzu, a ryby pływają 
w wodzie. Kilka zdań, z których każde ma swój pod- 
miot i orzeczenie, połączonych zapomoca spójników 
w jedno, tworzą zdanie złożone 3iifammengefe|ter ©a|). Oddział V. 

Słowa odmienne. 

/. Rzeczowniki. 

§. 61. Rozróżni cnie rzeczowników. 

1. Rzeczownik, wyrażający przedmiot, życiem 
obdarzony, zowie się żywotnym; np. brat, siostra, 
koń, ryba. 

2. Rzeczownik, wyrażający przedmiot martwy, 
zowie sie nieżywotnym : n. p. księżyc, kamień, dąb, 25 

3. Rzeczownik, wyrażający osobę, zowie się 
osobowym ; n. p. rolnik, krawiec, matka. 

4. Rzeczownik, wyrażający rzecz, zowie sie 
rzeczowym ; n. p. wół, stół, pióro. 

5. Rzeczownik, wyrażający przedmiot, który 
widzieć, słyszeć, czuć, smakować, lub się go doty- 
kać można, zowie się najawnym ; np. ogrodnik, woda, 
światło, powietrze. 

6. Rzeczownik, wyrażający przedmiot, który 
się tylko da pomyśleć, zowie się my sinym ; np. mą- 
drość, pisanie, grzeczność. 

7. Rzeczowniki, wyrażjące imiona i nazwiska 
osób, narodów, krajów, gór, rzek, miast, wsi, nazy- 
wają się własnemi imionami; np. Jan , Rusin, 
Francyja, Warszawa, Karpaty. 

8. Rzeczowniki, wyrażające przedmioty, które 
są zbiorem wielu pod pewnym względem podobnych 
sobie przedmiotów, zowią się zbiór owemi ; np. naród, 
gromada, trzoda, stado. 

§. ()2. Rodzaj rzeczowników (©efcfyledjt, genus). 

i. Każdy rzeczownik jest albo rodzaju męzkiego 
(mdnntid), masculinum), albo żeńskiego (roetblidj, femi- 
ninum), albo nijakiego ffdd)fidj, neutrum). 

2. Rodzaj poznaje się w rzeczownikach osobo- 
wych i niektórych zwierzęcych ze znaczenia ; we 
wszystkich zaś innych z zakończenia. 

3. Rodzaju męzkiego ze znaczenia są: 

a) Imiona, oznaczające mężczyzn, i wszelkie 
istoty, pod postacią męzką uważane ; np. Bóg, Mi- 
chał, sędzia, koń. 26 

h) Imiona Indów i nazwiska miesięcy; np. An- 
glik, Styczeń. 

4. Rodzaju męzkiego z zakończenia są : 

a) Imiona, zakończone na spółgłoski twarde ; 
np. dąb, ogród, róg, znak. 

b) Imiona, zakończone na : rz, c, cz, dz, di, s, 
sz, z, ż ; np. kołnierz, pałac, płacz, grosz, pies, bez. 
Atoli wiele jest rzeczowników , które mimo tego 
zakończenia są rodzaju żeńskiego ; np. twarz, rzecz, 
gorycz, obręcz, tęcz, noc, kokosz. 

c) Niektóre zakończone na miękkie spółgło- 
ski: V, j, l, m\ ń, p\ ś; np. jedwab', kraj, ból, koń, 
karp', ryś. — 

5. Rodzaju żeńskiego ze znaczenia są : imiona 
niewiast, i wszystkich istot, które pod postacią nie- 
wiast uważamy; np. Iózia, pani, gospodyni, krowa. 

6. Rodzaju żeńskiego z zakończenia są rze- 
czowniki : 

a) Zakończone na miękkie spółgłoski: c, di, 
w\ i, ż; np. nać, miłość, kadź, krew, rzeź, straż. 
Jest atoli wiele rzeczowników^, które z temi końców- 
kami są rodzaju męzkiego ; np. liść, śledź, paw', 
fontaź, jarmuż. 

b) Zakończone na samogłoskę : a ; np. głowa, 
torba, owca. 

7. Rodzaju nijakiego ze znaczenia są : imiona 
głosek, i icszystkie inne słowa, a nawet całe zdania, 
uważane jako rzeczowniki ; np. e pochylone, twoje 
oddam. 27 

8. Rodzaju nijakiego z zakończenia są rzeczow- 
niki, zakończone na : e, ę, o ; np. słońce, cielę, słowo- //. Słowa rodzaj owane. 

§. 63. Każdy rzeczownik jednego jest tylko 
rodzaju; lecz słowa, służące do bliższego określenia 
rzeczowników, muszą się zgadzać z ich rodzajem, i 
dla tego na każdy rodzaj inne mają zakończenie. 
Dla rodzaju męzkiego mają końcówkę : y, lub i ; 
dla żeńskiego : a; dla nijakiego; e; np. który — a 

— e ; pilny — a — e ; piszący — a — e ; zbutwiały 

— a — e ; kocha-ny — a — e. 

Słowa, mające na każdy rodzaj inne zakoń- 
czenie, zowia się rodzajów anemi. 

Do słów rodzaj owany eh należę: A) pewne 
zaimki, B) tuszy stkie przymiotniki, C) pewne imie- 
słowy, D) niektóre liczebniki. 

A. Zaimki. 

§. 64. Rozróżnienie zaimków. 

1. Zaimki osobiste (perfónltcfye, personalia), które 
się używają zamiast imion osobowych. 

Osób jest 3. — Pierwsza, która mówi: ja ? 
nierozróżniajac rodzaju. Druga, do której się mówi : 
ty, także bez rozróżnienia rodzaju. Trzecia, o której 
się mówi: on, dla męzkiego; ona, dla żeńskiego; 
ono, dla nijakiego rodzaju. 

2. Zaimki pytajne (fragenbe, interrogativa), któ- 
remi się pytamy : 28 

a) Kto ? pytając o osobę, bez rozróżnienia rodzaju • 
co ? pytając o rzecz, także bez rozróżnienia rodzaju. 

b) który — a — e ? pytając o osobę lub rzecz, 

c) jaki — a — e ? „ „ własność jakiegoś 

przedmiotu, 

d) czyj — a — e ? „ „ właściciela „ „ 
Przy tych trzech ostatnich rozróżniamy rodzaj. 
Pytaj się stosownym pytajnikiem w następujących 

zdaniach : Te są własności Boskie — Te są konie mego 
brata — Niezrównane są własności Boskie. — Piękne 
są konie mego brata. — Rolnik orze. — Koń biegnie. 

3. Zaimki wskazujące (fjinttmfenbe, demonstra- 
tiva), któremi wskazujemy na pewien przedmiot, 
rozróżniając rodzaj, są następujące: 

a) ten-ta-to, tamten-a-o, on-ona-ono, ów-owa- 
owo, (wskazując na przedmiot}. 

b) taki-a-e, takowy- a-e. owaki-a-e, (wskazując 
na własność przedmiotu).. 

4. Zaimki dzierżawcze, które zastępują miejsce 
osoby, posiadającej jakiś przedmiot. Ponieważ osób 
jest trzy, to też i zaimek ten w obu liczbach jest 
trojaki : 

Liczba pojedyncza Liczba mnoga 

a) mój-a-e, zamiast lej osoby nasz-a-e 

b) twoj-a-e, ,, 2ej „ wasz-a-e . 

c) jego-jej-jego .. 3ej ,.. ich (dla wszyst- 

kich rodzaj ów). 

5. Zaimki zwrotne (jurutffii&renbe, reflexira), które 
czynność lub przedmiot jakiś do podmiotu zwracają, 
są następujące : a) siebie, się, zwracając czynność do podmiotu bez 
rozróżnienia rodzaju ; np. uczeń sili się, siostra sili się. 

b) swój-a-e, zwracając jakiś przedmiot do pod- 
miotu tego samego zdania n. p. brat ma swego konia. 

Zaimki te odnoszą się do wszystkich osób 
w polskim jeżyku. Żleby zatem powiedziano : ja mam 
mego konia, ty masz twego konia; lecz dobrze: ja 
mam swego konia, ty masz swego konia. Nie tak, 
jak w niemieckim języku: id) fjabe mein $fetb, bu 
§aft bem Cferb. 

Jeżeli zaimek dzierżawczy odnosi się do pod- 
miotu tego samego zdania, wtenczas używa się za- 
imka zwrotnego', swój-a-e, dla każdej osoby w obu 
liczbach. 

6. Zaimki względne (be^ie^enbe, relativa), ścią- 
gające się na przedmiot jakiś poprzedzający, są 
następujące ; 

a) Który-a-e, gdy rozróżniamy rodzaj, 

b) co? nierozróżniając rodzaju. 

Zaimek względny: który-a-e, musi się zgadzać 
ze słowem, do którego się odnosi, zawsze w rodzaju 
i w liczbie, lecz nie zawsze w spadku ; n. p. Uczeń, 
który jest pilnym, zasługuje na pochwałę. Koń, 
którego kupiłem, jest bardzo silny. 

7. Zaimki nieokreślne (unbeftimmte, indefinita), 
które nie wyrażają dokładnie przedmiotu, którego 
miejsce zastępują; n. p. ktoś, coś, jakikolwiek, 
którykolwiek, nikt, wszelaki, owaki, każdy. 

(Które zaimki są rodzaj owane? Przeczytać jeden 
z listów, wyszukać i rozróżnić wszystkie w nim zaimki). 30 

B. Przymiotniki. 

§. 65. Przymiotniki ze względu na trojaki 
rodzaj rzeczowników, do których się odnoszą, tro- 
jakie mają zakończenie, na rodzaj męzki : i lub y ; 
na żeński: a; na nijaki: e; np. ubogi-a-e, mały-a-e. 

Niektóre mogą się kończyć na y, lub odkrytą 
spółgłoskę, przed którą, jeżeli tego potrzeba, wtrąca 
się samogłoska : e, która miękczy poprzedzającą spół- 
głoskę twardą , prócz ł, np. godny , godzien ; 
mocny, mocen ; pewny, pewien ; syty, syt ; pełny, 
pełen. 

Na wzór takich przymiotników przybierają także 
zaimki : który i każdy niekiedy końcówkę : en ; 
któren, każden. 

Przymiotniki : kontent, rad, wart, w rodzaju 
męzkim zawsze na odkryte spółgłoski, w nijakim 
zaś na o zakończamy : kontenio, rado, warto. 

C. Imiesłowy. 

§. 66. Imiesłowy sa : albo nierodzajowane, za- 
kończone na: ąc lub szy ; n. p. śpiąc, czytając, spo- 
strzegłszy ; albo rodzajowane. 

Badzajowane imiesłowy kończą się : 
na a) ący-a-o n. p. kochający-a-e 

b) any-a-e n ukochany-a-e 

c) ony-a-e „ uproszony-a-e 

d) ty-ta-te „■ zbity-a-e 

e) ły-ła-łe „ osiwiały-a-e. 
Imiesłowy te urabiają sie z czasowników. 31 
D. Liczebniki. 

§. 67. Liczebniki są : 

a) Główne (©run tyafy fen, cardinalia), któremi 
rachujemy, i odponiadają na pytanie: ile? n. p. 
jeden, pięć, sto, tysiąc. 

Z tych : jeden-a-o ; dwaj, dwie, dwa, są rodza- 
jowane, inne nierodzajowane. 

b) Porządkowe (£)rbnung^a§(en r ordinalia),£tóre 
toyrażają porządek rzeczy, po sobie następujących ; 
n. p, pierwszy, drugi, dziesiąty-a-e. 

Wszystkie te liczebniki są rodzajowane, jak 
przymiotniki. 

c) Składowe, które wyrażają, ile przedmiotów 
wchodzi w skład jaki; n. p. pojedynczy, podwójny, 
pięcioraki, dwukrotny. 

Wszystkie te liczebniki są rodzajowane, jak 
przymiotniki. 

§. 68. Oprócz tego dzielimy liczebniki: • 

a) na oznaczone (befttmmtc, defmita), które wy- 
rażają dokładnie liczbę przedmiotów, porządek i 
skład ich; n. p. ośm, ósmy, ośmioraki, dwukrotny. 

b) na nieoznaczone funbefttmmte, indefinita), które 
tylko w ogólności lub w przybliżeniu liczbę, porzą- 
dek lub skład przedmiotów wyrażają ; n. p. wiele, 
mało, kilka, kilkoro, kilkoraki. 

///. Czasowniki. 

§. 69. Rozróżnienie czasowników. 
1. Pod względem trwania czynności, stanu lub 
bytu dzielą się czasowniki na : 32 

a) Niedokonane, które wyrażają, czynność, stan 
lub byt nieskończony, trwający ; n. p. pisać, prosić, 
skakać, spać. 

b) Dokonane, które wyrażają czynność, stan 
lub byt ukończony. Czasowniki te urabiają się 
z niedokonanych, gdy z niemi łączymy przyimki : do, 
u, za, wy prze, o, z, w, po ; n. p. przepisać, uprosić, 
wyskoczyć, przespać, osiwieć, zawołać, zajechać. 

2. Bo czasowników niedokonanych liczą się : 

a) Poczynające, które wyrażają ciągle wzma- 
gający się objaw przedmiotu ; n. p. starzeję się, si- 
wieję, słabnę, gniję. 

Czasowniki te mogą się stać dokonanemi, jeżeli 
je połączymy z przedimkami; n. p. zestarzeć się, 
osiwieć. 

b) Częstotliwe, są to czasowniki niedokonane, 
które wyrażają częste powtarzanie się czynności? 
stanu lub bytu. Czasowniki te urabiają się z nie- 
dokonanych, dokonanych i niektórych poczynających ; 
n. p. pisać, pisywać , przypisywać ; dać, dawać, 
oddawać. 

3. Pod względem znaczenia swego są cza- 
sowniki. 

a) Czynne (tfjdttge, activa), wyrażające czynność; 
n. p. czytać, pisać, skakać, podróżować. 

b) Jeżeli czynność, wyrażona czasownikiem, a 
pochodząca od podmiotu, przechodzi na przedmiot, 
stojący w 47™ sp., natenczas czasownik zowie się 
czynno-przechodnym (t$citi$ ubetgefyenb, transitivum) ; 
n. p. Nauczyciel chwali ucznia. 33 

Przy takich czasownikach można się pytać : 
kogo? co? 

c) Jeżeli czynność, wyrażona czasownikiem, a 
pochodząca od podmiotu, zwarca się nazad na pod- 
miot, natenczas czasownik czynny zowie się zwrot- 
nym (tu<fbe§ua,(idj) ; n. p. Uczeń uczy się. Chłopiec 
chwali się. 

d) Jeżeli czynność, wyrażona czasownikiem, a 
pochodząca od podmiotu, nie spływa na żaden przed- 
miot, ani się nie zwraca na podmiot, natenczas 
czasownik zowie się czynno nieprzechodnym (t^dtig 
Mtubergefjenb, intransitivumj ; n. p. mój brat skacze, 
ojciec podróżuje. 

e) Jeżeli czynność, wyrażona czasownikiem, nie 
pochodzi od podmiotu, lecz ją, inny przedmiot na 
podmiocie wywiera, natenczas czasownik nazywa 
się biernym (letbeno, passiv), co się wyraża przez 
osobną formę ; n. p. Uczeń jest, lub bywa chwalony 
od nauczyciela. 

i) Czasowniki, wyrażające tylko byt lub stan 
podmiotu, zowią się mjakiemi($StittttyńtXDQTttv, neutra) ; 
n. p. Drzewo rośnie, mgła ginie. 

§. 70. Czasy ($titm, tempora). 

/. Podmiot może objawiać swoje czynność, byt 
lub stan w teraźniejszości, w przeszłości, albo w 
przyszłości; n. p. Uczeń czyta, uczeń czytał, uczeń 
będzie czytał. 

2. Czasowniki wyrażają więc czynność, byt 
lub stan w czasie teraźniejszym , przeszłym , lub 
przyszłym. 

Ćwiczenia gramatyczne. o 34 

3. Gdy atoli czasownik niedokonany, czytać, 
zamienimy na dokonany, przeczytać, możemy po- 
wiedzieć: Uczeń przeczyta, uczeń przeczytał. 

4. Lecz przeczyta, wyraża czynność, która się 
w przyszłości ukończy, a zatem ani teraz się nie 
dzieje, ani też w przyszłości dziać się tylko będzie; 
dla tego czas ten zowiemy przyszłym dokonanym. 

5. Przeczytał, wyraża czynność, która się 
w przeszłości ukończyła ; lecz nie, że się tylko odby- 
wała; dla tego czas ten zowiemy przeszłym, do- 
konanym. 

6. Gdy chcemy wyrazić, iż czynność już dawno 
się odbyła, używamy czasu dawno-przeszłego. 

Mamy więc 6 czasów: 

a) Teraźniejszy (gegenrodrttge, praesens)* na wy- 
rażenie czynności, teraz się odbywającej ; n. p. ko- 
cham, tdj iitbt. 

b) Przeszły niedokonany (mitcergangene, imper- 
fectum), na wyrażenie czynności niedokonanej, która 
się w przeszłości odbywała, lecz nie koniecznie 
ukończyć się musiała; n. p. kochałem, tdj lithtt. 

c) Przeszły dokonany (t>ergangene, perfectum), na 
wyrażenie czynności dokonanej, która się już ukoń- 
czyła; n. p. ukochałem, ic§ Ca&e geftebt. 

d) Zaprzeszły ((dngftDergangenc, plusąuamperfec- 
tum), na wyrażenie czynności, która się już dawno 
ukończyła; n. p. kochałem był, ukochałem był, id) 
fyattt geliebt. 

e) Przyszły niedokonany (jufunftige, futurum 
simplex) , na wyrażenie czynności, która się 35 

w przyszłości odbywać będzie; np. będę kochać, idj 
roerbe lieben. 

f) Przyszły dokonany (funftfg fcergangene, futurum 
exactum) <//a wyrażenia czynności dokonanej, która 
się w przyszłości ukończy; np. ukocham, śdj roerbe 
geliebt Caben. 

§. 71. Sposoby (2ltten, modi). 

Mówiąc : uczeń czyta, lub czytał, wyrażamy, iż 
czynność czytania z pewnością, bez żadnego warun- 
ku się odbywa, lub odbywała. — Uczeń czytałby, 
wyrażamy, iż czynność czytania odbywałaby się 
pod pewnym warunkiem ; np. gdyby umiał. — 
Uczeń niech czyta, rozkazujemy, aby się czynność 
odbywała. — Mówiąc nareszcie : czytać, nie wyra- 
żamy ani osoby, która ma czytać, ani czasu, w którym 
się ta czynność ma odbyć. 

Rozróżniamy 4 sposoby wyrażenia czasownikiem 
czynności bytu lub stanu. 

a) Sposób oznajmujacy(^t\§txtit\n&iQ&t\v\\§),gdy 
czynność za pewną i bezwarunkową uważamy (chwalę). 

b) Sposób łączący (uerbinbenbe, conjunctivus), 
jeżeli czynność wyrażamy jako życzenie i chęć, albo, 
iż pod pewnym warunkiem się odbywa lub odbywała 
(chwaliłbym, obym chwalił). 

c) Sposób rozkazujący (befefjfenbe, imperativus), 
gdy chcemy i nakazujemy, aby się czynność stała 
(chwal, chwalże). 

d) Sposób bezokoliczny, gdy mówimy o czynności 
bez względu na osobę i czas (chwalić). 36 Oddział VI. 

Odmiana słów. 

§. 72. Rzeczowniki, zaimki, przymiotniki, li- 
czebniki i czasowniki przybierają dla wyrażenia 
rozmajitych względów w mowie pewne końcówki, co 
się odmianą zowie. 

Końcówki te dołączają sie do ostatniej głoski 
w słowie, którą przybierającą głoską nazywamy. 

Głoską przybierającą jest zwykle spółgłoska, 
niekiedy samogłoska. 

§. 73. Głoska przybierająca jakiegoś słowa 
wynajduje się, jeżeli końcówkę do niego przyczepioną 
odrzucimy; np. 
Boga, odrzuciwszy a, zostaje : Bóg, a zatem g, przybier. Panem, 


» 


em, 


5? 


Pan ,. „ n, 


Matka, 


» 


a, 


» 


Matk, „ „ k, 


Sidło, 


» 


o, 


39 


Sidł, „ „ fc 


Piękny, 


» 


Y, 


X 


Piękn .„ „ n, 


Czytać, 


» 


ć, 


X 


Czyta- „ a, 


Mówić, 


» 


ć, 


n 


Mówi, „ „ i, Głoski przybierające, a szczególniej spółgłoski, 
podlegają przy połączeniu się z końcówkami, liczuym 
zmianom; twarde spółgłoski niekiedy zamieniają 
się na miękkie ; miękkie na twarde ; niekiedy zni- 
kają nawet zupełnie, lub się na inne zamieniają. .37 

Niekiedy zawisła końcówka od spółgłoski przy- 
bierającej, np. matk-a, mat-ce, mat-ką; sidł-o, 
w sid-le ; much-a, musze. 

(Przy odmianach należy ciągle powtarzać naukę 
o głoskach.) 

/. Odmiana rzeczowników, 

§. 74. Rzeczowniki odmieniają się w siedmiu 
spadkach i dwóch liczbach. 

Spadki (©nbungen, casus) poznajemy po pytaniach : 
Mianownik. 1 . (Nominativus) na pytanie : kto ? co ? 
Posiadacz (Do- 
pełniacz). 2. (Genitivus) „ „ czyj? czego? 
Celownik. 3. (Datims) „ p komu? cze- 
mu? 
Biernik. 4. (Accusativus) „ „ kogo? co? 
Wołacz., 5. (Vocativus) używa się przy wykrzyk- 
nikach: o! 

Narzednik. 6. ) /AU1 ,. x „ „ kim?czem? 
u . .' ., I (Ablativus) " " , . n 

Miejscownik. 7. ( n „ w kim? 

w czem ? 

§. 75. Liczb (3ctt numerus) jest dwie: 

a) pojedyncza (dinjaljt, singularis), której się 
używa, gdy o jednym tylko przedmiocie mówimy ; 
np. koń, kwiat, ryba. 

b) mnoga (SDle§rjo§f, pluralis), gdy więcej przed- 
miotów wyrazić chcemy, np. konie, kwiaty, ryby. 

Niektóre rzeczowniki używają się także w liczbie 
podwójnej-, np. ręce, uszy, oczy. 

§. 76. W odmianie rzeczowników w liczbie po- 
jedynczej, rozróżnić trzeba wszystkie 3 rodzaje, i 38 

dwie odmiany. Według pierwszej odmiany odmieniają 
się rzeczowniki rodzaju nijakiego i męzkiego, wy- 
jąwszy męzkie, zakończone na n. — Według drugiej 
odmiany odmieniają się rzeczowniki rodzaju żeń- 
skiego, tudzież męzkie, zakończone na a. 

W liczbie mnogiej nie rozróżniamy rodzajów, 
lecz tylko dwa zawody, to jest: zawód znamienity, 
używany tylko przy rzeczownikach osobowych męz- 
Mch , chcąc je wyszczególnić; i zawód pospolity, 
używany przy wszystkich innych rzeczownikach, a 
czasem nawet przy osobowych męzkich, mianowicie 
gdy o nich z lekceważeniem lub pogardą mówimy ; np» 
panowie, zawód znamienity; pany, zawód pospolity 
królowie, „ „ króle, „ 

uczniowie, „ „ uczni e. „ „ A. Odmiana liczby pojedynczej. 

§. 77. Końcówki rzeczowników męzkich i ni- 
jakich. 

1. sp. męzk ie, na sp ółgłoskę; nijakie, na: o, lub e. 

2. » — „ a lub u — 
3- » — „ owi „ u — 
4. n żywotne męzkie, jak 2. sp. ; nieżywotne i ni- 
jakie, jak i. sp. 

h. „ męzki e, na; e lub u \ nijakie, jak 1. sp. 

6. » — „ em — 

7. - — „ e lub u — 39 §. 78. Wzory. i. sp Jan 


Sąd 


Ptak 


Słoń 
Piec 


Papież 


1 „ Jana 


Sądu 


Ptaka 


Słonia 


Pieca 


Papieża 


"3. „ Janowi 


Sądowi 


Ptakowi Słoniowi 


Piecowi 


Papieżowi 


4. „ Jana 


Sąd 


Ptaka 


Słonia 


Piec 


Papieża 


5. „ Janie 


Sądzie 


Ptaku 


Słoniu 


Piecu 


Papieżu 


6. u Janem 


Sądem 


Ptakiem 


Słoniem 


Piecem 


Papieżem 


7. „ wJanie 


wSądzie 


w Ptaku 


wSłoniu 


w Piecu 


w Papieżu 


i. sp. Dziecko 
Cło 


Serce 


Narzędzie 


% „ Dziecka 
Cła 


Serca 


Narzędzia 


3. „ Dziecku 
Cłu 


Sercu 


Narzędziu 


4. „ Dziecko 
Cło 


Serce 


Narzędzie 


5. „ Dziecko 
Cło 


Serce 


Narzędzie 


6. „ Dzieckiem 
Cłem 


Sercem 


Narzędziem 


7. n w Dziecku 
w Cle 


w Sercu 


wNarzędziu 


§. 79. Uwagi 


nad tą odmiana. 
i. W 


2 im sp. 


m 


ają u: 

a) Kzeczowniki męzkie nieżywotne, myślne, oraz 
wiele rzeczowników, zbiorowe znaczenie mających; 
sąd, sądu ; los, losu ; rozum, rozumu ; sen, snu ; żal, 
żalu ; sejm, sejmu ; lud, ludu ; gmin, gminu ; mech, 
mchu; groch, grochu; lecz: owies, owsa. 

b) Imiona kruszców, minerałów, płynów, po- 
traw, korzeni, i napojów; np. : mosiądz, mosiądzu; 
marmur, marmuru; bigos, bigosu; pieprz, pieprzu; 
miód, miodu. 

c) Imiona gór i rzek; np. : Dniepr, Dniepru; 
Olimp, Olimpu; lecz: Dunajec, Dunajca; Wieprz, 
Wieprza. 

d) Imiona miast obcych, na spółgłoskę twardą 
zakończone, tudzież swojskie, z imion pospolitych 
złożone; np. Londyn, Londynu; Rzym, Rzymu; 
Nowogród, Nowogrodu. 40 

Lecz obce na berg i burg zakończone, mają a\ 
np. : Hamburg, Hamburga; Hirszberg, Hirszberga. 

e) Oprócz tych mają jeszcze n: wół, bawół, Niektóre rzeczowniki męzkie ze zmianą zna- 
czenia zmieniają także końcówkę 2. sp. np. : 

bal-a, graniasto ociosane 

drzewo; bal-u, zabawa; 

bat-a, do bicia ; bat-u, statek do pływania £ 
jdęb-a, spinanie konia; dęb-u, drzewo; 
mól-a, robak ; mól-u, gatunek sukna ; 

zamek- a, u drzwi; zamek-u, pałac; 

zbieg-a, człowiek zbiegły ; zbieg-u,zbieganie sięjudzi.- 

2. W 3. sp. mają u : 

a) Rzeczowniki: brat, chłop, chłopiec, czart, 
dyjabeł, człek, kat, ksiądz, kwiat, ojciec, pan, 
świat. 

b) Rzeczowniki jednozgłoskowe, które w 2. sp. 
e wyrzucają; np. lew, lwu, pies, psu; łeb, łbu; 
chrzest, chrztu; tylko dzień ma dniowi. 

c) Niektóre rzeczowniki, które się właściwie* 
Da owi kończą, gdy je zprzyimkiem: ku położymy; 
np. ku końcu, ku Krakowu. 

d) Wszystkie rzeczowniki rodzaju nijakiego. 

3. Wszystkie rzeczowniki męzkie żywotne mają 
4. sp. równy 2 n ; męzkie nieżywotne mają 4. sp. 
równy / u ; zaś nijakie są w /., 4. i 5. sp. równe. 41 

4. Rzeczowniki męzkie z przybierająca, spół- 
głoską twardą, oprócz : k, g, eh, h, mają w & m l 
w 7* m sp. e, inne zaś mają u. Oprócz tego mają 
w 7? m sp. e : rzeczowniki nijakie, zakończone na o, 
z przybierającą twardą spółgłoską, prócz : eh, k ; 
np. dziób, dzióbie, czas, czasie; słowo, słowie; 
masło, maśle; lecz: koń, koniu; paw', pawiu: kraj, 
kraju; serce, sercu; oko, oku. 

Przed końcówką e miekczy się poprzedzająca 
spółgłoska twarda ; np. kwiat, kwiecie ; sad, sadzie. 

§. 80. Rzeczowniki: Bóg, ksiądz, ojciec, chło- 
piec, mają w 5 sp. Boże, księże, ojcze, chłopcze; 
lecz w 7. sp. mają n. 

§. 81. Odmiana rzeczowników nijakich, na ę 
zakończonych. 

Rzeczowniki, zakończone na ę , nieżywotne, 
rozkładają w odmianie te samogłoskę na: en; np. 
brzemię, brzemienia; żywotne zaś zatrzymują ę 
przybierając w odmianie głoskę i. Dla tego też 
rzeczowniki te w od nianie powiększają się o jedne 
zgłoskę. 

Wzory. 

1. sp. Brzemię Cielę 

2. „ Brzemienia Cielęcia 

3. „ Brzemieniu Cielęciu 

4. „ Brzemię Cielę 

5. „ Brzemię Cielę 

6. „ Brzemieniem Cielęciem 

7. „ w Brzemieniu w Cielęciu. 42 §. 82. Rzeczowniki przybrane z języka ła- 
cińskiego, zakończone na um nieodmieniają się 
w liczbie pojedynczej ; np. gimnazyjum. 

§. 83. Końcówki rzeczowników żeńskich, tudzież 
męzkich, na a zakończonych : 

1. sp. kończy się na: a, i, lub spółgłoskę miękką. 2. 


y> 


» » 


» » 1 


ub y. 


3. 


» » » » ? 


„ y lub e. 
4. 


» » » » ^ 


„ ę „ spółgłoskę miękł 


5. 


y> » » » 2 


» y » o. 
6. 


» » y> y> C" 


7. 


» » y> x l 

§. 84. Wzory. 


„ y „ e. 
1. sp. Kania 


Tęcza 


Żmija 


Pani 


Dłoń 


Straż 


2. „ 


Kani 


Tęczy 


Źmiji 


Pani 


Dłoni 


Straży 


3. „ 


Kani 


Tęczy 


Żmij i 


Pani 


Dłoni 


Straży 


4. „ 


Kanię 


Tęczę 


Żmiję 


Panią(ę) 


Dłoń 


Straż 


5. „ 


Kanio 


Tęczo 


Żmijo 


Pani 


Dłoni 


Straży 


6. » 


Kanią 


Tęczą 


Żmiją 


Panią 


Dłonią 


Strażą 


7. „ 


w Kani 


w Tęczy 


w Żmiji 


w Pani 


w Dłoni 


w Straży- 
1. sp.Mowa 


Starosta 


2. „ Mowy 


Starosty 


3. „ Mowie 


Staroście 


4. „ Mowę 


Starostę 


5. „ Mowo 


Starosto 


6. „ Mową 


Starostą 
7. „w* 


[owie 


w Star 


oście 

§. 85. Uwagi nad tą odmianą. 
1 . Drugi spadek kończy się na : i lub j y 
według tego, czyli prbierająca spółgłoska łączy 43 

się z denkiem i, lub grubem y; n. ręka-ki, noga-gi, 
dłoń-ni, mucha- chy, twarz -rzy. 

2. Trzeci sp., tudzież równy jemu 7?, kończę się 
na: i, y lub e. 

a) Na e kończą się w tych spadkach wszystkie 
rzeczowniki, zakończone na a, z przybierającą spół- 
głoską twardą ; np . cnota-cie , noga-dze, mu- 
cha-sze. 

b) Na * lub y kończą się wszystkie inne rze- 
czowniki według tego, czyli przybierająca spółgło- 
ska z denkiem i, lub z grubem y się łączyć może; 
np. dłoń-ni, twarz-rzy. 

3. Czwarty sp. kończy się na : ą lub c, albo na 
spółgłoskę miękką. 

a) Na ą, kończą go rzeczowniki cudzoziemskie, 
na ja zakończone; np.: familija — ą, religija — ą; 
tudzież swojskie na: ni, oraz te na: la, nia za- 
kończone, które przed temi końcówkami jeszcze 
spółgłoskę mają; np. pani-ą; budowla-ą; pralnia-ą; 
stajnia-ą ; nareszcie : rola-ą ; wola-ą ; msza-ą. 

b) Wszystkie inne rzeczowniki mają ę, jeżeli 
się kończą na a; dziś przechylają wszystkie już 
rzeczowniki , na samogłoskę zakończone, czwarty 
spadek na ę ; zakończone zaś na spółgłoskę miękką, 
mają 4. sp. równy pierwszemu; np. wojewoda-ę, 
tęcza-czę; kania-ę; — familija-ę; stajnia-ę; rola-ę; 
msza-ę; — dłoń, twarz, straż, woń. 

4. Piąty sp. kończy się na: i, y, lub o. Na i 
kończą go rzeczowniki, zakończone na i, lub na 
miękką spółgłoskę cienką. wm " 

U 

Na y zaś rzeczowniki, zakończone spółgłoską 
miękką grubą. Rzeczowniki na a zakończone, kończą 
się w tym spadku na o ; np. pani-i ; dłoń-i ; twarz-y f 
straż-y; cnota-o; kania-o, żmij a-o. 

5. Rzeczowniki, zakończone na: i lub spółgłoskę* 
miękką, maja w 2., 3., 5. i 7. sp. i albo y, według 
tego, czyli przybierająca ich spółgłoska z denkiem i r 
lub z grubem y łączyć się może. 

B. Odmiana rzeczowników w liczbie mnogiej, 

§. 86. Końcówki rzeczowników wszystkich trzech 
rodzajów. 

1 . sp. kończy się na : owie, a, e, i, y. 

2. „ „ „ „ ów, i, y, lub odkrytą spółgłoskę. 3. 


» 


y> 


„ „ om. 


4. 


» 


osobowe 


męzkie jak 2., 


wszystkie 


inne 


jak 


1, 


5. 


» 


kończy 


się jak i. 


6. 


» 


X 


„ na: ami. 


7. 


y> 


» 


» ach. §. 87. Vivagi nad tą odmianą. 

1. W 1. sp. rozróżnić trzeba przy rzeczownikach 
osobowych męzkich zakończenie zawodu znamieni- 
tego : owie, jeżeli spółgłoska przybierająca jest 
miękką, a niekiedy i twardą ; zakończenie zaś : y| 
lub i , jeżeli spółgłoska przybierająca jest twardą, 
która się przed i lub y miękczy ; np. król-królowie 
pan-owie ; uczeń-uczniowie ; sąsiad-sąsiedzi ; kolega- 
koledzy. 45 
Końcówki zawodu pospolitego sa, e, i, y, a. 

a) Rzeczowniki męzkie i żeńskie, których przy- 
bierająca spółgłoska jest twardą, mają końcówkę 
i lub y y według tego, czyli przybierająca łączyć 
się może z cienkiem i, czy też z grubem y ; np. : 
pan-pany ; sad-sady; kruk- kruki; wór- wory; cnota- 
cnoty ; strzecha-strzechy. 

b) Rzeczowniki męzkie i żeńskie, których spół- 
głoska przybierająca jest miękką, przybierają koń- 
cówkę e ; np. koń-konie ; król-króle ; tęcza-tęcze ; 
pani-panie, twarz-twarze. 

Atoli żeńskie, zakończone na ć, tudzież : gęś, 
myśl, odpowiedź, pierś, pieśń, przycieś, mają i: 
zaś : noc, moc, mysz, rzecz, wesz, mają y. 

c) Rzeczowniki nijakie mają wszystkie w 1» 
spadku końcówkę a\ n. p. pole-pola; błoto-błota ; 
cielę-cielęta ; brzemię-brzemiona. 

2. Drugi sp. kończy się na: ów, i, y, lub na od- 
kryte spółgłoskę. 

a) Rzeczowniki osobowe męzkie, oraz te nie- 
osobowe, które mają przybierającą spółgłoskę twardą 
lub miękką grubą, tudzież: /, j, mają w tym spadku 
końcówkę ów ; np. : król-królów ; pan-panów ; snop 
snopów; kraj-krajów. 

b) Rzeczowniki męzkie, mające przybierającą 
spółgłoskę miękką, tudzież żeńskie, zakończone na 
spółgłoskę, mają w tym spadku zakończenie Huby, 
według tego, czyli przybierająca z cienkiem i, czy 
też z grubem y łączyć się może ; np. koń-koni ; 
twarz-twarzy ; gcłąb-gołębi ; kość-kości. 46 c) Rzeczowniki żeńskie, na samogłoskę zakoń- 
czone, oraz wszystkie nijakie, kończą się w tym 
spadku na odkrytą spółgłoskę , odrzucając koń- 
cówkę 1. sp. 1. mn. 

Jeżeli w takim razie schodzą się na końcu 
dwie spółgłoski chwilowe , natenczas wtrąca się 
między nie samogłoskę e, przed którą niekiedy 
spółgłoska twarda się miękczy ; np. matka-matek ; 
panna-panien ; studnia-studzien ; cło-ceł ; pole-pól ; 
płótno-płócien ; sukno, sukien ; suknia, sukien. 

3. Rzeczowniki nijakie są iv P m , 2* m i S*™- sp. 
równe. 

4. Rzeczowniki zakończone na: nia odrzucają 
w liczbie mnogiej in; np. chrześcijanin-chrześcijanie. 

Brat, ma w liczbie mnogiej : bracia 

Człowiek, „ „ „ ludzie 

Jęczmień, „ „ „ jęczmiona 

Ksiądz, „ ., „ księża Rok, lata. §. 88. 


Wzory. 


l.sp.Panowie 


Sądy 


Słonie 


Serca Straże 


2. „ Panów 


Sądów 


Słoniów 


Serc Straży 


3. „ Panom 


Sądom 


Słoniom 


Sercom Strażom 


4. „ Panów 


Sądy 


Słonie 


Serca .Straże 


S. „ Panowie 


Sądy 


Słonie 


Serca iStraże 


6. „ Panami 


Sądami 


Słoniami 


Sercami [Strażami 


7. „ wPanach wSądach,w Sło- 


wSercachw Stra- 
. 1 


niach 


żach Panie 
Pań 

Paniom 
Panie 
Panie 
Paniami 
w Pa- 
niach 47 

(Odmieniaj wszystkie rzeczowniki w liczbie 
pojedynczej za wzór podane.) 

§. 89. Zboczenia od prawidła. 

1. Zakończenie 6. sp. ami liczby mnogiej, 
skraca się niekiedy na mi; np. : ludźmi, końmi, 
zamiast ludziami, koniami; niekiedy daje się nawet 
końcówkę y lub i w tym spadku; np. temi słowy, 
zamiast: słowami. 

2. Siódmy sp. liczby mnogiej kończy się nie- 
kiedy na ech; np. w Niemczech, Prusiech, Wę- 
grzech, w niebiesiecb, w uściech. 

3. Rzeczowniki: oczy, uszy, ręce — odmieniają się 
w liczbie podwójnej iv następujący sposób: 

1, 4. 5 sp. oczy, uszy, ręce. 

2 „ oczu (ócz), uszu (usz), rąk. 

3 „ oczom, uszom, rękom. 

() „ oczami (oczyma), uszami (uszy ma), 

rękami (rękoma) 
7 „ w oczach, w uszach, w rękach 

(w reku). 

4. Tydzień, tygodnia, tygodniowi; liczb, mn.: 
tygodnie, tygodni, i t. d. 

5. Jeżeli rzeczownik złożony jest z rzeczownika 
i przymiotnika, natenczas odmieniają się obie 
części składowe ; np. Stare Miasto, Starego Mia- 
sta, i t. d. 48 

§. 90. Rzeczowniki ułomne. 
Rzeczowniki, którym pewnych spadków, lub 
jednej z liczb brakuje, nazywają się ułomnemi. 

1 . Co do spadków : 

a) Zupełnie sie nieodmieniają , obce : amen, 
kakao, ażyjo. 

b) W 6. sp. tylko się używają: całkiem, ukrad- 
kiem, raptem, ryczałtem, obławą. 

c) Z przyimkami tylko używane : do szczętu, na 
opak, na udry, z daleka, po omacku, za bezcen. 

2. Co do liczby: 
Liczby mnogiej nic maję : 

a) Nazwiska jednostek : Jehowa, Bolesław, Ro- 
syja, Warszawa, Marzec, północ, wschód, i t. d. 

b) Nazwiska umiejętności, nauk i sztuk ; np. 
filozofija, fizyka, malarstwo. 

c) Niektóre rzeczowniki zbiorowe, przymiotne i 
czasownikowe; np. dziatwa, szlachta, ślepota, ospa, 
cholera, dobroć, czytanie. 

Liczby pojedynczej nie maja : 

a) Nazwiska miejscowości na: ki, ce, ska, y, 
any, eny, zakończone; np. Troki, Czerniowce, Mo- 
ściska, Puławy, Bielany, Brzeżany, Ateny ; naziwska 
niektórych krajów; np. Czechy, Włochy, Prusy, 
Niemce, Węgry, Inflanty; tudzież rzeczowniki: ciżmy, 
czaty, drwiny, urodziny, imieniny, postrzyżyny, za- 
ręczyny, gody, jagły, jatki, kuczki, kudły, otręby, 
pieszczoty, pomyje, suchoty, taczki, tortury, dziąsła, 
płuca, usta, wrota, żarna, i t. p. Wszystkie te mają 
w 2. sp. odkryta spółgłoskę. 49 

b) Nazwy futer, np . lisy, szopy, sobole ; tu- 
dzież : czary, dzięki, kleszcze, korowody, kruszki, 
lice, łowy, migi, nosze, obcęgi, okowy, okulary, 
skrzypce, szczypce, więzy, zwiady, zaloty i t. p. 
Te maja iv 2. sp. końcówkę ów. — Zaś rze- 
czowniki: Drożdże, drzwi, grabie , konopie, ru- 
piecie, sanie, spodnie, śmiecie — maja w 2. sp. y 
lub i. C. Odmiana rzeczowników obcych. §♦ 91. Rzeczowniki obce odmieniają się podług 
prawideł polskich. 

1. Spolszczone, lub polską końcówkę mające, 
odmieniają się zupełnie jak polskie ; np. Mojżesz-a ; 
Henryk-a, Ewa-y. 

2. Inne zaś w 1. sp. albo zostawiamy z pisownią 
obcą, albo pisownię do wymowy stosujemy ; albo im 
zgoła krój polski nadajemy, np. : 

Obcą pisownia : Schiller, Voltaire, Rousseau 

Polską „ Szyler, Wolter, Ruso 

Obcą „ Achilles, Diomedes, Diana, gym- 

nasium. 
Polską „ Achiles, Dyjomedes, Dyjana,gim- 

nazyjum. 
Krojem polskim : Achil, Dyjomed, Dyjana,gim- nazyjum. Ćwiczenia gramatyczne. 50 

Inne spadki kroju polskiego urabiają się ; np. . 
1* Achil, Ruso, Jnnona, Cycero-on, egzamin. 

2. Achila, Rusa, Junony, Cycerona, egzaminu. 

3. Achilowi, Rusowi, Junonie, Cyceronowi, egza- 
minowi : i t. d. 77. Odmiana zaimków ' osobifych. Liczba pojedyncza. Liczba mnoga. 

§. 92. 7. osoba. i. 


sp 


ja 


2. 


» 


mnie-mie 


3. 


» 


mnie-mi 


4. 


X 


mnie-mię 


5. 


» 


ja 


6. 


» 


mną 


7. 


» 


we mnie my 

nas 

nam 

nas 

my 

nami 

w nas. Liczba pojedyncza. Liczba mnoga. 

§. 93. 


2. 


osoba 
1. 


sp. ty 


— 
wy 


2. 


„ ciebie-cię 


— 
was 


3. 


„ tobie-ci 


— 
wam 


4. 


„ ciebie-cię 


— 
was 


5. 


» ty 


— 
wy 


6. 


» tobą 


— 
wami 


7. 


„ w tobie 


— 
w was 15 
§. 94. 3. osoba. 

Liczba pojedyncza, 
męzki, żeński, nijaki. 

1. sp. on; ona; ono; 

2- » jego, go, niego; jej, niej; jego, go, niego; 

3. „ jemu, mu, niemu ; „ „ jemu, mu, niemu; 

4. „ jak 2.; ją, nią; — je, nie; 

5. . - - - 6. , 


— 


— nim ; — 


nią, 


- niem ; 


7. , 
— nim; — 
Liczba 


niej ; - 
mnoga. 


- niem. 


męzki, 


żeński, 


nijaki. 
1. 


sp. oni, ony ; 


ony; 


ony; 
2. 


„ ich, nich, 


dla wszystkich ; 
3. 


„ im, nim, 


X 


» 
4. 


„ ich, nich ; 


je, nie; 


je, nie ; 5. - , - - - 

6. „ nimi, niemi ; niemi ; niemi ; 

7. „ nich, dla wszystkich. 

§. 95. Zaimek osobisty zwrptny iv obu liczbach. 

1. sp. (nie ma). 

2. „ siebie, się. 

3. „ sobie. 

4. „ siebie, się. 

6. „ sobą. 

7. „ sobie. 

§. 96. Uwagi nad ta odmiana. 

1. Spadki: mnie, ciebie, tobie, jego, jemu, uży- 
wają się : 

4* 52 

a) W odpowiedziach ; np. komu obiecał ? Mnie, 
jemu, tobie. 

b) Kiedy mówiąc z dobitnością, kładziemy je 
przed czasownikiem ; np. mnie, nie jemu winieneś 
swe szczęście. 

c) Po przyimkach ; np. do mnie, do ciebie, ku 
mnie, ku tobie. 

2. Krótsze wyrażenia: mię, cie, mi, ci, go, 
Madą się zwykle po czasowniku; np. widział mię, 
widziałem go, dał mi, dał ci. Mogą się jednak kłaść 
niekiedy przed czasownikiem, jeżeli je poprzedza inne 
jakie słowo ; np. gdy mię witał ; wiele ci dano ; gdy 
go proszono. 

3. Spadki, zaczynające się od n, kładą się tylko 
po przyimkach, i dla tego forma ta zowie się przy- 
imkewą ; np. do niego ; za nię ; ku nim. 

4. 3 ci sp. ci często skraca się na ć, a wtenczas 
łączy się z jakimś słowem, które się kończy na 
samogłoskę ; np. radzęć, zamiast : radzę ci. 

5. l y sp. oni stoji za osoby męzkie, używane 
w zawodzie znamienitym; zaś ony służy dla zawodu 
pospolitego. 

6. Zaimek niego skraca się niekiedy na ń, 
* zrasta się z przyimkiem ; np. idź poń, zamiast : po 
niego. 

7. Przyimki, zakończone na spółgłoski, przy- 
bierają przed spadkami : mnie, mną samogłoskę e ; 
np. beze mnie, ode mnie. 03r III. Odmiana słów rodzajowanych. 
§ 


97. Końcówki. 
Liczba pojedyncza. 
mezki 

i. 


żeński. 


nijaki. 


1. 


sp. 


y, i 
a 


e 


2. 


» 


ego 
ej 


ego 


3. 


39 


emu 
ej 


emu 


4. 


ii 


ego, dla żywotnych 
innych jak 1. 


; dla 


ą 


jak 1. 


5. 


a 


jak 1. 
jak pierwszy 


6. 


a 


ym, im 
ą 


em 


7. 


ii 


ym, im 

Liczba 


mnoga. 


ej 


em. męzki. żeński nijakir 

1. sp. i, y e 

2. „ ich, ych dla wszystkich 

3. „ im, ym „ 

4. „ osobowe męzkie jak 2. ; wszystkie inne jak 1* 

5. „ jak pierwszy 

6. „ imi, ymi emi 

7. „ ich, ych dla wszystkich. 

§. 98. Uwagi nad tą odmiana. 

1. W 6y m i 7y m sp. 1. p. jest końcówka: im lub 
ym, dla rodzaju męzkiego, zaś em , dla nijakiego^ 
np. pięknym koniem; wysokim dębem; dobrem 
piórem. 54 

2 Yi P m i 5>' m sp. 1. m. są końcówki: y, i, przy 
rzeczownikach osobowych męzkich, w zawodzie zna- 
mienitym używanych; końcówkę y przybierają 
przymiotniki, szczególniej te, które mają przybiera- 
jącą spółgłoskę: g, k, r, c, lub cz: np. ubogi- 
ubodzy, wysoki-wysocy, stary-starz}-. Wszystkie 
inne mają w tych spadkach końcówkę i; np. po- 
bożny-ni; mały-li; duży-zi. 

3. Słowa rodzajowane , odnoszące się do rze- 
czowników, które mają końcówkę zawodu pospoli- 
tego, przybierają w l^ m , 4>' m i & m sp. końcówkę e; 
np. dobre konie; wielkie pany; dobre pióra. 

4. W 3 im sp. 1. m. mają wszystkie słowa ro- 
dzajowane, we wszystkich trzech rodzajach,/^ albo ym. 

5. W 6^ m sp. 1. m. mają słowa rodzajowane 
końcowane: imi lub ymi, jeżeli się odnoszą do osób 
męzkich, w zawodzie znamienitym używanych; zaś 
wszystkie inne mają końcówkę: cmi; np. dobrymi 
panami; małemi dziećmi. 

§. 99. Według tej odmiany odmieniają się: 

1. Wszystkie przymiotniki. 

2. Wszystkie imiesłowy rodzajowane. 

3. Wszystkie liczebniki rodzajowane, wyjąwszy : 
jeden-a-o, kazden-a-e, żaden-a-e. 

4. Wszystkie zaimki rodzajowane, wyjąwszy : 

a) Zaimki wskazujące : ten, ta, to ; tamten- 
a-o ; on, ona, ono ; ów, owa, owo ; 

b) Zaimki dzierżawcze; 

e) Zaimek pytajny : czyj-a-e. 55. Te bowiem zaimki , oraz wyrażone powyżej 
liczebniki: jeden, każden, żaden, przybierają w Ł 
sp. 1. p. rodź. żeńs. końcówkę ę, zamiast a ; zresztą, 
odmieniają się zupełnie według tej odmiany. 

§. 100. Wzory. 

Liczba pojedyncza. l.sp. Filny-a-e; 
2. „ Pilnego- ej- go je den- a- o; 
jednego-ej- ą-e; 3. „ Pilnemu- ej- jednemu-ej 

mu; 
4 „ Pilnego 

Pilny- 
5- „ Pilny-a-e ; 

6. „ Pilnym-ą-em; 

7. „ wPilnym-ej- 

em : go; mn ę-o: jednego- 
jeden- 
jeden-a-o ; 
jednym-ą- ćm ; 
jednym- ej - 

óm: ten-ta-to ; 
tego-tej-tego ; te-tp temu, tej, 

temu 
tego 
ten- 
ten, ta, to; 
tym, tą, tóm; 
tym, tej, tern ; mój-a-e. 
mojego- ej-go. mojemu-ój- mu« e-e. mojego- 

mój 

mój-a-e. 

mojim-ą,-jem. 

mojim-ej-jćnw 1. sp. Pilni-e 

2. „ Pilnych 

3. „ Pilnym 

4. „ Pilnych- e 

5. „ Pilni-e 

6. „ Pilnymi-ćmi 

7. » w Pilnych Liczba 

jedni-e 

jednych 

jednym 

jednych -e 

jedni-e 

jednymi- śmi 

jednych mnoga. 

ci, te 
tych 
tym 

tych, te 
ci, te 
tymi, temi 
tych moji-je 

mojich 

mojim 

mojich je 

moji-je 

mojimi-jćmr 

mojich Uwaga: Zaimki dzierżawcze używają się także 
w skróconej formie; np. 
L. p. 1 . sp. Mój — moja, ma; — moj e, me, 

2. „ mojego, mego; mojej, mej -—mojego, mego* 

3. „ Mojemu, memu ; mojej, mej\ — mojemu, 

memu, 
"| 4. „ Mojego, mego; moje, ma; — moje, me. 56 L.p. 5. sp.Mój; 

6. „ Moj i ni, mym ; 

7. „ wMojim,mym; 

L.m.l i 5. sp. Moji 

2 i 7. ^ Mojich, mych; 
3. „ Moj im, my m\ moja, ma; — moje, me. 
moją, mą; — mojem, mim,, 
mo)ź],mej; — mojem, mem- — moje, me. 

— mojich, mych. 

— mojim, mym. 
■4. „ Moj ich, mych; — moje, me 

6. „ TAo)im\,mymi ; — mojemi, mend. 

(Odmieniaj w ten sposób: który-a-e; każdy- 
a-e; którykolwiek, którakolwiek, którekolwiek; 
tamten-a-o. Twój-a-e; swój-a-e;nasz-a-e; wasz-a-e.) 

IV. Odmiana rzeczowników, które się podobnie 
jak rodzajowane słowa odmieniają. 
§. 101. /. Rzeczowniki: hrabia, bur grabią, mar- 
grabia i sędzia, odmieniają się po części jak słowa 
rodzajowane ; np. 

liczba pojed. liczba mnog. l.sp. Sędzia, Sędziego, 

Sędziemu, 

Sędziego, 

Sędzio, 

Sędzia, Hrabia 
Hrabiego 
Hrabiemu 
Hrabiego 
Hrabio 
Hrabia Hrabiowie 

Hrabiów 

Hrabiom 

Hrabiów 

Hrabiowie 

Hrabiami Sędziowie, 
Sędziów, 
Sędziom, 
Sędziów, 
Sędziowie, 
Sędziami, 
w Sędzim w Hrabim.! w Sędziach, w Hrabiach 
Obok przymiotników nżywd się w 2 {m , 3 im i 7? m 
sp. I.p. także : Sędzi, Hrabi; iv 4? m sp : Sędzię, Hra- 
bię; np. sprawiedliwemu sędzi; łaskawego hrabię. 
2. Imiona osobowe chrzestne, własne i nrzę„ 
dowe na: e, i, y, także nazwiska, na: cki, dzki, ski, 
zakończonej odmieniają się według prawideł słów 57 

rodzajów ańy eh ; tylko że zakończone na : e, i, y, wy- 
jąwszy ny, ly i 5y sp. 1. mn. kończą na owie ; np. 
Linde, Potocki, Zawadzki, Jerzy, Podstoli, woźny, 
krajczy, chorąży, mają: Lindowie, Potoccy, Za- 
wadzcy, Jerzowie, Podstolowie; — woźni; i t. d. 
3. Nazwiska żeńskie, na cka, dzka, ska zakoń- 
czone, odmieniają się w obu liczbach, jak przymiotniki 
żeńskie, np. Potocka-kiej i t. d. 

V- Stopniowanie przymiotników. 

§. 102. Przymiotniki używają się w trzech stop* 
niach. 

1. Stopień 2. urabia się z pierwszego, gdy da 
przybierającej spółgłoski dodamy : siy-a-e ; np. stary- 
starszy; słaby-słabszy. 

2. Stopień 3. urabia się z drugiego, gdy mu 
dodamy zrostkę : naj ; np. najstarszy, najsłabszy. 

§. 103. Uwagi nad stopniowaniem. 

1. Przymiotniki, zakończone na: ki, eki, oki, 
wyrzucają przed szy: k, ek, ok; np. słodki, słod- 
szy; daleki, dalszy; głęboki, głębszy. 

2. Przybierające: g, n, ł, z, zamieniają się na 
miękkie : i, ń, 1, i ; np. długi, dłuższy ; ukochany 
ukochańszy; wesoły, weselszy; nizki, niższy. 

3. Przybierające : c,cz, zamieniają się na twarde t; 
np. gorący, gorętszy; rączy, rętszy. 

4. Samogłoska : a, zamienia się przed : szy na c ; 
np. wąski, węższy. 

5. Przymiotniki, w których przed przybierają- 
cymi: n, u, ł, r, w — inna jeszcze jaka spółgłoska stoji, 58 

wtrącają ej między s«y a głoskę przybierającą; np. 
ry chły- rychlej szy; pstry, pstrzejszy ; przedni, prze- 
dniejszy; łatwy, łatwiejszy. 

g. 104. Odstępuję w stopniowaniu od prawidła: 
dobry, lepszy, najlepszy; zły, gorszy, najgorszy; 
wielki , większy , największy ; mały, mniejszy, 
najmniejszy. 

VL Odmiana liczebników nierodzajowanych. 

§. 105. Liczebniki główne nierodzajowane od- 
•meniają się iv sposób następujący : 

1. Liczebniki: dwa, trzy, cztery, używają się 
przy rzeczownikach, w zawodzie pospolitym używa- 
nych; przy rzeczownikach zaś zawodu znamieni- 
tego używa się: dwaj, trzej, czterej; np. dwaj 
uczniowie ; dwa ucznie ; trzej panowie ; trzy lwy* 

1. sp. Dwaj panowie, dwie córki, dwa pióra. 

2. „ Dwóch panów, dwóch córek, dwóch piór. 

3. „ Dwom panom, dwom córkom, dwom pió- 

rom. 
4- „ Dwóch panów, dwie córki, dwa pióra. 

5. ,. Dwaj panowie, dwie córki, dwa pióra. 

6. ,. Dwoma panami, dwiema córkami, dwoma pió- 

rami. 

7. „ w Dwóch panach, dwóch córkach, dwóch pió- 

rach* 

Zamiast: dwóch, dwom. używa się niekiedy: dwu. 

Podług: dwaj, dwie, dwa, odmieniają się: obaj, 

obie, oba; obydwaj, obydwie, obydwa; lecz obaj, 

oba, ma w 2. i 4. sp. obu; np. obu panów szukaL 59 l.sp. Trzej, 
2. . Trzech 4. 
5. 

6. 

7. trzy, cztery słowa* 
trzech , czterech 

słów. 
trzem, czterem 

słowom, 
trzy, cztery słowa, 
czterej synowie ; trzy, cztery słowa, 
czterema] i trzema, czterema, 

czterma ' ^ 1 ' ' czterma słowami, 
w Trzech, czterma synach ; w trzech, czte- 
rech słowach. Trzem, 

Trzech, 
Trzej, 

Trzema, czterej synowie; 
czterech synów ; 

czterem synom ; 

czterech synów ; 2. Wszystkie inne liczebniki głów r ne, wyjąw- 
szy: sto, tysiąc, milijon, odmieniają się w nastę- 
pujący sposób: 

l.sp. pięć, pięciu chłopców, palców. 

2. „ pięciu 

o pięciu lubi 

' pięciom i chło P c om, palcom. 

4. „ pięć, pięciu chłopców, palców. 

5. „ jak 1. sp. 
a pięcia lub 

pięcioma 

7 „ w pięciu chłopcach, palcach. 

Przy osobowych męzkich rzeczownikach w l? m , 
4ym j gym sp> llzywa s ^ także : pięciu, przy 
wszystkich innych zaś tylko : pięć. 

3. Dwadzieścia, w spadkach odmiennych, na- 
daje także pierwszej części składowej końcówkę: u; 
np. dwudziestu, dwudziestą, dwudziestom, dwu- 
dziestoma. chłopcami, palcami. 60 

4. W liczebnikach od: pięćdziesiąt do dziewięć- 
dziesiąt po przybraniu końcówki u, miękczymy t- 
np. pięćdziesiąt, pięćdziesięciu ; oraz ą zamienia- 
my na c. 

5. Liczebniki : pięćdziesiąt do dziewięćdziesiąt 
mogą także pierwszą tylko część składową odmie- 
niać ; np. pięćdziesiąt, pięciudziesiąt, pięciądziesiąt. 

6. Również liczebniki : dwieście, trzysta, cztery- 
sta , drugą lub pierwszą część składową odmie- 
niają ; np. 

1, 4 i 5. sp. Dwieście rubli, ludzi — dwieście wołów. 

2. „ Dwiestu rubli, ludzi — dwóchset wołów. 

3. „ Dwiestu rublom 

ludziom — dwomset wołom. 

6. „ Dwiestą rublami, 

ludźmi — dwomasetwołmi. 

7. „ w Dwiestu rublach, 

ludziach — w dwóchset wołach. 

7. Liczbowniki od 500 do 900 pierwszą tylko 
część składową odmieniają; np. pięćset, pięciuset, 
pięciąset, pięciomset, pięciomaset. 

8. Sto odmienia się jako rzeczownik i jako określ- 
nik, w którym to razie ma odmianę liczebników ; np. 

a) jako określnik. o) jako rzeczownik, 

1, 4 i 5. sp. sto lub stu ludzi L. p. sto L. mn. sta 

2. „ stu — ludzi sta set 

3. „ stu lub stom ludziom stu stom 

6. „ stą „ stoma ludźmi stem stami 

7. „ w stu — ludziach w ście, w stach. 

9. Tysiąc, mili jon, bilijon, odmieniają się jak 
rzeczowniki. 61 
VII. Odmiany czasowników. 

§. 106. Wszystkie odmiany czasowników zo" 
wiemy czasowaniem (5lbtt)anbhing, conjugatio). 

§. 107. Czasoiuniki odmieniają siew obu liczbach 
przez trzy osoby, w sześciu czasach, iv czterech spo- 
sobach, a w czasie przeszłym i niedokonanym przy- 
szłym nawet i przez rodzaje. 

§. 108. W czasowaniu uważać należy na od- 
mianę w osobach, i na odmianę w czasach i spo- 
sobach czyli trybach. 

Końcówki odmiany przyczepiają się do głoski 
przybierającej, którą otrzymamy, jeżeli końcówkę 
sposobu bezokolicznego : <f, niekiedy nawet z po- 
przedzającą samogłoską odrzucimy. 

W niektórych czasownikach przybierająca 
jest więc spółgłoską, w niektórych samogłoską; 
ostatnia szczególniej w czasownikach, w których 
przed cechą sposobu bezokolicznego stoją samo- 
głoski : y, i, e. 

Cecha ć sposobu bezokolicznego niekiedy pod- 
lega zmianom, i wywiera wpływ na poprzedzającą 
spółgłoskę, szczególniej, gdy się schodzi ze spół- 
głoskami, których wymowa jest trudna. 

Tak więr, powstały rozmajite końcówki sposobu 
bezokolicznego : 

c powstało ze zlewu kc; np. tłuc zamiast tłukć. 
dz „ „ „ gć; „ módz „ mógć. 

ad „ „ » md\x\bnć; „dąć „ dniać. 62 

śc nareszcie powstało przez zamianę spółgłosek : b, 
d, t, przed cechą sposobu bezokolicznego ć, stoji zatem 
zamiast: be, dc, te; np. skuść zamiast skubć ; bóść, 
zam. : bódć ; gnieść, zam. : gnietć. 

(Jakie są przybierające w czasownikach : koch- 
ać, wład-ać, sprawi-ać rąb-ać, pis-ać, tłuc, módz, 
dąć, kląć, skuść, bóść, gnić, milcz-eć, susz-yć, pić, 
ryć, żyć, siać ?) 

§. 109. Końcówki osobowe. 
L. poj. 1. osoba kończy się na: ni, lub c ; 

9 «T Ś • 

— • » » » » 9L » * ? 

3. x „ „ „ a, e, i, y (w czasie przeszł. na ł). » my. 
„ cie. 
» ą (w 


czas. przeszł. 
na li). L. mn. 1 . 
2. 
3. i. Końcówki te łączę się albo bezpośrednio 
z przybierająca głoską, jeżeli nią jest samogłoska ; 
albo też wiążą się z nią zapomocą samogłoski t, je- 
żeli jest spółgłoską. 

Jeżeliby na końcu jakiej osoby stać miały dwie 
samogłoski, natenczas wtrąca się między nie j; 
np. kocha-ją, zamiast : kocha-ą ; sto-ji, zamiast : sto-i. 

2. Niekiedy odłączają się końcówki osobowe od 
czasownika, i wiążą sie z innym jakim icy razem 
w zdaniu, co się przekładnią zowie, np. zamiast: gdy 
czytałem, można powiedzieć, gdy-m czytał. 63 3. Spółgłoska przybierająca twarda miękczy się 
przed samogłoskę e, które ją wiąże z końcówkę oso- 
bowe ; lecz przechodzi zaraz na twarde, jeżeli to e 
znika; np, tłukę, tłuczesz, tłucze, tłuką. 

4. Czasowniki na : bać, pae, sae, cbtae, ktać, pta<f, 
otae zakończone, które w 1. os. cz. teraz, końcówkę 
e przybierają, miękczą spółgłoskę przybierającą 
twardą przed wszystkiemi końcówkami osobowemi, 
zamieniając: b, p, s, t, na: V, p\ sz, c; np. pisać, 
piszę, piszemy, piszą; łechtać, łechcę, łechcemy, 
łechcą. Czasowniki zaś na: awać zakończone, 
wyjąwszy : ckowae, zamieniają ow, na : u przed koń- 
cówkami osobowemi, przed któremi się j wtrąca; np. 
panować, panuję, panuje. 

Wzory. 

dar- uje 

dar-ujesz 

dar-uje 

dar-ujemy 

dar -ujecie 

dar-ują. 

'§. 110. Urabianie czasów i sposobów. 

W odmianie czasowników szczególniej sposób 
bezokoliczny i czas przeszły pamiętać należy, gdyż 
od nich inne czasy i sposoby się urabiają. Dla tego 
też je kształtami główne mi nazywamy. 

Czasowniki,, nie mające którego z kształtów 
głównych (pierwotnych), nie mają też i kształtów, 
które się z nich urabiają, to jest: kształtów 
pochodnych. kocham 


pisz-ę 


mog-ę 


tłuk-ę 


my-je 


koch-asz 


pisz-esz 


moż-esz 


tłucz-esz 


my-jesz 


koch-a 


pisz-e 


moż-e 


tłucz-e 


my-je 


koch-amy 


pisz-emy 


moż-emy 


tłucz-emy 


my-jemy 


koch-acie 


pisz -ecie 


moż-ecie 


tłucz -ecie 


my -jecie 


koch-ają 


pisz-ą 


mog-ą 


tłuk-ą 


my-ją 64 

/. Ze sposobu bezokolicznego urabiają się : 

a) Czas teraźniejszy czasowników niedokona- 
nych, a czas przyszły dokonanych, zamieniając e 
na m, lub e ; — m otrzymują te z czasowników, zakoń- 
czonych na ać, które a we wszystkich osobach 
zatrzymują ; e zaś otrzymują wzystkie inne cza- 
sowniki; np. kochać, kocham; słuchać, słucham; 
dać, dam; pisać, piszę; skrobać, skrobię; bóść, 
bodę ; wić, wije ; malować, maluję. 

b) Z trzeciej osoby l. mn., zakończonej na ą, ura- 
biamy imiesłów niedokonany nieodmienny, dodając 
c; np. kochają, kochając; piszą, pisząc; skrobią, 
skrobiąc. 

Gdy do tego imiesłowu przyłączymy końcówki 
przymiotnikowe: y-a-e, otrzymamy imiesłów teraź- 
niejszy radzajowany ; kochający-a-e, piszący-a-e. 

c) Z trzeciej osoby licz. poj. czasn teraźniejszego 
przy niedokonanych czasownikach, zaś czasn przy- 
szłego przy dokonanych, urabiamy sposób rozkazu- 
jący, gdy końcówkę osobową odrzucamy, lub do niej 
] dodajemy. 

Sposób rozkazujący kończy się więc albo na do- 
dane j albo tez na odkrytą spółgłoskę. 

Na dodane j kończą go : 

1. Czasowniki, które w 3 ej os. 1. p. kończą się 
na a; kocha, kochaj ; dba, dbaj. 

2. Czasowniki, zakończone w trybie bezoko- 
licznym na ąć ; np. zamknąć, zamknie, zamknij ; 
dąć, dmie, dmij ; ciąć, tnie, tnij ; wziąć, weżinie, 
weźmij . 


65 

3. Czasowniki, których pierwotniki w 3 ŚJ os. 1. p. 
są jednozgłoskowe ; np. śpi, śpij ; mnie, mnij ; drży, 
drzyj ; chce, chciej ; trze, trzyj ; mści, mścij ; brzmi, 
brzmij ; śmie, śmiej ; żre, żryj ; słać, szle, szlej. 

Inne czasowniki urabiają sposób rozkazujący na 
odkrytą spółgłoskę, np. pisze, pisz; skubie, skub', 
tłucze, tłucz ; struże, struż ; czyni, czyń ; wodzi, wódź ; 
jedzie, jedź; kosi, koś; bodzie, bódź; patrzy, patrz; 
taji, taj; pieje, piej; pije, pij; stoji, stój; czuje, 
czuj; wyje, wyj. 

Czasowniki atoli : wiedzieć (wie) , jeść (je), 
mają : wiedz, jedz. 

II. Czas przeszły urabia się ze sposobu bez- 
okolicznego, gdy cechę jego ć zamienimy na: łem- 
łam-łom , dla każdego rodzaju , a stojące przed ć 
samogłoski: e, e, zamieniamy na a; np. kochać, ko- 
chałem ; mówić, mówiłem ; leżeć, leżałem ; drżeć, 
drżałem; osiwieć, osiwiałem. 

Atoli czasowniki: drzeć, mrzeć, przeć, rozpo- 
strzeć, trzeć, wrzeć i żreć, mają czas przeszły : dar- 
łem, marłem, parłem, rozpostarłem, tarłem, war- 
łem, żarłem. 

TT" czasownikach, zakończonych w sposobie bez- 
okolicznym na : e, dz, śe, przy urabianiu czasu 
przeszłego wraca pierwotna spółgłoska przybiera- 
jąca: k, g, b, d, t; np. tłuc, tłukłem; módz, mog- 
łem; skuść, skubłem; bóść, bodłem; gnieść, 
gniotłem 

(Urabiaj czas przeszły od czasowników : pisać, 
uczyć- widzieć, grześć, kłaść, pleść, ciec, strzedz). 

Ćwiczenia gramatyczne. O 66 

III. Z trzeciej osoby licz. poj. czasu przeszłego 
urabiają się następujące imiesłowy: 

a) Nieodmienny dokonany, gdy do końcówki ł 
dodamy szy, jeżeli przed ł stoji spółgłoska ; jeżeli 
żaś przed ł stoji samogłoska, natenczas ł zamienia 
się na w ; np. usiadł, usiadłszy ; ukochał, uko- 
chawszy. 

b) Nijaki dokonany, gdy do końcówki \ dodamy 
zakończenia słóiv rodzajowanych : y-a-e ; up. biegł, 
biegły-a-e; czuł, czuły-a-e; śmiał, śmiały-a-e. 

c) Imiesłów na : any ; gdy w czasownikach, 
kończących się w czasie przeszłym na ał, zamienimy 
ł na: ny-a-e; np. czytał, czytany-a-e ; słyszał, 
słyszany-a-e. 

d) Imiesłów na : ony ; gdy iv czasownikach 
wielozgłoskowych, zakończonych w czasie przeszłym 
na : ił, ył, nął, końcówkę ł wraz z poprzedzającą 
samogłoską, w czasownikach zaś, zakończonych 
w tymże czasie na i z poprzedzającą spółgłoską, 
samo tylko ł na ©ny-a-e zamienimy ; np. cofnął, cof- 
niony-a-e ; uplótł, upleciony. 

Spółgłoska twarda, stojąca przed ony zamienia 
się na miękką : g na ż, ś na sz, k na cz, ż na ż ; 
np. strzegł, strzeżony ; prosił, proszony, tłukł, 
tłuczony ; zagroził, zagrożony. 

ej Imiesłów na : ty-a-e, urabia się w czasowni- 
kach jednozgłoskowych, zakończonych w czasie prze- 
szłym na : ął, ił, ył, ół, uł, rł, jeżeli ł zamienimy na 
ty-a-e; np. ciął, cięty ; zdjął, zdjęty ; bił, bity; mył 
myty; kuł, kuty; darł, darty. 67 

IV. Czas przyszły niedokonany urabia się, gdy 
do czasu przyszłego posiłkowego czasownika być 
dodamy sposób bezokoliczny ; jeżeli nie chcemy 
rozróżnić rodzaju; np. będę czytać, będę prosić. 

Jeżeli zaś chcemy wyrazić rodzaj, natenczas, 
dadajemy do posiłkowego słowa imiesłów na ly-a-o, 
tego czasownika, który się czasu je ; np. będę kochał- 
-a-o, będę ezytał-a-o ; będę pisał-a-o. 

V. Czas daivno-pr zeszły urabia się, jeżeli do 
czasu przeszłego dodamy : był-a-o ; np. czytałem 
był-a-o, pisałem był-a-o. 

VI. Sposób łączący wyraża się, gdy z czasem 
przeszłym połączymy spójniki: by, aby, oby, iżby, 
gdyby, do których zwykle końcówki osobowe przy- 
czepiamy; np. pisałbym, czytałbym, prosiłbym; 
abym pisał, iżbym czytał, gdybym wiedział. 

§. 111. Wzory czasów anią. 

Być. 

Sposób oznajmujący. Sposób łączący. 

Czas teraźniejszy. 
L. p. 1. Jestem 

2. Jesteś 

3. Jest. 

L. mn. 1 . Jesteśmy 

2. Jesteście — 

3. Są 

Czas przeszły. 
L. p. 1. Byłem-łam-łom. Byłbym, byłabym, byłobym. 

2. Byłeś-łaś-łoś. Byłbyś, byłabyś, byłobyś. 

3. Był-ła-ło. Byłky, byłaby, byłoby. 68 

L. mn. 1 . Byliśmy -łyśmy. Bylibyśmy, byłybyśmy. 

2. Byliście-łyście. Bylibyście, byłybyśbie. 

3. Byli-ły. Byliby, byłyby. 

Czas dawno-pr zeszły. 
L. p. 1. Byłem-łam-łom ) Byłbym, byłabym, 

6 byłobym ^ 

2 Byłbyś, byłabyś, [% 
byłobyś 2. Byłeś-łaś-łoś 

3. Był-ła-ło 
L. mn. 1. Byliśmy-łyśmy ^ Byłbyś, byłaby, ^ 

^ byłoby 
Bylibyśmy, były- j 
£ byśmy |^ 

2. Byliście-łyście ^ Bylibyście, były- ^o byście 


3. Byli-ły. J Byliby, byłyby j 

Czas przyszły. 
L. p. 1. Będę 

2. Będziesz — 

3. Będzie. 
L. mn. 1. Będziemy 

2. Będziecie — 

3. Będą. 

Sposób rozkazujący. 
Bez nalegania. Z naleganiem. 

L.p. 1. — L.p. 1. — 

2. Bądź 2. Bądźże 

3. Niech będzie 3. Niechże będzie. 
L. mn. 1. Bądźcie L. mn. l.Bądźmyż. 

2. Bądźcie 2. Bądźcież 

3. Niech będą. 3. Niechże będą. 69 €zasu teraźń. nieodmienny: Będąc. 

„ „ odmienny : Będący-a-e. 

<Cząsu przeszłego: n Były-a-e. 

Ozasu przyszłego: „ Mający-a-e być. 

Nieodmienny dokon. : Bywszy. 

Kzeczownik czasownikowy : Bycie. 

Ci y tac. 

Sposób oznajmujący. Sposób tyczący. 

Czas teraźniejszy. 

L. p. 1. Czytam 

2. Czytasz — 

3. Czyta 

Ł. mn. 1. Czytamy 

2. Czytacie — 

3. Czytają. 

Czas przeszły niedokonany. 

L. p. 1. Czytałem-łam-łom. Czytałbym, czytała- 
bym, czytałobym. 

2. Czytałeś-łaś-łoś. Czytałbyś, czytała- 

byś, czytałobyś. 

3. Czytał-ła-ło. Czytałby , czytała- 

by czytałoby. 
L. mn, 1. Czytaliśmy-łyśmy. Czytalibyśmy , czy- 
tałybyśmy. 

2. Czytaliście-łyście. Czytalibyście , czy- 

tałybyście. 

3. Czytali-ły. Czytaliby, czyta- łyby. 70 Czas dawno-przeszły niedokonany. 
L. p. 1. Czytałem-łam- ) Czytałbym, czytała- łom 

2. Czytałeś-łaś-łoś 

3. Czytał-ła-ło - bym, czytałobym 
% Czytałbyś , czytała- 
w byś, czytałobyś 
-° Czytałby, czytałaby, 
czytałoby >« L. mu. 1. Czytaliśmy 
łyśmy 

2. Czytaliście- 

łyście 

3. Czytałi-ly Czytalibyśmy , czyta- 
łybyśmy -H- Czy talibyście , czyta- *? £ >, łybyście 
Czytaliby , czyta- 
łby 


Czas przeszły dokonany. 

L. p. 1. Przeczytałem-łam- Przeczytałbym, przeczyta- 
, łom. łabym, przeczytałobym 

2. Przeczytałeś-łaś- Przeczytałbyś, przeczyta- 

łoś, łabyś, przeczytałobyś. 

3. Przeczy tał-ła-ło. Przeczytałby, przeczytała- 

by, przeczytałoby. L. mml. Przeczytaliśmy- Przeczytalibyśmy, prze- 
łyśmy. czytałybyśmy. 

2. Przeczytaliście- Przeczytalibyście , prze- 

łyście. czytałybyście. 

3. Przeczytali-ły. Przeczytaliby , przeczy- 

tałyby. 


71 Czas dawno-przeszły dokonany. 
Sposób oznajmujacy. 
L. p. 1. Przeczytałem-łam-łom 

2. Przeczytałeś-łaś-łoś 

3. Przeczytał-ła-ło 

Sposób oznajmujacy. 
Czas dawno-przeszly dokonany. 
L. mu. 1. Przeczytaliśmy-łyśmy 

2. Przeczy taliście-łyście 

3. Przeczy tali-ły 

Sposób łączący. 
L. p. 1. Przeczytałbym, przeczytałabym, prze- 
czytałobym 

2. Przeczytałbyś , przecytałabyś , prze- 

czytałobyś 

3. Przeczytałby, przeczytałaby, przeczy- 

tałoby 

Sposób łączący. 

L. mn. 1. Przeczytalibyśmy, przeczytałybyśmy 

2. Przeczytalibyści, przeczytałybyście 

3. Przeczytaliby, przeczytałyby 

Czas przyszły niedokonany. 

Nierodzajowany. Rodzaj o wany. 

L. p. 1. Będę czytać Będę czytał-ła-ło 

2. Będziesz czytać Będziesz czytał-ła-ło 

3. Będzie czytać Będzie czytał-ła-ło 
L.mn.l. Będziemy czytać Będziemy czytali-ły 

2. Będziecie czytać Będziecie czytali-ły 

3. Będą czytać. Będą czytali-ły. CS 

rH 

I & !I 

K 

^ i ^ 

3 

i >> 72 

Czas przyszły dokonany. 
L. p. 1. Przeczytam 

2. Przeczytasz 

3. Przeczyta 

L. mn. 1. Przeczytamy 

2. Przeczytacie 

3. Przeczytają. 

Sposób rozkazający. 
Bez nalegania. Z naleganiem. 

L. p. 1. — L. p. 1. — 

2. Czytaj 2. Czytaj że 

3. Niech czyta 3. Niechże czyta 
L.mn. 1. Czytajmy 1. Czytajmyż 

2. Czytajcie 2. Czytajcież 

3. Niech czytają 3. Niechże czytają. 
(Zupełnie tak odmieniaj : przeczytać.) Czasu teraźn. nieodmien. : czytając 

„ „ odmień.: czytaj ący-a-e 

Czasu przyszłego niedok. odm. : :czytany-a-e 
„ „ dokon. » przytany-a-e 

„ „ niedok. nieodm. czytawszy 

„ „ dokon. „ przeczytawszy 

Czasu przyszłego niedok. odm. : maj ący-a-e czytać 

„ „ dokon. „ „ „ przeczytać 

Rzeczownik czasownikowy : czytanie. 

Uwaga : Sposób łączący wyraża się także : że- 
bym czytał, iżbym czytał, gdybym czytał, obym 
czytał. 


73 
P i s a L 

Sposób oznajmujący. Sposób łączący. 

Czas teraźniejszy. 
L. p. Piszę-esz-e ; L. mn. Piszemy-ecie-ą. 

Czas przeszły niedokonany. 

L. p. Pisałem-łam-łom Pisałbym, pisałabym, 

pisałobym. 
L. mn. Pisaliśmy-łyśmy Pisalibyśmy, pisały- 

byśmy. 

Czas dawno-przeszły niedokonany. 
L. p. Pisałem-łam-łom Pisałbym, pisałabym, pi- 

^~by£ulź. sałob y m - 

był-ła-ło. 
L. mn. Pisaliśmy-łyśmy Pisalibyśmy, pisałybyśmy 
byli-ły. byli-ły. 

Czas przeszły dokonany. 

L. p. Napisałem-łam-łom. Napisałbym, napisa- 
łabym, napisałobym. 
L. mn. Napisaliśmy-łyśmy. Napisalibyśmy, napi- 
sałybyśmy. 

Czas dawno-przeszły dokonany. 

L. p. Napisałem-łam-łom Napisałbym, napisałabym, 
byfTa-ło. napisałobym. 

bvł-ła-ło. 74 Czas dawno-pr zeszły dokonany. 

L. mu. Napisaliśmy-łyśmy Napisalibyśmy, napisa- 
łybyśmy byli-ły. byli-ły. Czas przyszły niedokonany. 
Merodzajowany. Rodzajowany. L. p. Będę pisać 
L. mu. Będziemy pisać Będę pisał-ła-ło. 
Będziemy pisali-ły. Czas przyszły dokonany. 

L. p. Napiszę-esz-e. 
L. mu. Napiszemy-ecie-ą. Sposób rozkazujący. 
Bez nalegania. Z naleganiem. L. p. 1. — 

2. Pisz 

3. Niech pisze 
mu. 1. Piszmy 

2. Piszcie 

3. Niech piszą L. p. 1. 

2. Piszże 

3. Niechże pisze. 

1. Piszmyż 

2. Piszcież 

3. Niechże piszą. Imiesłowy. 

Czasu teraźn. nieodmienny pisząc 

„ „ odmienny piszący-a-e 

„ przeszł. niedokonany pisany-a-e 

„ „ dokonany napisany-a-e. 75 

Czasu przeszł. niedok. nieodm. : pisawszy 

„ „ dokon. „ napisawszy 

„ przyszłego niedok. odmień. : mający-a-e pisać 
„ „ dokon. „ „ „ „ napisać 

Rzeczownik czasownikowy: pisanie. 

Módz, tłuc, bóść, gnieść, pojic. 

Czas teraźn. Mogę, możesz, może, możemy, może- 
cie, mogą. 
„ „ T^ U ^C> tłujczesz, tłucze, tłuczemy, tłu- 
czecie, tłuką. 
„ „ Bodę , bodziesz , bodzie , bodziemy, 
bodziecie, bodą. 
„ „ Gniotę, gnieciesz, gniecie, gnieciemy, 
gnieciecie, gniotą. 
» Poje, pojisz, poji, pojimy, pojicie, poją. 

Czas przysz. dok. Przemogę, przemo- 
żesz, przemoże 

Utłukę , utłuczesz, 
utłucze jak w csasie 

Przebodę , przebo- } teraźniej- 
dziesz, przebodzie szym. 

Zagniotę , zagnie- 
ciesz, zagniecie 

Upoję, upojisz,upoji, 

Czas przesz, niedok. Mogłem, tłukłem, bodłem, gniot- 
łem, pojiłem. 

Czas przesz, dokon. Przemogłem, utłukłem, przebod- 
łem, zagniotłem, upojiłem. 

Sposób rozkazujący: — tłucz, bódź, gnieć, pój. 76 

Imiesłowy : Mogąc, mogący-a-e, mógłszy , przemo- 
żony-a-e. 
Tłukąc, tłukący-a-e, tłukłszy, tłuczo- 

ny-a-e, mający-a-e tłuc. 
Bodąc, bodący, bódłszy, przebodzony, 

mający bóść. 
Gniotąc, gniotący, gniótłszy, zagniecony, 

mający gnieść. 
Pojąc, pojący, upojiwszy, upojony, ma* 
jacy pojić. — 
(Odmieniaj te czasowniki przez wszystkie czasy, 
sposoby i osoby.) 

§. 112. Odstępuję od prawidła : 
Dać cz. teraźn. : daję, przeszły : dałem, spos. rozk. daj. Jechać „ 


» jadę, 


» 


jechałem,. 


99 jedź. 


Kłóć „ 


kolę, 


99 


kłółem „ 


„ kol. 


Próć „ 


„porę-rzesz-rze„ 


prółem „ 


„ pórz. 


Jeść „ 


» jem, 


99 


jadłem „ 


„ jedz. 


Iść „ 


» idę, 


99 


szedłem „ 


» idź. 


Pleć „ 


pielę, 


99 


pełłem „ 


„ piel. 


Mleć „ 


» mielę, 


99 


mełłem „ 


„ miel. 


Wie- 


dzieć n 


„ wiem, 


99 


wiedziałem „ 


„ wiedz. 


Wrzeć^ 


„ wrę, wrzesz 
wre, 


) 
99 


wrzałem „ 


„ wrzyj. §. 113. Czasów anie bierne. 

Czasowniki polskie, prócz imiesłowu biernego 
na : any, ony, ty, i czasu nieosobistego na : n«, t«, 
zakończonych, nie mają osobnej, jak inne jeżyki, 77 

właściwej odmiany przez wszystkie czasy, osoby i 
liczby, strona bierną nazwanej ; np. ojciec kocha 
dzieci, dzieci są kochane od ojca. — 

§. 114. Język polski nie mając właściwej od- 
miany biernej, oddaje wyrażenia bierne innych ję- 
zyków następującemi sposoby: 

a) Zamieniamy zdania bierne obcych języków 
na czynne; lepiej więc powiedzieć: wiatr unosi 
pióro, niżeli: pióro jest unoszone od wiatru. 

b) Stronę bierną czasowników obcych wyra- 
żamy w polskim języku przez czynną ze zwrotnym 
zaimkiem się ; lepiej więc powiedzieć: ptaki się łapią, 
niżeli: ptaki są łapane. 

c) Kładąc 3. os. 1. mn. czasu teraso, w nie- 
dokonanych, a przyszłego w dokonanych ; w czasie 
zaś przeszłym używamy nieosobistego wyrażenia na: 
no, to; np. zamiast powiedzieć: brat jest kochany; 
lepiej się powie: brata kochają; zamiast: brat był 
kochany, lepiej : brata kochano. 

§. 115. Jeżeli zaś stronę bierną wyrazić chce- 
my zwyczajnym sposobem jak w innych językach ; 
natenczas łączy się czasownik by ci z imiesłowem 
biernym na : any, ony lub ty ; w którym to razie 
tylko czasownik bye przez wszystkie czasy i sposoby 
się odmienia ; np. 

Czas teraźniejszy. 
Sposób oznajmujący. Sposób łączący. 

Jestem czytany-a-e. — 78 Czas przeszły niedokonany. 
B) T łem czytany-a-e. — Byłbym czytany-a-e. 

Czas dawno-przeszły niedokonany. 
Byłem był czytany. — Byłbym był czytany. 

Czas przeszły dokonany. 

Byłem przeczytany. — Byłbym przeczytany. 
Zostałem przeczytany. — Zostałbym przeczytany. 

Czas dawno-przeszły dokonany. 

Byłem był przecz}^tany. — Byłbym był przeczytany. 
Zostałem byl przeczy- — Zostałbym był przeczy- 
tany, tany. Czas przyszły niedokonany. 
Będę czytany. 

Cz as przyszły dokonany. 
Zostanę przeczytany. 

Sjmsób rozkazujący. 

i 
mie 
cię 
go 
nas 
was 
ich 

l L. p. 1. — 


1 czytany-a-e 


2. Bądź 


albo 


3. Niech 


przeczyta- 


będzie 


ny-a-e 3 


L. mn. 1 . Bądźmy] czytani-ne g- 


2. Bądźcie l albo 


3. Niech [ przeczyta- 


będą 


ni-ne czytaj a 
albo 

przeczy 
tają. n Sposób bezokoliczny. 
Być czytany-a-e ; przeczytany-a-e. 

Imiesłowy. 

Czasu teraźn. nieodm. Będąc czytaDy-a-e ; przeczy- 
tany-a-e. 
„ przeszłego : Czytani-a-e ; przeczytany-a-e. 
„ przyszłego : Mający-a-e być czytany-a-e ; 

przeczytany-a-e. Oddział VII. 

Używanie spadków, czasów i sposobów. 

A. Używanie spadków. 

§. 116. Używanie Igo spadku. W 1. spadku 
używają, się : 

1. Rzeczowniki i zaimki osobiste na pytanie: 
kto ? co ? używane jako podmiot zdania ; np. On 
pisał, ojciec czytał, stół stoji. 

2. Przymiotniki i imiesłowy na pytanie: jaki? 
jaka ? jakie ?np. Jaki ojciec? Dobry. Jakie krzesło ? 
Dębowe. 

3. Liczebniki porządkowe i zaimki wskazujące 
i względne na pytanie: który-a-e; np. Który czło- 
wiek? Pierwszy, trzeci, on, ów, tamten, który. 80 

4. Zaimki dzierżawcze i takież przymiotniki 
w odpowiedzi na pytanie: czyj-ja-je? np. Czyje do- 
bra? Moje, twoje, pańskie. 

5. Orzeczenie rzeczowne i przymiotne, połą- 
czone z podmiotem zapomocą czasownika „być" : , gdy 
czasownik ten ma znaczenie samego tylko bytu ; 
np. Nauczyciel jest dobry. Tyś ojciec. — Jeżeli 
zaś czasownik być ma znaczenie takie jak: stać 
się, zostać, zwać, natenczas orzeczenie rzeczowne i 
przymiotne kładzie się w 6. spadku ; np. Kościół 
święty jest matką naszą. Ty będziesz urzędnikiem. 
(Czytaj jeden z listów i szukaj wszędzie 1. sp.) 

§. 117. Używanie 2go spadku. 

Mówiąc : „Cierpliwość usunęła wszystkie za- 
wady" nie wyrazilibyśmy myśli dostatecznie, a słu- 
chający zapytałby się : czyja cierpliwość '? Uzupeł- 
niamy więc myśl tę 2 im spadkiem , mówiąc ; jego, 
albo : ojca, przyjaciela i t. d. 

Mówiąc: mój brat boji się, musimy się znowu 
zapytać : kogo lub czego się boji ; natenczas od- 
powiadamy znowu 2 im sp. złego człowieka, lub psa. 

1. Drugi spadek kładzie się więc w odpo- 
wiedzi na pytanie: Czyj-ja-je, pytając się o osobę 
lub rzecz, od której coś pochodzi, do której coś 
należy, lub też jest jej częścią. Na pytanie : Kogo, 
czego? pytając się o przedmiot działania, czasowni- 
kiem wyrażonego. 

2. 2. sp. kładzie się na pytanie : czego ? 81 

a) Po imionach zbiorowych, także miarę, 
wagę i ilość oznaczających; np. pułk jazdy, tłum 
ludzi, tuzin łyżek. 

b) Po przymiotnikach, które nie wyrażają 
myśli zupełnej, a zatem do swego uzupełnienia 2. 
spadku wymagają. Takiemi są : blizki, chciwy, go- 
dzien, pełen, pewien, potrzebny, próżen, świadomy, 
syty, wart, wdzięczny, wiadomy, zwyczajny; np. 
wolen zarzutów, chciwy znaczenia, godzien nagrody, 
syt chwały. 

Lecz mówimy także : chciwy, łakomy na 
coś; wdzięczen za coś; np. za otrzymane dobro- 
dziejstwa. 

c) Po liczebnikach: dwóch, trzech, czterech, 
oraz po wszystkich głównych, zacząwszy od liczby 
pięć, i nakoniec po zbiorowych , oznaczonych i nie- 
oznaczonych, np. dwóch panów ; dwadzieścia, sto, 
tysiąc koni ; dwoje ludzi ; troje sanek ; ośmioro, 
kilkoro dzieci. 

d) Po czasownikach czynno-przechodnich, które 
właściwie 4. wymagają spadku, jeżeli z przysłów- 
kiem nie są połączone ; np. 

Ojciec czyta list ; Ojcie ?, nie czyta listu. 

Mogę ci powiedzieć prawdę ; Nie mogę ci powiedzieć 

prawdy. 
Chcę budować dom ; Nie chcę budować domu. 

e) Po czasownikach czynno - przechodnich, gdy 
wyrazić chcemy , że działanie, czasownikiem wy- 
rażone, nie odnosi się do całej rzeczy, lecz tylko 
do pewnej jej części; np. łapać ryby, lecz nałar- 

Uwiezenia gramatyczne. § 82 

pac ryb ; lać wodę, lecz przylać wody ; krajać 
chleb, lecz ukrojić chleba : zrywać kwiaty, lecz na- 
zrywać kwiatów. 

W takim razie czasowniki czynne łączą się 
z przyimkami : do, od, na, nad, przy. u. naob, 
naprzy, naz. 

Zmieniaj w ten sposób spadek wraz z czasowni- 
kiem w następujących zdaniach: 

Orać pole — Gonić konia — Stawiać dom — 
Prosić ojca — Pisać list — Żąć zboże — Czytać 
książkę — Rąbać cukier — Mieszać wodę — Dać 
pieniądze. 

3. Drugi spadek kładzie się po wielu cza- 
sownikach ze zwrotnym zaimkiem używanych: bać, 
się ; badać sie, chronić się, chwycić się, doczekać 
się; domagać się, domyśleć się, dorobić się, dowie- 
dzieć się, lękać się, obawiać się, odrzec się, obejść 
się, podjąć się, pytać się, radzić się, spodziewać 
się, trzymać się, wstydzić się, wystrzegać się, 
zrzec się. — Wszystkie te czasowniki wymagają 
dopełnienia na pytanie : czego ? 

Oproćz tych wymagają 2. sp. także następu- 
jące czasowniki na pytanie, czego ? bronić, chronić, 
dobyć, dokładać, dokazać. dopaść, kosztoicać, lito- 
wać, łaknąć, pilnować, śledzić, strzedz, szczędzić^ 
używać, zapomnieć; tudzież: braknę, icy star cza, 
niedostaje, przybywa, ubywa, przyrasta, trzeba. — 

(Wyliczone tu czasowniki dopełniaj stósownemi 
rzeczownikami w 2 im spadku.) 83 

4. Drugi spadek kładzie się także gdy własność 
jakiej osoby lub rzeczy wyrazić chcemy, dla wyra- 
żenia jej jakości; np. Młodzieniec rzadkiej dobroci; 
człowiek wysokiego wzrostu. 

5. Drugi spadek kładzie się także po przy- 
słówkach, wyrażających obfitość lub niedostatek ; 
takiemi są: mniej, więcej, dosyć, nadto, nazbyt, 
i t. p. ; np. dosyć tego, nadto sług, nazbyt potraw; 
więcej koni. 

6. Następujące przyimki wymagają 2. spadku : 
bez, do, około, naokoło, krom, prócz, oprócz, mihsto, 
zamiast, od, podle, śród, pośród, wśród, podług, wed- 
ług, wedle, u, względem; np. bez nogi; krom brata; 
koło szkoły; wedle muru. 

Oprócz tych wymagają jeszcze 2. sp. następu- 
jące przyimki: 

a) Naprzeciw, naprzeciwko; gdy niemi wska- 
zujemy miejsce, naprzeciw którego coś leży lub się 
znajduje ; np. mieszkam naprzeciw kościoła. 

b) Mimo , pomimo ; jeżeli ich dla wyrażenia 
mijania po czasownikach, poruszenie wyrażających 
używamy; np. przejechał mimo rzeki. 

c) Z, ze; jeżeli niemi chcemy wyrazić powód, 
pochodzenie, składanie się z czegoś, miejsce, z któ- 
rego poruszenie jakie pochodzi, lub początek czasu; 
np. cieszy się z pilności; umarł z żalu; rodem 
z Krakowa ; jedzie z Warszawy ; posąg z marmuru ; 
z młodości; z wiosny. 

6* 84 

d) Za, jeżeli wyrazić chcemy czas trwający 
na pytanie kiedy? np. za króla Jana, za życia, za 
dni naszych. 

§. 118. Używanie 3. spadku. 

Spadkiem 3. odpowiadamy na pytania: ko- 
mu? czemu? jakiemu? jakiej? któremu, której, 
czyjemu ? czyjej ? i wyrażamy osobę lub rzecz, dla 
której się coś robi, lub przeznacza. Trzeci spadek 
zowiemy w zdaniu przedmiotem dalszym ; np. 
posłałem książkę bratu, darował konia przyja- 
cielowi. 

Spadek 3. kładzie się także: 

a) Po przymiotnikach: dłużny, należny, obo- 
wiązany, podległy, posłuszny, potrzebny, powolny, 
przychylny, przydatny, przyjazny, równy, spoiny, 
szkodliwy, wierny, winien, właściwy, życzliwy; np. 
posłuszny rodzicom, rad przyjacielowi: 

Atoli mówimy także: chętny wszystkim i dla 
wszystkich; dogodny, dostępny, miły, pomocny, 
pożądany, pożyteczny, przeciwny, straszny, uprzej- 
my, usłużny, użyteczny. — komu ? i dla kogo ? 

b) Po wielu czasownikach, z przyimkiem od zło- 
żonych ; np. odpisać, odjąć, odsłużyć i t. p. ; tudzież 
po czasownikach: brać, dać, dogodzić, dokuczyć, 
dopomódz. dziwić się, grozić, kłaniać się, nadskaki- 
wać, pochlebiać, potakiwać, przymilić sif. przyga- 
niać, sprzeciwić się, świadczyć i t. p. 

c) Po przyimkach: gwoli, ku. przeciw, prze- 
ciwko, wbrew ; oraz : naprzeciw, naprzeciwko ; po 85 

tych ostatnich wtenczas tylko, gdy niemi wyra- 
żamy cel poruszenia; np. przeciw wodzie płynąć 
trudno jest ; gwoli większej uczciwości ; ku miastu 
jechać. 

§. 119. Używanie 4. spadku. 
Czwarty spadek kładzie się: 

1. Po czasownikach czynno - przechodnich na 
pytania : kogo ? co ? jakiego ? jaką ? jakie ? którego ? 
którą ? które ? czyjego ? czyje ? czyje ? i wyraża 
osobę lub rzecz, na którą czynność podmiotu spływa, 
i która sie przedmiotem bliższym nazywa ; np. 
Nauczyciel uczy ucznia. Pasterz pędzi owce. Kot 
łapie myszy. 

2. Po czasownikach niektórych, złożonych 
z przyimków : o, prze, za, np. przebiegać ulicę ; 
obejść miasto , przespać całą noć , przeskoczyć 
strugę. 

3. Po czasownikach nieosobistych : boli, do- 
lega, korci, mierzi, obchodzi; np. boli mię, korci go, 
obchodzi was. 

4. Po przyimkach: między, mimo, na, nad, o, 
po, pod, przed, przez, w, za; na pytanie: dokąd? 
pod kogo ? pod co? na co? o co? np. Idzie między 
drzewa. Pojechał między góry, lub w góry. 

5. W 4. spadku kładzie się także : 

a) Cena rzeczy, na pytanie: ile ? np. Ile cię 
kosztuje ta książka? Cztery, pięć, dwadzieścia 
złotych. b) Trwanie czasu, na pytanie: jak długo? np. 
Bawił rok w Krakowie. 

c) Odległość miejsca na pytanie : jak daleko ? 
np. Winniki leżą milę ode Lwowa. 

d) Wyrażając wielkość, długość, grubość, szero- 
kość, wysokość i głębokość rzeczy; np. Dwie piędzie 
szeroki, stopę głęboki, trzy sążnie długi. 

§. 120. Używanie 5. spadku. 

Spadku 5. używamy do oznaczenia osoby lub 
rzeczy, na którą wołamy; np. Chłopcze! ^słuchaj. 
Ludzie! bądźcie dobrymi. 

Zamiast 5. spadku używamy l g0 , kiedy prze- 
mawiając do kogoś, jego tytuł wspominamy, lub 
wyraz „Pan" kładziemy ; np. Przyjmij Pan wyraz 
rzetelnego poważania. Pozwól Ksiądz. Lecz w takim 
razie czasownik powinien stać przed i? m spadkiem. 

§. 121. Używanie 6. spadku. 

Spadek 6. Madzie się : 

\ . Na pytania : kim ? czem ? jakim ? jaka ? ja- 
kiem ? którym ? która ? k torem ? czyjim ? czyją ? 
czyjem ? wyrażając osobę lub rzecz , która jest 
przyczyną, sposobem lub narzędziem jakiejś czyn- 
ności ; n. p. Nie trzeba straszyć dzieci kominiarzem. 
Był mu blaskiem w oczach. Pisaliśmy kredą. Przy- 
jechał twoją bryczką. 

2. Spadek 6. kładzie się także : 

a) Po czasownikach czynnych, które znaczą 
obieranie kogo czem , mianowanie , ogłoszenie, 
okrzyknienie, potwierdzenie, tytułowanie. Takiemi 
są: mianować, obrać, obwołać, ogłosić, okrzyknąć, 87 

postanowić, potwierdzić, uczynić, uznać, zamiano- 
wać, pisać się ; np. Obrano go posłem. Ogłoszono go 
królem. Pisze się hrabią. 

Jednakże niektóre z nich kładą sie też z P m 
sp. i z przyimkiem : na lub za ; np. Wybrano go na 
posła. Uznali go za posła. Uznali go za sędziego. 

b) Po czasownikach : nazwać, nudzić, obdarzyć, 
uraczyć; np. Nudzi mię swem opowiadaniem. 

c) Po czasownikach nijakich, które znaczą : 
celowanie, pogardzanie, rządzenie, kierowanie ; jako 
to : celować, brzydzić się, cuchnąć, gardzić, kierować, 
i t. p. np. Gardzić nikim się nie godzi. Piwo trąci 
beczką. 

d) Po czasownikach zwrotnych : bawić się, 
czynić się, stawać się, świadczyć sie, zarazić się ; 
np. Człowiek staje się z latami mędrszym. — On się 
świadczy bratem. 

e) Po czasowniku : być, jeżeli ma znaczenie 
czasowników: stawać się, zostać; np. Człowiek co 
rok jest starszym. 

f) Po przyimkach : nad, między, pomiędzy, pod, 
przed, za, jeżeli chcemy wyrazić położenie jednej 
rzeczy wzgłędem drugiej, na pytanie : nad czem ? 
między czem ? pod czem ? przed czem ? np. Mieszka 
nad Wisłą : Dom stoji między drzewami. 

g) Po przyimkach: z, ze; jeżeli chcemy wy- 
razić połączenie jednej rzeczy z drugą, na pytanie : 
z kim? z czem? np. ojciec z synem, brat ze siostrą. 88 

§. 122. Używanie 7*° spadku. 

Spadek 7 m y, który się nigdy bez przyimka nie 
kładzie, odpowiada na pytanie : gdzie ? gdy mówimy 
o miejscu ; zaś na pytanie : kiedy? gdy mówimy o czasie. 
Wyraża miejsce lub czas, w którym się coś dzieje : 

a) Na pytanie: gdzie? kładzie się 7 m y sp. 
z przyimkami : w, przy, na, po ; np. w szkole, przy 
matce, na polu, po mieście. 

b) Na pytanie : kiedy ? kładzie się 7 m y sp. 
z przyimkiem iv, i wyraża chwilę oznaczoną : np. 
w przeszłym roku, w zimie, w tym tygodniu. 

Atoli dni tygodnia, tudzież rzeczowniki : Święto 
i dzień, jeżeli przy nim imię Świętego kładziemy, 
używają się z & m sp. ; np. w niedzielę, w Święto, 
w dzień św. Piotra. 

Mówi się także : w dzień powszedni, w sam czas, 
w południe, o świtaniu, o północy, i t. p. 

B. Używanie czasów. 

§. 123. Wszystkie czasy dwojakie mają zna- 
czone : 

a) Albo je kładziemy nie uwzględniając wcale 
czynności, innym czasownikiem wyrażonej, a wtedy 
zowia się te czasy beiwiględnemi : 

b) albo je odnosimy do czynności, innym jakim 
czasownikiem wyrażonej, a natenczas zowią się 
wiględnemi. 

Mówiąc np. Wczoraj pisałem list do ojca ; 
wyrażam, żem się zajmował pisaniem listu, nie 89 

zważając wcale na inną, jakąś czynność. Gdy zaś 
powiem : Gdym pisał list, kilka razy zagrzmiało ; 
wyrażam, że właśnie, gdy się pisanie odbywało, 
zagrzmiało; że więc czynności obie w jednym czasie 
sie odbywały. 

1. Czas teraźniejszy wyraża więc bezwzględnie 
czynność . która się odbywa teraz ; np. Ojciec je 
obiad; względnie zaś wyraża czynność, która się 
odbywa obok drugiej teraźniejszej ; np. Gdy ojciec je 
obiad, zawsze gra muzyka. 

2. Czas przeszły - niedokonany używa się bez- 
względnie do wyrażenia czynności, która się odby- 
wała w przeszłości, bez oznaczenia, czyli się ukoń- 
czyła, lub nie, n. p. wczoraj pisałem list ; względ- 
nie wyraża czynność, która się odbywała obok 
drugiej, już teraz przeszłej ; np. Wczoraj, gdym list 
pisał, grał brat na flecie. Gdym był w ogrodzie, 
przyjechała siostra. 

3. Czas przeszły dokonany służy do wyrażenia 
czynności, która się w przeszłości ukończyła ; np. 
Juzem list napisał. Świeca zgasła. Jako czas względ- 
ny wyraża, iż ta czynność wprzód się ukończyła, 
nim inna jaka czynność minęła ; n. p. Gdym list na- 
pisał, zgasła świeca, 

4. Czas dawno-przeszly używa się tylko względ- 
nie, i wyrażamy nim, że jedna czynność już się była 
ukończyła, lub minęła dawno, nim się druga jakaś 
odbyła ; np. Gdym list był napisał, wyszedłem 
na przechadzkę. 90 

5. Czas przyszły niedokonany wyraża bezwzględ- 
nie czynność, Mór a w przyszłości odbywać się bę- 
dzie, bez oznaczenia, czyli się ona ukończy, lub nie ; 
np. Jutro będziemy jedli obiad na wsi. Jako czas 
względny wyraża czynność, która się będzie odbywać 
okok drugiej, także przyszłej ; np. Gdy będę przejeż- 
dżać mimo lasu, dam ci znak strzałem. 

6. Czas przyszły dokonany, bezwglednie użyty, 
icyraża czynność, która się w przyszłości zupełnie 
ukończy; np. Jutro list napiszemy. Względnie użyty, 
wyraża czynność, która się pierwej ukończyć musi, 
nim się druga odbędzie; np. Gdy przyjedziesz do 
miasta odwiedzisz mię. Skoro list napisze, przyjdę 
do ciebie. 

§. 124. Czasy od czasowników niedokonanych 
użyte, wyrażają zawsze czynność, obecna drugiej ; to 
jest: czas tezaźniejszy wyraża czynność, obecną 
drugiej teraźniejszej ; przeszły, obecną przeszłej ; a 
przyszły, obecną przyszłej. Dla tego też wszystkie 
trzy imiesłowem czasu teraźniejszego mogą się zastą- 
pić ; np. Ojcu jedzącemu obiad, przygrywa, przygry- 
wała, będzie przygrywać muzyka (zamiast: gdy je, 
jadł, będzie jadł obiad). 

Czasy zaś czasowników dokonanych oznaczają 
zawsze czynność dawniejsza od tej, która jest wy- 
rażona czasownikiem zdania głównego, to jest, wy- 
rażają, iż się coś wprzód stało lub stanie. Dla 
tego też, gdy takie dwa zdania łączymy w jedno, 
zamieniają się zawsze na imiesłów czasu przeszłego ; 
np. Napisawszy list, przechodzę się, przeszedłem się, 
przejdę się. C. Używanie sposobów. 

§. 125. 1. Sposobu oznajmującego używamy, gdy 
chcemy wyrazie, że to, co o podmiocie twierdzimy, 
jest prawdziwe, pewne i rzeczywiste : np. Kto cnotę 
miłuje, ten może się spodziewać szczęśliwej przy- 
szłości. 

2. Sposób łączący używa się, kiedy o czem z 
niepewnością mówimy ; kiedy to nie jako iż rzeczy- 
wiście jest lub się dzieje, ale jako chęć, zamiar, wa- 
runek, życzenie wyrażamy; np. Gdyby żył, cie- 
szyłby się szczęściem swych dzieci. 

Sposób łączący kładzie się zwykle po czaso- 
wnikach : wolę, rozkaz, życzenie , żądanie, zamiar, 
powątpiewanie, i po spójnikach: warunek wyrażają- 
cych; np. Proszę cię, żebyś pisał. 

Sposób łączący ma wprawdzie kształt przeszły, 
atoli, ponieważ zawsze prawie łączy się z dmgiein 
zdaniem, znaczenie czasu jego zawisło przeto od 
czasu tego czasownika, od którego sposób łączący 
zawisł. Chociaż więc sposób łączący ma tylko 
kształt czasu przeszłego, jednak może on oznaczać 
czas teraźniejszy, przeszły i przyszły, według tego 
w jakim czasie stoji czasownik, od którego sposób 
łączący zawisł ; np. 

Proszę cię, żebyś pisał (czas teraźn.). 

Prosiłem cię, żebyś pisał (czas przeszły niedok.) 

Będę cię ^prosił, żebyś pisał (czas przyszły 
niedok.) 92 

Uprosiłem cię, żebyś napisał (czas przeszły 
dokon.) 

Uproszę cię , żebyś napisał (czas przyszły 
dokon.). 

3. Sposób rozkazujący służy do wyrażenia roz- 
kazu, upomnienia, życzenia, przestrogi i prośby ; np. 
Boże zmiłuj się ! zlituj się nad nami ! 

Zamiast sposobu rozkazującego , używa się 
ezęsto : 

a) Czasu przyszłego ; np. Będziesz miłował 
Pana Boga twego ; zamiast : miłuj Pana Boga twego. 

b) Czasowników : proszę, chciej, racz, ze sposo- 
bem bezokolicznym przydanego czasownika , gdy 
z grzecznością lub winnem uszanowaniem wezwanie 
w sposobie prośby wyrazić chcemy ; np. Chciej wy- 
łu chać. Racz przyjąć. 

c) Samego sposobu bezokolicznego, przy którym 
się innego czasownika w sposobie rozkazującym do- 
myślamy ; np. stać, słuchać ! 

4. Sposób bezokoliczny nie odmienia się wpraw- 
dzie przez czasy, osoby i liczby, ale w znaczeniu cza- 
su, osób i liczb stosuje się do czasowników, od któ- 
rych zawisł ; np. chcę pisać, będę chciał pisać, 
chcieliście pisać. 

Sposób bezokoliczny kładzie się : 

a) Jeżeli go za podmiot zdania bierzemy ; np. 
Pracować jest rzeczą potrzebną. 

b) Po czasownikach, niezupełną myśl wyrażają- 
cych. Takiemi są: chcieć, kazać, módz, musieć, po- 93 

trafić, przestać, śmieć, starać się, ważyć się, woleć; 
np. Musiał czytać. Stara się utrzymać. 

c) Często używamy sposobu bezokolicznego 
w znaczeniu: „nie mówię, że* 6 , „nie powiem, że"; 
np. Spać, nie spał, ale drzymał. Dać, nie dam, ale 
pożyczę. 

Oddział VIII. 

Zgoda orzeczenia z podmiotem. 

i. Jeżeli się orzeczenie do jednego tylko pod- 
miotu odnosi, 

§. 126. Jeżeli orzeczeniem jest słowo rodzajo- 
wane, musi się z podmiotem zgadzać w rodzaju, licz- 
bie i spadku ; np. nauczyciel jest dobry, córki były 
przykładne. 

§. 127. Jeżeli orzeczeniem jest słowo rzeczowne, 
najpospoliciej zgadza się w liczbie ze swym pod- 
miotem, lecz może być innego rodzaju , i w innym 
stać spadku, a najczęściej w & m sp. stoji ; np. 
Człowiek jest twórcą swojego losu. Anglicy są bo- 
gatym narodem. 

§. 128. Jeżeli orzeczeniem jest czasownik, na- 
tenczas zgadza się z podmiotem w osobie, liczbie 
a w czasach rodzaj o wanych, nawet i w rodzaju ; np. 
Rodzice pisali. Dzieci prosiły. 

Tu szczególniej pamiętać należy, że końcówka 
czasownikowa Ji" wtenczas się tylko kładzie, gdy 94 

podmiot używany jest w zawodzie znamienitym; 
w każdym innym razie daje się czasownikowi koń- 
cówkę „ty". Żleby zatem powiedziano : Ptaki latali, 
konie biegali, ryby pływali; lecz mówi się: Ptaki 
latały, konie biegały, ryby pływały. 

II. Zgoda orzeczenia, które się do kilku pod- 
miotów odnosi. 

§. 129. Orzeczenie czasownikowe, należące do 
kilku podmiotów osobowych, kładzie się w liczbie mno- 
giej w osobie celniej szej ; a w czasie rodzaj owanym, 
w rodzaju mezkim, jeżeli jeden z podmiotów jest 
rzeczownikiem osobowym mezkim. Co do osób uwa- 
żać należy, że l a os. jest celniejsza od drugiej, 
2 ga zaś celniejsza od 3 iś J; np. Ja i ty jesteśmy 
pilni. Ty i siostra byliście w domu. My i oni przy- 
szliśmy. 

§. 130. Orzeczenie, należące do kilku podmio- 
tów liczby pojedynczej, nieżywotnych, lub żywotnych 
z nieżywotnemi, najpospoliciej kładzie się w liczbie 
mnogiej ; np. Praca i nauka zjednały mu cbwałę. 
Zachęcają go przyjaciel i nadzieja. 

Jeżeli zaś jeden z podmiotów stoji pried, drugi 
zaś za orzeczeniem , natenczas orzeczenie to kła- 
dzie się w liczbie pojedynczej, np. Słońce świeci i 
księżyc. 95 Oddział IX. 

Zdania spółrzedne i podrzędne. 

§. 131. Wół ryczy. Baran beczy! Słońce nie 
świeci. Obłoki pokryły niebo. Mówca mówi. Słu- 
chacze słuchają. Rodzice się cieszą. Dzieci sprawują 
się dobrze. Chrystus nauczał nas przykładem swym 
i słowem. Powinniśmi i nieprzyjaciół nawet kochać. 
Rolnik mówi o gospodarstwie. Żołnierz mówi o 
wojnie. Uczeń mówi o książkach. Wieśniak upra- 
wia rolą. Wieśniak dostarcza krajowi żywności. 
Wieśniak broni kraju : — wszystkie te przytoczone 
zdania są pojedyncze, gdyż każde z nich ma tylko 
jeden podmiot i jedno orzeczenie. Gdy zaś pewne 
z tych zdań stósownemi połączymy spójnikami, otrzy- 
mamy zdania, z których każde powstało z dwóch lub 
więcej zdań pojedynczych. 

Stek Miku zdań pojedynczych w jedne całość, 
zowiemy zdaniem złożonem; np. 

i. Wół ryczy, a baran beczy. 2. Słońce nie 
świeci , gdyż obłoki pokryły niebo. 3. Mówca 
mówi, a słuchacze słuchają. 4. Rodzice cieszą się, 
gdy się ich dzieci dobrze sprawują. 5. Chrystus 
nauczał nas przykładem swym, żeśmy nawet i nie- 
przyjaciół kochać powinni. 6. Rolnik mówi o go- 
spodarstwie, żołnierz o wojnie, a uczeń o książkach. 
7. Wieśniak uprawia role, dostarcza krajowi żyw- 
ności, i broni go. 96 

§. 132. Zdania: 1. 2. 3. 6. 7. złożone są ze 
zdań pojedynczych, w ten sposób spójnikami: a, gdyż. 
połączonych, że każde z tych zdań pojedynczych 
samo dla siebie wyraża myśl zupełną i zrozumiałą, 
.zatem niezawisłą zupełnie od myśli, drugiem zda- 
niem wyrażonej. 

Gdy zaś powiemy: Gdy się dzieci dobrze spra- 
wują; łub: Chrystus nauczał nas przykładem swym; 
w takim razie oczekujemy jakiejś innej myśli, któ- 
raby te myśli uzupełniła. Dla tego też pytamy się: 
Cóż się wtenczas dzieje, gdy się dzieci dobrze spra- 
wują? albo czegóż nas Chrystus przykładem swym 
nauczał? Uzupełniając więc te myśli, mówimy: 
Rodzice się cieszę ; a przy drugiem zdaniu : Żeśmy 
nawet i nieprzyjaciół kochać powinni. 

W złożonych wiec zdaniach : 4 ćm i 5 śm , tak są poje- 
dyncze zdania spójnikami: gdy. że, ze sobą połą- 
ezone, iż jedno tylko za pomocą drugiego tworzy 
myśl zupełną, zrozumiałą. 

Zdania złożone mogą być spółrzędnie (ht\%z* 
orbnet/. lub podrzędnie (mUrątoibnzt) z sobą po- 
łączone. 

a) Spółrzędne zdania są wtenczas, jeżeli każde 
z osobna czyni myśl zupełną i zrozumiałą. 

b) Podrzędne zdania są wtenczas , jeżeli jedno 
z nich ticorzy myśl zupełną, drugie zaś tyłko za po- 
mocą tamtego jest zrozumiałe. 

W zdaniach podrzędnie z sobą połączonych, 
jedno zdanie, które samo przez się stanowi myśl 
zupełną i zrozumiałą, zowie się zdaniem głównem 


97 

$auptfa£) ; inne zaś zdania, które służą tylko do 
uzupełnienia i wyjaśnienia głównego, zowią się 
zdaniami podrzędnemi (9frbenfd£e). 

§. 133. Zdania spólrzędne. 

Mówiąc : Mówca mówi, a słuchacze słuchają ; 
wyrażamy tylko, że te dwa zdania tylko do siebie 
należą, lecz w żadnym innym stosunku do siebie 
nie stoją ; połączyliśmy je więc spójnikiem a. 

Mówiąc zaś : Słońce nie świeci, gdyż obłoki 
pokryły niebo ; wyrażamy nie tylko, że te dwa 
zdania do siebie należą, lecz oraz przyczynę, dla 
czego słońce nie świeci. Zdanie więc : gdyż obłoki 
pokryły niebo, wyraża przyczynę zdania 1?° ; dla 
tego połączyliśmy te dwa zdania spójnikiem : gdyż 

Gdy zaś powiemy : Słońce nie świeci, lecz 
deszcz pada ; wyrażamy za pomocą spójnika lecz, 
iż nietylko słońce nie świeci, ale nawet przeciwnie 
iż deszcz pada ; zdanie więc drugie wyraża myśl 
zupełnie przeciwną tej myśli, którąśmy w lem zdaniu 
wyrazili. 

Gdy nakoniec powiemy : Brat mój chory, a za- 
tem nie przyjdzie ; wyraziliśmy za pomocą spójnika : 
a zatem, co z tąd wynika, że brat chory ; zdanie 
więc drugie wyraża wynik z pierwszego. 

Spójniki więc nie tylko łączą zdania, lecz oraz 
wyrażają, w jakim stosunku jest jedno zdanie do 
drugiego. 

a) Spójniki, które tylko łączą zdania, nie wy_ 
rażając żadnego innego między niemi stosunku- 
zowią się łączącemi ; takiemi są: a, i, także, tu- 

Cwiczenia gramatyczne. 7 98 

dziei, oraz, nie tylko-ale ; nietylko że — ale też, na- 
wet, ani-ani. 

Zdania, połączone spójnikami łączącemi, są 
zdawa łączne ; np. Brat pisze, a siostra czyta. 

c) Spójniki, wyrażające, iż jedna myśl jest przy- 
czyną, lub powodem drugiej, zowią się przyczyno- 
taemi; takiemi są: bo, bowiem, albowiem ponieważ, 
gdyż że (gdy znaczy ponieważ), a że, dla tego. 

Zdania, połączone spójnikami przy czy nowemi, 
są zdania przyczynowe ; np. Nie powiem, bo 
niewiem. 

c) Spójniki, wyrażające, iż jedna myśl lub rzecz 
ogranicza drugą, jako jej przeciwną, zowią się prze- 
ciwniczemi; takiemi są : a, acz, aczkolwiek, a J e, atoli, 
Jednak, jednakże, lecz, przecie, zaś. 

Zdania, połączone spójnikami przeciwniczemi, są 
przeciwnicze ; np. Ty masz brata, a ja siostrę. 

d) Spójniki, wyrażające, iż myśl jedna wynika 
z drugiej, zowią się wynikowemi ; takiemi są : to, 
toć, przeto, zatem, a zatem, więc, a więc. 

Zdania, połączone spójnikami wynikowemi, są 
wynikowe; np. Nie byłeś w szkole; więc nie wiesz, 
co tam mówiono. 

Zdania łączne, przyczynowe, przeciwnicze i 
wynikowa, są spółrżędne. 

§. 134. Zdania podrzędne. 

Zamiast : Pytałem się twego brata o zdrowie 
twoje; można powiedzieć: Pytałem się twego brata, 
czy zdrów jesteś. 99 

Zamiast : Słyszę ptaki śpiewające ; można po- 
wiedzieć: Słyszę, że ptaki śpiewają. 

Zamiast : Słońce sprawia wzrost roślin ; można 
powiedzieć : Słońce sprawia, że rośliny rosną. 

Zamiast : Suknie służą do okrycia i orgrzewa- 
nia ciała ; można powiedzieć : Suknie służą, by 
okrywały i ogrzewały ciało. 

W tych wszystkich zdaniach zastąpiliśmy wy- 
rażenia : o zdrowie twoje; ptaki śpiewające; wzrost 
roślin ; do okrycia i ogrzewania ciała — całemi zda- 
niami : czy jesteś zdrów ? że ptaki śpiewają ; że 
rośliny rosną ; by okrywały i ogrzewały ciało. 

Pierwsze zdanie ma kształt pytania, i zowie 
się zdaniem pytajnem. Drugie zdanie połączone jest 
z pierwszem spójnikiem że, i zastępuje miejsce 
przedmiotu, zowie się więc zdaniem przedmiotowem. 
Trzecie zdanie połączone jest spójnikiem ze, i wy- 
raża skutek słońca, zowie się więc zdaniem skut- 
kowem. Czwarte nakoniec zdanie połączone spój- 
nikiem by, wyraża cel sukien, i zowie się zdaniem 
celowem. 

Wszystkie te zdania zależą od poprzedzają- 
cych tak, jak wyrazy, zamiast których są położone. 

Zdania podrzędne, które od zdań głównych tak 
zależą, jak pewne części zdania od jego orzeczenia, 
zowią się zdaniami zależnemi. 

Zdaniami zależnemi są : 

1. Pytania, zależne od zdania głównego ; n. p. 
Powiedz mi , czy bogactwa uszczęśliwiają czło- 
wieka ? 100 

2. Zdania przedmiotowe, które po czasownikach 
widzenia, czucia, myślenia, twierdzenia za pomocą 
spójnika że z głównem zdaniem się łączą ; n. p. 
Wierzymy, że Bóg jest wszędzie przytomny. 

3. Zdania skutkowe, które się łączą z głów- 
nemi za pomocą spójników: że, iż, n. p. Tak 
jestem słabym, że stać nie mogę. 

4. Zdania celowe, połączone spójnikami celo- 
wemi: by, aby, żeby, ażeby, iżby; n. d. Żyj cnotli- 
wie, żebyś spokojnie mógł umierać. 

§. 135. Inne zdania podrzędne służą tylko do 
bliższego określenia pewnej części zdania głównego, 
i albo zastępują miejsce słowa objaśniającego, albo 
wyrażają warunek, czas, powód , przypuszczenie, 
porównanie. 

Ztąd powstają rozmajite nazwy zdań podrzędnych : 

a) Zdania względne, połączone z głównem zda- 
niem za pomocą względnego zaimka: który, która, 
które lub co ; n. p. Ulewa, która była w przeszłym 
tygodniu, wielkie poczyniła szkody. 

b) Zdania warunkowe wyrażają warunek, 
czyli to, bez czego okoliczność jaka zdarzyć się nie 
może; n. p. Jeżeli nie jesteś pilnym (warunek), nie 
uczynisz postępu. 

Zdania te łączą się z głównemi za pomocą 
spójników ; jeżli, jeżeli, kiedy, gdy, chyba. 

c) Zdania czasowe, które wyrażają czas, w któ- 
rym się czynność, w zdaniu głównem wyrażona, 
odbyira : n. p. Będę czekał, dopóki nie przyjdzie. 101 

Zdania te łącza się z głównemi za pomocą 
spójników; aż, póki, poty, pokąd, odkąd, gdy, kiedy, 
włedy i t. p. 

d) Zdania porównawcze, wyrażają porównanie 
dwóch przedmiotów; n. p. Jak niebo od ziemi, tak 
prawda od tej powieści dalek<. 

Zdania te łą?zą się z głównemi za pomocą spój- 
ników: by, gdyby, jak, jako, jakby, jakoby, i t. p. 

(Następujące zdania pojedyncze należy rozwinąć 
na zdania złożone z Ayyrazów, w nich zawartych). 

Pilność jedna uczniowi pochwałę. Nadzieja 
wiecznego życia pociesza nas. Leniwy zasługuje na 
karę. Kruki zlatują się do ścierwa. Ojciec wyjechał 
ze wschodem słońca. Udajesz głupiego. Nie może 
pisać dla bólu głowy. Powodzenie bliźnich cieszy 
człowieka poczciwego. 

Życie twego brata jest niepewne. Chwalebna 
jest pobożność. Człowiek obiecuje sobie długie życie. 
Mój przyjaciel umarł z początkiem wiosny. 

§. 136. Skracanie zdań. 

Zamiast: Człowiek, który pracuje, nie cier- 
pi nędzy. Matki, która czytała, szukałem w ogro- 
dzie. Ciotkę, która powracała z przechadzki, 
spotkałem na drodze. Oczekuję siostry, która ma 
przyjść. Kto śpi, ten nie myśli. Nauczyciel chwalił 
uczniów, którzy się uczyli. Zawsze będę rad go- 
ściom, którzy mię odwiedzą. — 

Możemy powiedzieć : Człowiek pracujący , nie 
cierpi nędzy. Matki czytającej szukałem w ogrodzie. 
Ciotkę, powracającą z przechadzki, spotkałem na 102 

drodze. Oczekuję siostry, przyjść mającej. Śpiący 
nie myśli. Nauczyciel chwalił uczniów, uczących się* 
Zawsze będę rad gościom, odwiedzającym mię. 

Zdania względne, zaimkami względnemi: któ- 
ry-a-e, kto, co, z głównem zdaniem związane, 
skracają się w ten sposób, iż wypuszczamy zaimek 
względny, a czasownik orzeczenia zamieniamy na 
imiesłów czasu teraźniejszego, jeżeli stał w czasie nie- 
dokonanym ; na imiesłów zaś czasu przeszłego, jeżeli 
stał w czasie dokonanym, i ten imiesłów zgadzamy 
w rodzaju, liczbie i spadku z tym rzeczownikiem 
lub zaimkiem, do którego się zaimek względny od- 
nosił; n. p. Oczekuję chłopca, któregom posłał. — 
Oczekuję chłopca posłanego. 

Ten sposób skracania zdań wtenczas tylko na- 
stąpić może, gdy zaimek względny stój i w 1^ albo 
4^ spadku. 

W skróconem zdaniu opuszcza się zaimek 
wskazujący ten, ta, to, do którego się zaimek 
wzgłędny odnosi ; n. p. Powitaliśmy mile tych wszyst- 
kich, którzy przybyli. — Powitaliśmy mile wszyst- 
kich przybyłych. 

§. 137. Zamiast: Pomagał mi, gdym cały 
dzień pracował. Posłałem mu pieniędzy , bo był 
w niedostatku. Nie wierz mu, chociaż się zaklina. — 

Można powiedzieć : Pomagał mi cały dzień pra- 
cującemu. Posłałem mu pieniędzy w niedostatku 
będącemu. Nie wierz mu, chociaż zaklinającemu się. 

Zdania podrzędne, za pomocą spójników : bo, 
chociaż, gdy, kiedy, ponieważ, ze zdaniem głównem 103 

połączone, skracają się, gdy się odnoszę do zaimka 
osobistego, w zdaniu głównem znajdującego się. W ta- 
kim razie zamieniamy czasownik niedokonany na 
imiesłów czasu teraźniejszego czynny, który się kła- 
dzie w tym spadku, w którym stał zaimek osobisty ; 
spójniki zaś owe opuszcza się. 

§. 138. Zamiast: Ojciec mój, gdy to mówił, pła- 
kał. Brat mój, gdy się o tern dowiedział, zemdlał, 
Gdym szedł przez ulicę, spotkałem swego przyjaciela. 
Skórom list napisał, poszedłem zarad na przechadzkę. 

Można powiedzieć : Ojciec mój, mówiąc to, pła- 
kał. Brat mój, dowiedziawszy się o tern, zemdlał. 
Idąc przez ulicę, spotkałem swego przyjaciela. Na- 
pisawszy list, poszedłem na przechadzkę. 

Zdania, mające przed sobą spójniki : gdy, sko- 
ro, skracają się wtenczas, gdy tak główne, jak pod- 
rzędne zdanie ten sam mają podmiot W takim razie 
opuszcza się spójnik, a czasownik niedokonany zda- 
nia podrzędnego zamienia się na imiesłów nieodmienny 
na : ac, czasownik zaś dokonany, na imiesłów nie- 
odmienny na: szy. 

Ten sposób skracania zdań nie może nastąpić, 
jeżeli w zdaniu głównem inny jest podmiot, jak 
w podrzędnem ; n. p. Gdy mi się sposobność trafia, 
piszę do ciebie. Nie można powiedzieć : Sposobność 
trafiając się, piszę do ciebie. 

§. 139. Wiązanie kiłku zdań w okres. 

Ponieważ czas szybko mija , i nigdy się nie 
wraca; źle tedy nie korzystać z niego, źle nie 
oszczędzać do, a najgorzej na złe go obracać. 


104 

Tu jest myśl jedna, wyrażona kilku zdaniami 
tv tern sposób, iz pierwsze dwa zdania: Ponieważ 
czas szybko mija, i nigdy się nie mrąca, wyrażają 
przyczynę tego, co w następujących zdaniach po- 
wiedziano. 

Związanie kilku zdań spółrzędnie i podrzędnie 
z solą połączonych, które jedne myśl wyrażają, zo- 
wie się okresem (eine ^ertobe). 

§. 140. Każdy okres składa się z dwóch przy- 
najmniej członków, z których jeden wyraża myśl 
podrzędną , i zowie sie poprzednikiem (*Borberfa|), 
drugi zaś wyraża myśl główną , i zowie sie nastę- 
pnikiem (9£ad)(a|). 

Jak poprzednik, tak następnik mogą się skła- 
dać z kilku znowu zdań, rozmajicie z sobą połą- 
czonych ; n. p. : 

li Gdy skowronek nad bruzdą rodzin- 
ną zanuci, 
2. 1 bocian klekocący na gniazdo po- 

Poprzednik. j wr oci, 

3. I żórawie w powietrzu przez krzyki 
radosne 

Głoszą w szacie zielonej wraca- 
jącą wiosnę: 

Następnik: Oto jest chwila pracy, niech ją 
rolnik chwyta. 

Rozbierz następujący okres: 
A gdy się troski do duszy wkradną, 
Hucząc w niej chmury czarnemi; 
A gdy nieszczęścia na kogo spadną, 105 1 postać wzniosłą, szlachetną, ładną. 

Smutek nachyli ku ziemi: 
O! niech na chwilę złość się już schowa, 

Rany sztyletem nie cuci; 
]Niech choć prz> r zgonie zabrzmią te słowa: 

Wróci spokój ność, wróci. Oddział X. 

Wygłaszanie i pisanie zgłosek i słów. 

A. Wygłaszanie zgłosek i słów. 

§. 141. Wymawiając słowa: głó-wa, pi-sa- 
liś-my, by-liś-my, spra-wie-dli- wość, zgłoski mające 
nad sobą znaczek ( — ), wzniesionym głosem; zgło- 
ki zaś, mające nad sobą znaczek ( w ), spuszczonym 
głosem wymawiamy. 

Zgłoski wzniesionym głosem wymówione, zowią 
się wygłoszone ; zgłoski zaś spuszczonym głosem 
wymówione, zowią się niewy głoszone. 

Wygłoszenie pewnej zgłoski w słowie obok 
drugiej, spuszczonym głosem wymówionej, zowiemy 
wygłosem czyli akcentem. 

§. 142. W języku polskim wygłaszamy zwykle 
każdą drugą zgłoskę od końca ; n. p. po- wód, wy- 
ra-zić, wy-ska-ki-wać. 106 

W wygłaszaniu słów następujące prawidła 
zachować należy: 

1. Słowa jednozgłoskowe, z przyciskiem wyma- 
wiane, mają wygłos. Wygłaszają się więc jedno- 
zgłoskowe rzeczowniki, przymiotniki, zaimki osobiste, 
czasowniki, przysłówki wyrażające jakąś okoliczność 
czasownika, i wykrzykniki ; n. p. pan, lew, rad, syt, 
ja, on, bić, stać, źle, ach? 

2. W słowach dwuzgłoskowych pierwsza zgłoska 
się wygłasza ; n. p. ; głó-wa oj-ca bo-li. 

5. W słowach trójzgłoskowych wygłasza się 
zgłoska środkowa ; n. p. prze-ni-kać, za-wo-łać. 

4. W słowach czterozgłoskowych wygłasza się 
y 8za i ^cia Z gł s]ta ; n. p. spra-wle-dli-wość. 

5. Słowa cudzoziemskie, choćby nawet spol- 
szczone, zachowują swój narodowy wy głos \ n. p. 
gra-ma-ty-ka, Fran-cy-ja. 

6. W języku polskim najwięcej dwie zgłoski 
wygłoszone bezpośrednio po sobie następować mogą, 
a to wtenczas tylko, gdy słowo jednozgłoskowe przed 
dwuzgłoskowem lub czterozgłoskowem stanie; n. p. 
Pan wo-łał. 

§. 143. W poezyjach składają się słowa w po- 
jedynczych wierszach w ten sposób, iż zgłoski wy- 
głoszone z niewygłoszonemi zazwyczaj się mieniają, 
i tylko czasem dwie zgłoski wygłoszone lub niewy- 
głoszone bezpośrednio po sobie następują ; np. : 

Bo-że! z Two-jich rąk ży-je-my, ~~ ~~ 

Choć na-sze-mi pra-cu-je-my ; 107 
Z Cie-bie plen-ność mie-wa ró-la, — ~— ~— ~— ~ 
My zbie-ra-my z Twe-go po-la. 

Każdy wiersz składa się z pewnej ilości zgło- 
sek wjrgłoszonych i niewygłoszonych ; a wiersze, 
odpowiadające sobie , muszą mieć tę sarnę ilość 
zgłosek, tę same ilość zgłosek wygłoszonych, które 
w tym samym porządku w obydwóch wierszach po 
sobie następować powinny. 

W wierszach, które sobie odpowiadają, zgadzają 
się brzmienia ostatnich zgłosek, co rymem nazywamy* 
Kilka wierszów, w jedne całość zebranych, zowiemy 
wrotka, czyli strofą. 

§. 144. Czytając zdania, wierszami lub niewia- 
zaną mową wyrażone, wygłaszamy te słowa, do któ- 
rych szczególniej myśl zdania się odnosi. B. Pisanie głosek i słów. 
/. Pisanie głosek. 

§. 145. 1. W pisaniu głosek pojedynczych, tak 
samogłosek jak spółgłosek, należy na te ich wła- 
sności pamiętać, które z początku w oddziale H im 
przytoczono. 

2. W słowach pochodnych należy zachować 
te głoski, któremi pierwotniki ich były pisane, lub 
też, które im odpowiadają, n. p. dębowy, Dębica; 
dąb, Dąbrowa; mogą — możemy, nie: morzemy; 
pióro — pierzasty, nie: pieżasty. 108 

3. Jeżeli wątpliwość zachodzi , czyli na końcu 
słowa wypada słabą, czy też można spółgłoskę napi- 
sać, natenczas przedłuża się słowo o jedne zgłoskę, 
a w takim razie wygłosi się lepiej głoska; n. p. 

rut, ras, buk; ród, raz, Bóg. 
ru-ta, ra-sa, bu-ka ; ro-du, ra-zu, Bo-ga. 

4. Wszystkie słowa piszą się w polskim języku 
krotłami mniej szemi. 

Większa krotła na początku słowa pisze się: 

a) Na początku pisma i od ustępu, a zw) T kle 
jeszcze i w poezyji, na początku każdego wiersza. 

b) Po kropce. 

c) Po znakach pytania i wykrzyknienia ; gdy 
następuje odpowiedź lub myśl zupełnie inna. 

d) Po dwukropku, gdy jakie słowa przytacza- 
my niezależnie od poprzedzającego zdania; n. p. 
Mędrzec mówi: Ogrodź uszy twoje cierniem, a nie 
słuchaj złego języka. 

e) Imiona i nazwiska własne osób, narodów, 
krajów, miast, gór, rzek, wysp ; oraz przydomki, 
tytuły i imiona rodowe n. p. Jan Zamojski, Rusini, 
Galicyja, Lwów, Krępak, Dniestr, Sycylija, Wła- 
dysław Łokietek, Leszek Czarny, morze Czarne, 
Potoccy, Jaśnie Wielmożny. 

f) Słowa : Bóg, Stwórca, Zbawiciel, i inne, gdy 
uszanowanie wyrazić chcemy. Dla tego też w li- 
stach nie tylko słowa tytułowe, ale nawet i zaimki, 
odnoszące się do tej osoby, do której piszemy : Ty. 
Ciebie, Tobie, Twój, On, Go, Jego, Jemu, Niego 
większemi piszemy krotłami. 109 
//. Pisanie słów. 

§. 146. Wszystkie słotca polskie pisz tak, jak 
brzmią w wymowie. 

Słowa cudzoziemskie pisz tak, jak brzmią w 
wymowie polskiej ; a obce x pisz nie tylko w T sło- 
wach polskich, ale i w spolszczonych cudzoziemskich 
przez ks, gz; n. p. Wolter, Kondeusz, Szekspir, 
fizyka, gimnazyjum, ksiądz, książę, tekst, egzamin. ///. Znaki pisarskie. 

§. 147. Znaki pisarskie wskazują, jakich prze- 
stanków i jakiego gdzie głosu w mowie użyć należy. 
Taktemi są : 

Przecinek (,) Myślnik ( — ) 

Średnik (;) Domyślnik (.-..) 

Dwukropek ( :) Nawias ( ) [ ] 

Kropka ( . ) Przytocznik „...." 

Znak pytania (?) Rozdzielnik (-) 

Znak wykrzyknienia (!) Odsyłacz *) a) 1) 

§. 148. Przecinkiem rozłączają się: 

1. Z, dania podrzędne od głównych; należy go 
zatem położyć przed każdem słowem względne m, i 
spójnikiem podrzędnym; nawet wtedy kładzie się 
przecinek, gdy zdania są skrócone ; n. p. Rozwa- 
żywszy, rzadko zbłądzisz. 

2. Zdania spółrzędne krótkie : n. p. Od Boga 
poczynajmy, i z Bogiem kończmy wszystko. 110 

3. Wyliczając jakie rzeczy, lub przytaczając 
Mika czasowników, bezpośrednio po sobie następują- 
cych, rozłączamy je przecinkiem, jeżeli żadnym spój- 
nikiem nie są połączone; n. p. Straciłem ojca, 
matkę, brata i siostrę. Ten uczeń dobrze czyta, 
pisze, rysuje i śpiewa. 

4. Przydatni a, położona przy jakimś słowie . 
n. p. Człowiek, pan ziemi, obdarzony jest duszą 
nieśmiertelną. 

§. 149. Średnik kładzie się: 

1. Między zdania spółrzędne i takie, które już 
przecinki zawierają; n. p. Piłat bał się Rzymian; 
dla tego skazał Jezusa na śmierć. 

2. Między poprzednikiem i następnikiem okresu 
gdy są krótsze, n. p. Gdy mnie do cnoty nawra- 
casz, gdy nad każdym krokiem mojim czuwasz, 
gdy mnie strzeżesz od błędów ; nie mamże Cię, 
Ojcze, kochać nad życie? 

§. 150. Dwukropek się kładzie: 

1. Jeżeli przytaczamy dosłownie czyjąś mowę- 
n. p. Chrystus powiedział : „Kochaj bliźniego, 
jak siebie samego." 

2. Jeżeli wyliczamy lub wyszczególniamy jakieś 
przedmioty ; n. p. Okrąg ziemski dzieli zię na pięć 
części lądu stałego : Europę, Azyję, Afrykę, Ame- 
rykę i Australiję. 

3. Między poprzednikiem i następnikiem więk- 
szych okresów. 111 

§. 151. Kropka Madzie się: 

i. Na końcu zupełnego zdania lub pasma kilku 
zdań. 

2. Po głoskach lub zgłoskach, skrócenie ozna- 
czających ; n. p. tj. (to jest ;) p. (pan) ; itp. (i tym 
podobne). 

§. 152. Znak pytania kładzie się po zdaniach 
pytajnych ; n. p. Zuchwalcze ! ktoś jest ? zkądeś ? i 
po coś tu przyszedł ? 

§. 153. Znak wykrzyknienia pisze się, gdy 
wołamy, po wykrzyknikach i po wyrazach uczucia ; 
n. p. Prędzej ! Ach ! jak to boli ! 

§. 154. Myślnik kładzie się, gdy się coś ma czytać 
z większemi przestankami. 

§. 155. Domyślnik kładzie się w miejsce opu- 
szczonych głosek i słów ; n. p. Pan M . . . . pisał do 
pana S . . . . 

§. 156. Nawias zamyka odrębne słowa lub zdania 
nawiasowe ; n. p. : Próżnował kto w lecie (mówi 
mędrzec), będzie w zimie żebrał. 

§. 157. Przytocznik, czyli cudzysłów, Madzie się 
na początku i na końcu przytoczonych słów ; np. Prze- 
strzegałem cię : „Niewyrządzaj psoty drugiemu. u 

§. 158. Rozdzielnik rozłącza zgłoski na końcu 
wiersza lub w wykładzie gramatycznym; n. p. roz- 
po-zna-nie. 

§. 159. Odsyłacz kładzie się po słowie, do któ- 
rego należy przypisek, u dołu stronicy lub na końcu 
dzieła umieszczony. Nauka pisania listów i układów pisemnych. Uwagi wstępne. 

(Dla nauczyciela.) 

Stosowne użycie mowy pisemnej w rozlicznych 
wypadkach życia powszedniego, jest bez wątpienia 
rzeczą bardzo ważną i korzystną, tak dla całego 
społeczeństwa ludzkiego, jak dla każdego jej członka. 
Pierwsze miejsce w tym względzie niezaprzeczenie 
zajmują listy, jako też inne pisemne układy, wy- 
woływane prawie codziennie rozlieznemi stosunkami 
życia powszedniego, a biegłość w układaniu pism 
tego rodzaju jest dla każdego człowieka wielkim 
skarbem, chociażby on nawet nie zajmował wyższego 
stanowiska w społeczeństwie ludzkićm. 

Początki biegłości tej ma wpojić uczniom swym 
szkoła, a przede wszystkiem szkoła ludowa, z której 
wielka część uczniów wprost poświęca sie jakiemuś 
zawodowi praktycznemu, nie wymagającemu dalszych 
nauk, w szkołach średnich udzielanych Nie będzie 
więc rzeczą zbyteczną okazać, jak sobie szkoła lu- 
dowa postąpić ma , by sie wywiązała należycie 113 

z zadania tego ; oraz jak daleko sięga jej zakres 
w tym przedmiocie. 

Pojąwszy należycie istotę listu, jako też innych 
pisemnych układów, w życiu powszedniem używa- 
nych, musimy przyznać, iż one, składając się 
z pojedynczych myśli czyli zdań, od siebie za- 
wisłych, powiązanych z sobą w rozliczne kształty 
i sposoby, stanowią tok mowy ciągłej, w pe- 
wnym zamierzonym celu ułożonej. Chcąc zaś myśli 
pojedyncze, czyli zdania w pewnym celu w potoczną 
połączyć mowę, trzeba nietylko władać językiem 
w całej jego objętości, ale posiadać oraz biegłość 
w myśleniu, by odpowiednich celowi dobierać 
myśli i wyrazów, takowe stosownie wiązać i szyko- 
wać, słowem tak pisać, aby czytający łatwo i do- 
brze zrozumiał, co, i w jakim celu, chcieliśmy 
wyrazić. 

Ztąd wynika, że nauki, dającej skazówkę, jak 
listy i inne układy pisemne, odnoszące się do życia 
potocznego urządzać należy, nie można rozpoczy- 
nać prędzej, jak bezpośrednio przed ukończeniem 
nauk w szkołach ludowych, gdy uczniowie prze- 
szedłszy wszystkie stopnie ćwiczeń w mowie ojczy- 
stej, w książkach do czytania wskazanych, nie tylko 
mową tą należycie władają, lecz oraz władze swe 
umysłowe o tyle już rozwinęli, iż zdołają objąć roz- 
liczne kształty układów pisemnych, odnoszących się 
do równie rozlicznych stosunków życia powszedniego. 

Uzdolnienia tego wymagają bezwarunkowo owe 
układy pisemne, które się odnoszą do rozmajitych 

Uwiężenia gramatyczne. O 114 

spraw, nastręczających się nieustannie w codziennem 
życiu ludzkiem. W układzie listów zaś wymagamy 
uzdolnienia tego o tyle, o ile nauka, wprowadzająca 
ucznia do pisania listów, obznajomie go ma z roz- 
licznemi kształtami udzielania się wzajemnego dru- 
gim, oraz ze sposobem wyrażenia właściwym każ- 
demu takiemu kształtowi, i z wewnętrznem urządze- 
niem listów. Z tego też powodu nauka pisania listów 
nie tylko może, ale nawet powinna wcześniej się 
rozpoczynać, gdyż nie wymaga więcej, jak tylko 
uzdolnienia takiego, aby uczeń potrafił to, co wie i 
chce, i co nie sięga za obręb wiedzy jego, drugim 
pisemnie udzielić. Ku temu też celowi zmierzają 
przepisane książki szkolne. 

W drugiej książce do czytania, przy końcu ćwiczeń 
gramatycznych, dołączone są pierwsze skazówki, ku 
temu celowi zmierzające. Znajdują się tam listy i 
niektóre układy pisemne, zastosowane do wieku i 
pojęcia uczniów, z wyraźnem zastrzeżeniem aby je 
uczniowie czysto i bez błędu przepisywali. Poprze- 
dnio jednak należy układy owe pisemne w szkole 
przeczytać, rozebrać i wyjaśnić, aby je uczniowie 
tak pod względem osnowy jak i samego układu na- 
leżycie zrozumieli. Przy listach n. p. należy uwagę 
uczniów zwrócić na to, kto pisze? do kogo pisze? 
w jakim celu pisze? nareszcie, w jaki sposób pisze? 
Rozbierając ostatnie pytanie należy najprzód wy- 
szukać myśli główne , stanowiące osnowę listu, 
wskazać kształt, w którym są oddane, oraz przy- 
czynę, dla której w tym, a nie innym kształcie ta 115 

lub owa myśl oddana. Dla tego też nie od rzeczy 
będzie, przy tym rozbiorze zastanowić się nad zda- 
niami pojedynczemi, dla czego to lub owo zdanie 
jest na tern, a nie na innem miejscu położone? dla- 
czego jest w kształcie pytania, lub wykrzyknienia 
i t. d. — Rozbierając zakwitowanie, należy się za- 
pytać: kto wystawia? na jaką kwotę pieniężną? 
od kogo ja otrzymano? za co? i kiedy? — W ten 
sposób przeprowadzony z uczniami rozbiór każdego 
pisemnego układu, w poprzedzającej książce zawar- 
tego, dostatecznem będzie przygotowaniem do tego, 
do czego przy ukończeniu szkół ludowych, to jest 
w ostatniej klasie szkoły głównej, w tym przedmiocie 
jeszcze przystąpić będzie potrzeba, by uczniowie 
samodzielnie podobne układy pisemne tworzyć 
mogli. 

Uwagami temi wskazany jest stopień przygoto- 
wania, którego od tych uczniów wymagać należy, 
dla których ćwiczenia, w tej książce zawarte, są 
przeznaczone. Ćwiczenia tu przytoczone mają uzu- 
pełnić naukę układów pisemnych, w poprzedzających 
klasach w sposób wyżej wskazany rozpoczętych. 
Mają one być skazo wką tak dla uczniów, jak dla 
nauczyciela. Ćwiczenia te tak są urządzone , że 
pierwsza ich część obejmuje naukę pisania listów, 
druga zaś zawiera układy pisemne, w życiu po- 
wszedniem najbardziej używane. 

Jest to niewątpliwie zadaniem, celem, oraz za- 
sługą nauki elementarnej, aby rzeczy pojęciu dwie- 
cinnemu obce, uczynić temuż przystępnemi, usuwając 
z jednej strony trudności, które pojmowanie tvch 

8* 116 

rzeczy tamują, z drugiej zaś strony przedstawiając 
przedmiot zawsze w takiem świetle, w jakiem poję- 
ciu dziecka jest najprzystępniejszym, oraz w takim 
kształcie, w jakim go dziecko najłatwiej umysłem 
swym ogarnąć jest w stanie; a budząc w ten sposób 
władze jego duchowe, przysposabiać je do samo- 
dzielności. Dla tego też jest to rzeczą bardzo ważną, 
jak sobie z podaneuii tu wzorami układów pisem- 
nych przy nauce postąpić należy, aby ta pożądane 
wydała owoce. 

Uwzględniając więc cel ów ogólny nauki ele- 
mentarnej, oraz cały bieg jej, by cel ów osiągnąć, 
ćwiczenia niniejsze w ten sposób są ułożone, że za- 
wierają nietylko przedmiot nauki układów pisem- 
nych, ale podają oraz sposób, w jaki, i porządek, 
w którym nauka ta udzielać się ma. 

Najprzód są tu podane przykłady i wzory roz- 
majitych układów pisemnych, potem następują krót- 
kie przepisy, które przy układaniu zachować należy, 
nareszcie przytoczone są zadania, odnoszące się do 
każdego rodzaju tych układów. 

By przeto nauka układów pisemnych, dla której 
niniejsze ćwiczenia są przeznaczone , pomyślnym 
skutkiem uwieńczoną została, należy sobie postąpić 
w sposób następujący: Najprzód należy z uczniami 
wzór przeczytać, potem go w sposób wyrażony na- 
leżycie rozebrać, tak pod względem jego osnowy, 
jak i układu, zwracając zawsze uwagę uczniów przy 
każdym rodzaju układu pisemnego na znamiona. 
które go od innych układów odróżniają, do czego 117 

posłużą przepisy , przy każdym rodzaju układów 
pisemnych umieszczone, aby się w ten sposób na 
przykładach uczeii obznajomił z zasadami, które 
przy każdym takim utworze pisemnym zachować 
należy. 

Z początku stosowną będzie rzeczą, rozebrany 
w szkole wzór podać uczniom do przerobienia tak r 
iżby myśli główne wzoru i kształt jego pozostał; lecz 
zmienić tylko niektóre okoliczności, n. p. stosunek 
osób, między któremi się sprawa we wzorze tym 
zawarta toczy; lub polecić uczniom, aby na zapy- 
tanie, zawarte w takim wzorze, napisali stosowną 
odpowiedź (na list pierwszy). Albo też, pozostawia- 
jąc ten sam układ wzoru, zmienić przedmiot, który 
on opiewa, z początku tylko pod względem rzeczy 
nieistotnych , a później nawet co do istoty samej. 

Potem należy uczniów wprawiać do tego, aby 
podług owych podanych, i w szkole rozebranych 
wzorów, inne podobne listy i układy pisemne two- 
rzyli ; do czego z początku cały tok myśli ma im 
być podany w ten sposób, iż oni sam tylko układ 
wykonać będą mieli; później atoli wypada osnowę 
nawet ich samodzielności pozostawić, poczynając od 
rzeczy najprzystępniejszych ich umysłowi, i w obręb 
ich wiedzy najbardziej sięgających. Każdy jednak 
przedmiot, podany uczniom do układu pisemnego, 
należy poprzednio wspólnie z nimi w szkole ustnie 
ze wszech stron obrobić, wydobywając z nich stosc- 
wnemi pytaniami pomysły, odnoszące się do przed- 
miotu podanego. 118 

W ćwiczeniach niniejszych przytoczono wpraw- 
dzie może więcej wzorów, jak tego niezbędne po- 
trzeby uczniów wymagają 5 atoli nie jest to zamia- 
rem tych ćwiczeń, ażeby uczniowie koniecznie 
wszystkie rodzaje układów pisemnych, które tu są 
zawarte, sami także tworzyć mieli, gdyżby to nawet 
nie było dla nich z wielką połączone korzyścią ; 
dostateczną będzie rzeczą, jeżeli te układ}-, które im 
nie są niezbędnie potrzebne, przynajmniej dokładnie 
zrozumieją, tak pod wzgłędem ich osnowy, jako też 
kształtu. Mają one posłużyć do tego, aby uczniów 
obznajomić z rozmajitemi stosunkami i sprawami 
życia społecznego , aby ich stopniowo do niego 
przygotować, i niejako duchowo w to życie wpro- 
wadzić ; aby w nich wpojić to przekonanie, że wszyst- 
kie stosunki i sprawy życia społecznego wymagają 
oględności, porządku, akuratności, dokładnego po- 
glądu, trafnego pomysłu i stosownego wysłowienia 
tego pomysłu. To jest najważniejszym, celem ni- 
niejszej nauki i ćwiczeń w układach pisemnych. 

Gdy uczniowie podane tu wzór}- i uwagi w ten 
sposób sobie przyswoją, natenczas nie będzie to dla 
nich połączone z trudnością, aby także samodzielnie 
z korzyścią coś napisali, zwłaszcza wtenczas, gdy 
nauczyciel wybierać będzie takie tylko wzory , i 
poda im takie tylko przedmioty, które nie sięgają 
poza obręb ich wiedzy, lecz pojęciu ich są najprzy- 
stępniej szemi, i z całym zasobem ich myśli i uczuć naj- 
więcej zespolonemi. Największym błędem w ćwicze- 
niach tego rodzaju jest to, jeżeli nauczyciel podaje 119 

uczniom do obrobienia przedmioty, które ich wiedzy, 
ich uczuciu i całemu usposobieniu umysłowemu są 
zupełnie obce. 

Uwagi te niechaj posłużą za skazówkę, jak sobie 
przy tej nauce układów pisemnych postąpić wypada, 
aby pożądaną uczniom przyniosły korzyść, a nauczy- 
cielowi ułatwiły pracę. 

Lwów dnia 24. Grudnia 1867. 

Listy. I. Listy rozmajiiej osnowy. Przykłady. 
1. 

(Zapytanie.) 

Kochany Franciszku ! 

JSie wystawisz sobie , z jaką niecierpliwością 
oczekiwałem wczoraj przybycia Twego, zwłaszcza 
ndyś mi zaręczył, że z pewnością ze Swym młodszym 
braciszkiem przybedziesz do mnie zaraz po obiedzie, 
byśmy się zawczasu wybrać mogli na wmówioną 
wycieczkę botaniczną, i że już nawet otrzymałeś 
pozwolenie od Sicych rodziców. Do godziny czwartej 
nie traciłem nadzieji, że jeszcze przybedziesz, wiedząc, 
ile masz zamiłowania do takich wycieczek. Możesz 
więc sobie wy 'stawić, jak mi to było przykro, gdy mię 
nadzieja moja zawiodła, i gdy mimo najpiękniejszej 
pogody musiałem pozostać iv domu; gdyż sam jeden 121 

nie miałem ani ochoty , ani odwagi puszczać się 
w las, a nawet rodzice moji mi to odradzali. Wiedzą ć 
zaś, że lubisz słowa danego dotrzymywać , wyszuki- 
wałem rozmajite powody, któreby Cię wstrzymać 
mogły były, lecz byłem także w obawie, czyli jaki 
przykry wypadek nie wydarzył się, który Cię zmusił, 
żeś pozostał w domu. Najbardziej obawiam się tego, 
czyli albo Ty sam , albo ktoś z familiji Twej nie 
zasłabł. Rodzice moji pocieszają mię wprawdzie tą 
uwagą, że może przybyli po Was jacy niespodziewan 
goście, których odstąpić nie możesz, lecz to nie zdoła 
mię uspokojić, sądzę bowiem, iż w takim razie był- 
byś mię uwiadomił. Ponieważ zaś dotąd tego nie 
uczyniłeś, więc obawa moja jeszcze się powiększa. 
Proszę Cię więc, byś mi niezwłocznie doniósł, co C/ę 
wstrzymało, że wczoraj nie przybyłeś, choćby to 
nawet coś niepomyślnego być miało. Nie pozostawiaj 
mię dłużej w niepewności i obawie, bo wiesz, że nie- 
pewność gorsza od złej nawet a pewnej wiadomości. 
Wszak jesteś przekonanym, jak mnie i mojich rodzi- 
ców obchodzi wszystko, co się Was tyczy, że zawsze 
najchętniej dzielimy wszystkie przygody Wasze , jak 
Wy nawzajem podzielacie nasze, gdyć tak na szcze- 
rych przystoji przyjaciół. 

Oczekując z niecierpliwością Twej odpowiedzi 
ściskam Cię serdecznie, zostając 

Twym szczerym przyjacielem 
Józef. 
N. . . dnia 25. Lipca 1867. 122 

2. 

(Uwiadomienie.) 

Kochany Bracie l 

Ani się spodziejesz, co za nowinę Ci dziś prze- 
syłam : Oto kochany wuj nasz Józef, któregośmy tak 
dawno nie widzieli, przybył wczoraj wieczorem do 
nas. Możesz sobie wystawić tę radość, jakiej dozna- 
liśmy wszyscy; a szczególniej nasza kochana matka, 
która już tak dawno nic o nim nie wiedziała, gdyż 
od wyjazdu swego za granicę nic o sobie nie donosił. 
Zachorował w Drezdnie , i nie chciał nam smutne 
nowiną robić zmartwienia. Teraz już zdrów zupełnie, 
ale wygląda jeszcze mizernie. 

Pragnąc Cię jak najprędzej zobaczyć, polecił 
mi, abym Cię zaraz o jego przybyciu uwiadomił, 
gdyż będąc zbyt znużonym z podróży, potrzebuje wy- 
poczynku, i dla tego sam do Ciebie nie pisze. Przy- 
bywaj więc czem prędzej, a dowiesz się wiele cieka- 
wych rzeczy, których na prędce nie mogę Ci opisy- 
wać. Oczekujemy Cię wszyscy z niecierpliwością. 

Twój brat 
Ignacy. 
JS. . . dnia 16. Września 1867. 

3. 

(Powinszowanie.) 

JS aj drożsi Rodzice! 

Sądzę, iżbym uchybił najświętszemu z obowiąz- 
ków, gdybym przy nowym roku zaniedbał wynurzyć 123 

uczucia, któremi serce moje dla Was przepełnione, 
a temi są: miłość synowska, i najtkliwsze uwielbie- 
nie. — Przyjmijcie więc Najdrożsi Rodzice serdeczne 
życzenia, które zanoszę codziennie do Niebios, dla 
wybłagania Wam czerstwego zdrowia i spełnienia 
wszystkich Waszych zamiarów. Oby Najwyższy ra- 
czył wysłuchać moje codzienne modły, i udzielał 
Wam zawsze dni pogodnych w jak najdłuższem życiu 
Waszem, który chby żadna nieprzy ćmiła troska, abym 
jeszcze przez długi czas mógł korzystać z Waszych 
rad i opieki Waszej l Każdy rok nowy, czyniąc mię 
starszym , powiększa także we mnie wdzięczność, 
która się Wam należy za Wasze troski i ofiary, by 
mi szczęśliwą przygotować przyszłość. Bądźcie prze- 
konani, że serce moje niczego nie przepomina, i że 
wdzięczność moja przyczynia się do wzmocnienia 
uczuć miłości synowskiej , którą przyrodzenie na- 
tchnęło wszystkie dzieci. 

Pozwólcie Najdrożsi Rodzice, bym Was przy- 
najmniej w myśli mógł uściskać z całym zapałem, 
z jakimbym to uczynił, gdybym był tak szczęśliwym, 
znajdować się przy Waszym boku. 

Wasz wdzięczny syn 

N. 
Lwów 31. Grudnia 1867. 

4. 

Wielmożny Panie Dobrodzieju! 

Nie mogę lepiej zacząć nowego roku, jak przesła- 
niem Wielmożnemu Panu Dobrodziejowi najszczćr- 124 

mych życzeń wszelldej pomyślności, zapewniając Go 
o mym wysokim szacunku, i najszczerszem przywią- 
zaniu. Są to najpierwsze i najświętsze obowiązki. 
z których pospieszam się wywiązać , i będzie to dla 
mnie największą radością, jeżeli Wielmożny Pan 
Dobrodziej życzenia te łaskawie przyjąć raczy. 
Wszak doznaję od Wielmożnego Pana Dobrodzieja 
tyle względów i dobroci, że nie jestem w stanie, wy- 
wdzięczyć się za nie dostatecznie. Ażeby zaś przeko- 
nać Wielmożnego Pana Dobrodzieja , jak wysoko 
sobie cenię łaskawość Jego, ośmielani się prosić, by 
mię i nadal w swej pamięci zachować raczył, czego 
usilnie pragnie Wielmożnego Pana Dobrodzieja 

najniższy sługa Y. N. Kraków 31. Grudnia 1867. 

5. 

(Doniesienie.) 

Kochany Bracie l 

Jeszcze mi nigdy nie przychodziło z taką trud- 
nością pisać do Ciebie, jak dzisiaj, kiedy serce 
moje smutkiem przepełnione, a i Tiuoje ża r em napeł- 
nić jestem zniewoloną. 

JSadzieja, którą Ci robiłam w przeszłym liście, 
była niestety dla nas wszystkich krótkiem tylko złu- 
dzeniem. Albowiem choroba naszego kochanego ojca 
zaczęła się wkrótce tak silnie wzmagać, żeśmy wszel- 
kiej nadzieji byli pozbawieni , i dnia wczorajszego 
(r dziesiątej godzinie wieczorem opuścił nas ojciec nasz 125 

najdroższy na zawsze. Szczęśliwy on teraz, wycier- 
piawszy tyle boleści i udręczeń; lecz my sieroty po- 
zbawione ojca, pogrążone jesteśmy w największym 
smutku. O ffdybyś Ty przynajmniej, Kochany Bracie, 
był tutaj przytomnym, dzieliłbyś przynajmniej żal 
nasz po najukochańszym ojcu naszym, i dodawałbyś 
otuchy naszej aż nazbyt strapionej matce. — Kona- 
jąc życzył sobie bardzo jeszcze z Tobą się pożegnać, i 
Ciebie pobłogosławić. W nadzieji, iż przybędziesz, 
by ojcu najdroższemu ostatnią oddać posługę, wygląda 
Cię z niecierpliwością 

Twoja przywiązana siostra 
N. 
Tarnów 18. Stycznia 1867. 

6. 

(Rzemieślnik donosi, że robota jest już ukończoną ) 
Jaśnie Wielmożny Panie l 

Powóz u mnie zamówiony, jeszcze tego tygodnia 
będzie zupełnie ukończony; spodziewam się, że nie- 
tylko będzie podług życzenia Jaśnie Wielmożnego 
Pana, lecz że nawet powszechnie podobać się będzie. 
Przy teraźniejszej pogodzie i dobrej drodze radził- 
bym, zaraz go odebrać. Z przyczyny tej do piątku 
ze wszystkim zostanie ukończony, aby go w każdej 
chwili można odebrać. Oczekując rozkazów Jaśnie 
Wielmożnego Pana zostaję 

najniższym sługą 
N. N. 

Lwów 15. Sierpnia 1867. 126 

7. 

Wielmożny Panie Borodzieju ! 

Wiek podeszły mego ojca i życzenie, aby pozo- 
stające mu jeszcze kilka lat życia w spokojności prze- 
pędził, skłoniły go do zupełnego zaniechania handlu 
i do oddania mi takowego, jako najstarszemu synowi. 
Pragnąc zaś w każdym względzie, a najszczegól- 
niej w rzetelności wstąpić w ślady ojca mego, pochle- 
biam sobie, iż mię Wielmożny Pan Dobrodziej raczysz 
udarować tern zaufaniem, którego zawsze mój ojciec 
doznawał. Pragnąc zawsze najrzetelniej życzeniom 
Wielmożnego Pana Dobrodzieja zadosyć uczynić, zo- 
staję z wysokim szacunkiem Wielmożnego Pana Do- 
brodzieja 

uniżonym sługą 
N. N. 
Kraków 15. Lutego 1867. 

8. 

Najukochańsi Rodzice ! 

Aieodebrawszy odemnie przez dłuższy czas ża- 
dnej wiadomości, może mię już oskarżacie o niedba- 
łość. Nie poczuwając się jednak do winy, pospieszam 
z uwiadomieniem, które mię uniewinnić zdoła. — 
Oto przed trzema tygodniami zachorowałem na 
mocny ból gardła, a obawa, aby Wam, Najukochańsi 
Rodzice, nie sprawić zmartwienia, była powodem, 
iż Wam nie doniosłem o swej słabości. Teraz zaś, 
% łaski Najwyższego powróciwszy do zdrowia, z tent 127 

większa śmiałością donoszę Wam o tym wypadku. 
Przez cały czas mej sładości, która ze wszystkiem 
trwała dni dwadzieścia, doznawałem tu prawie ro- 
dzicielskiej opieki, co mię jeszcze więcej pobudzało 
do tego, by doniesieniem nie mieszać Waszej spo- 
kojności, zwłaszcza, gdy lekarz zaraz z początku 
zaręczył, ii nie grozi niebezpieczeństwo. Atoli mimo 
tego wszystkiego, było mi bardzo przykro , iż nie 
mogłem Waszej doznawać opieki: zdawało mi się, 
iż obecność Wasza potrafiłaby była ulżyć słabości 
mojej. Tern bardziej też pragnę zobaczyć Was teraz 
Najukochańsi Rodzice, by się wspólnie z Wami 
nacieszyć z przywróconego zdrowia, które teraz do- 
piero prawdziwie nauczyłem się cenić. — W nadzieji, 
iż Was wkrótce zobaczę, ściskam i całuję w myśli 
ręce Wasze 

wdzięczny i przywiązany syn 
A. 
Kraków 19. Marca 1867. 9. 

(Podziękowanie.) 

Kochany Przyjacielu ! 

Oto odsyłam Ci książkę, której mi pożyczyłeś. 
Podwójną winienem Ci wdzięczność, to jest, nie 
tylko za Twoje dobroć, której już tyle dałeś mi do- 
wodów, lecz i za korzyści, którem odniósł, prze- 
czytawszy tę książkę. Przekonałem się, iż uwagi 
Twoje względem tej książki były zupełnie słuszne, i 128 

że z niej bardzo wiele dobrego nauczyć się można 
Przyjm więc, Kochany Pryjacielu, moje podzięko- 
wanie za dobroć Twoje, oraz szczere zapewnienie 
przyjaźni, z którą pragnę zawsze pozostać 

szczerze Cię kochający 
N. N. 
Bochnia 13. Kwietnia 1867. 10. 

(Syn dziękuje ojca za udzielone przestrogi.) 

Najdroższy Ojcze ! 

Ostatni Twój list pozostanie dla mnie na zawsze 
wielkim skarbem, a osnowa jego jak przykazanie 
Boskie przestrzegać mię będzie. Chociaż wyborne 
nauki i napomnienia, których mi, Najdroższy Ojcze, 
udzielasz, nie są dla mnie nowe, i chociaż zawsze 
się staram według nich postępować ; jednak powta- 
rzanie ich z ust Twojich wzbudza we mnie tak wielkie 
uszanowanie, i takiej nadaje im mocy, iż mi niedo- 
staje słów, abym Ci za nie dostatecznie mógł podzię- 
kować. Bądź przeto przekonanym, Najdroższy Ojcze. 
iż mądre Twoje nauki i napomnienia nie są bezsku- 
tecznemi, i że je równie chętnie wypełniać pragnę, 
jak nazywać się 

Twym wdzięcznym synem 
N. 
Tarnów 15. Maja 1867. 129 
11. 

(Podziękowanie za podarunek.) 

Drogi Przyjacielu ! . 

Podarunek, któryś mi przysłał, tak wielką spra- 
iv ił mi radość, iż nawet nie wiem, jakbym Ci się, 
Drogi Przyjacielu, zań mógł wywdzięczyć, gdybym 
nie był przekonanym, że sam dla siebie znajdujesz 
w tern rozkosz, jeżeli mi jakaś przyjemność sprawić 
możesz. 

Racz więc przynajmniej przyjąć moje serdeczne 
podziękowanie, oraz zapewnienie, że dar ten za nowy 
dowód przywiązania Twego ku mnie uważam, i jako 
szacowny upominek Twojej przyjaźni zachować 
pragnę. Przyjaźń ta, silnym węzłem od dzieciństwa 
spojona , nie wygaśnie nigdy w sercu tego , który 
pragnie do zgonu pozostać 

Twym szczerym przyjacielem 
N. N. 
Przemyśl 24. Kwietnia 1867. 

12. 

(Z poleceniem służącego.) 

Wielmożny Mości Dobrodzieju l 

Niedawno wspominałeś mi Pan, iż potrzebujesz 
wiernego sługi, to mię więc spowodowało , iż Mu 
oddawcę tego listu nazwiskiem N. N. jako wiernego 
i zdatnego człowieka polecam, spodziewając się, że 
życzeniom Jego zupełnie odpowie, który teraz tylko 

Cwlezenia gramatyczne. o 130 

w skutek śmierci dotychczasowego Pana swego N. N. 
został bez miejsca. — Dawniej służył przez sześć lat 
u mych rodziców, i okazał się zawsze posłusznym, 
wiernym i zdatnym* do takiej usłityi, jakiej Wiel- 
możny Pan Dobrodziej właśnie wymagasz. Gdy 
jednak rodzice moji przymuszeni zostali w skutek 
zmiany okoliczności pomniejszyć wydatki, a zatem 
i służbę, więc wystarali się sami dla tego człowieka 
o służbę u dobrego sąsiada swego, u którego był do- 
tychczas, i który zawsze był z niego zadowolonym, 
chociaż długoletnią chorobą zdjęty dla sług był nieco 
opryskliwym. Znając zaś łagodność Wielmożnego 
Pana Dobrodzieja dla sług swych, jestem przekona- 
nym, że tern bardziej będziesz zadowolonym z niego, 
a on dla mnie wdzięcznym, że mu o dobrą u-ysta- 
rałem się służbę. W nadzieji, że Wielmożny Pan Do- 
brodziej polecenie moje uwzględnić raczysz, zostaję 
z głębokiem uszanowaniem Wielmożnego Pana Do- 
brodzieja 

uniżonym sługą 
J. N. 
Sambor 16. Grudnia 1867. 

13. 

(Z przypomnieniem,) 

Jaśnie Wielmożny Panie Dobrodzieju! 

Będąc przeszłego roku osobiście we Lwowie, 
miałem zaszczyt złożyć Jaśnie Wielmożnemu Panu 
Dobrodziejowi moje uniżoność, a Jaśnie Wielmożny 
Pan Dobrodziej był tak łaskaw, zrobić mi nadzieję, 131 

że mi raczy dopomódz do otrzymania stypendyjum 
% funduszu Głowińskiego, skoro tylko które • opróżnio- 
nem zostanie, i jeżeli się dobremi świadectwami 
szkolnemi wykazać zdołam. Gdy nam właśnie teraz 
w szkole obwieszczono, że kilka stypendyj z rzeczonego 
funduszu jest do rozdania, ośmielam się z największa 
uniżonościa przypomnieć Jaśnie Wielmożnemu Panu 
Dobrodziejowi o danem mi łaskawie przyrzeczeniu, 
dołączając oraz świadectwo z celującym postępem. 
Podobnie jak sobie dotąd zasługiwałem na pochwałę 
z pilności i dobrych obyczajów, będę się i na przy- 
szłość starać , tą samą drogą postępować, bym się 
stał godnym łaskawych względów mego Dobroczyńcy. 
Pełen nadzieji, że prośba moja u Jaśnie Wielmożnego 
Pana Dobrodzieja łaskawe znajdzie wysłuchanie, 
mam sobie za wysoki zaszczyt, pisać się z najgłęb- 
szem uszanowaniem Jaśnie Wielmożnego Pana Do- 
brodzieja 

najniższym sługę 
JS\ N. 
Bochnia 15. Czerwca 1867. 

14. 

(Krawiec upomina się o zapłatę za robotę.) 

Wielmożny Panie Dobrodzieju! 

Przy doręczeniu ostatniej roboty , raczył mi 
Wielmożny Pan Dobrodziej przyrzec, iż w cztery 
tygodnie należytość swoje otrzymam. Gdy zaś czas 
ten już upłynął, a to dotąd nie nastąpiło, zniewolo- 

9* 132 

ny jestem, Wielmożnego Pana Dobrodzieja o ta- 
Ttową pokornie prosić, czegobym niezawodnie nie 
uczynił, gdybym w tych dniach nie miał znaczniej- 
szej wypłaty za sukno. — W nadzieji, ii Wielmożny 
Pan Dobrodziej uwzględnić raczy położenie moje, 
oczekuję z pewnością należy tości, a polecając się na- 
dal łaskawej pamięci, pozostaję z głębokim szacun- 
kiem Wielmożnego Pana Dobrodzieja 

najniższym sługą 
N. N. 
Kraków 12. Sierpnia 1867. 15. 

{Z usprawiedliwieniem się.) 

Łuskamy Panie Dobrodzieju ! 

Z największem podziękowaniem odsyłam Panu 
pożyczoną mi książkę, załączając prośbę, abyś mi 
Pan przebaczyć raczył, że ją tak długo u siebie 
zatrzymałem, czego przyczyną była moja czternasto- 
dniowa podróż do mych rodziców, z której wczoraj 
dopiero powróciłem. Gdym wyjeżdżał, oddałem ją 
wprawdzie służącemu swemu ze zleceniem, by ją 
jeszcze tego samego dnia odniósł; lecz może być, iż 
w prędkości zapomniałem mu wymienić nazicisko 
Pańskie, jak on sam twierdzi. Dosyć, że po mym 
odjeździe nie wiedział mój służący, komu ma książkę 
doręczyć. Powróciwszy wczoraj, zdziwiłem się bardzo, 
gdym książkę na swym stoliku zobaczył. Pełen 
ufności w dobroć Pańską, iż przyjmiesz łaskawie 133 

usprawiedliwienie moje, i nie odmówisz mi nadal 
swej łaski, zostaję z wysokim szacunkiem 

uniżanym sługa 
N. N. 
Lwów 15. Grudnia 1867. 

16. 

(Z pocieszeniem.) 

Najukochańsza Matko l 

W jakiejże obawie zostawałem od owego czasu, 
gdyś mi, Najukochańsza Matko, o chorobie mego do- 
brego ojca doniosła l Jakże gorąco błagałem Boga, 
aby mu zdrowie przywrócić, i życie jego przedłużyć 
raczył! Lecz niestety, zawiodła mię nadzieja moja. 
Znając serce moje wystawisz sobie, Najukochańsza 
Matko, co uczułem, dowiedziawszy się o zgonie mego 
drogiego ojca. O ileż pomnaża się ból mój, gdy so- 
bie wystawię smutne położenie, w jakiem się naj- 
lepsza Matka moja znajduje ; gdy ja widzę, jak 
obfite łzy wyłewal Jakże ubolewam nad tern, że 
w tej chwili nie mogę być przy Tobie, Najukochańsza 
Matko, bym płacząc wraz z Tobą, kojił Twe żale ! 
— Obawiałbym się o drogie Twoje zdrowie, gdybym 
nie znał Twej stałości i wiary, jaka w woli Bożej 
pokładasz. Dałaś już tego dowody w różnych nie- 
szczęściach , i stałaś się dla mnie przykładnym 
wzorem, jak sobie w każdem nieszczęściu prawy 
chrześcijanin postąpić powinien. Płaczmy więc wspól- 
nie, bo łzy nasze są sprawiedliwe, lecz wśród smutku tu 

naszego niezapominajmy podnosić oczu naszych ku 
Niebu. Zgadzajmy się z tuolą Przedwiecznego, nie- 
obrażajmy go zbytecznem narzekaniem naszem. Utra- 
ciłem wprawdzie bardzo wiele, postradawszy tak do- 
brego ojca; lecz mam jeszcze Matkę, jemu zupełnie 
podobną. 

Najpierwszem teraz będzie obowiązkiem mojim, 
błagać Boga, by mi moje Najdroższa Matkę jak naj- 
dłużej zachować zaczył, a wtenczas nie będę zu- 
pełnie nieszczęśliwym; najmilszem zaś staraniem 
fnojem będzie, ocierać łzy Jej, i całem. zachowaniem 
swojem nagrodzić Jej tę stratę, nad którą teraz tak 
mocno ubolewa. 

Przyjm, Najukochańsza Matko, te moje najszczer- 
sze przedsięwzięcia, jako zadatek przyszłej pociechy, 
którą Cię zawsze otoczać pragnie 

Twój przywiązany syn 
N. 
Kraków 15. Czerwca 1867. 

17. 

(Z zaproszeniem.) 

Wielmożny Mości Dobrodzieju l 

W największem udręczeniu serca mego, udaję 
się do Wielmożnego Pana Dobrodzieja z uprzejmą 
prośbą, abyś raczył jak najprędzej do nas przybyć. 
Matka moja najdroższa dnia wczorajszego wieczorem 
nagle zachorowała, tak dalece, że dziś już nie mogła 
wstać z łóżka. Narzeka na wielki ból głowy, wstręt 135 

do wszystkich potraw i nadzwyczajne osłabienie, po- 
łączone z gorączką i dreszczem na przemian. Racz 
przeto Wielmożny Pan Dobrodziej jak najprędzej 
przybyć, i przynieść nieszczęśliwej chorej matce po- 
moc, a mnie skłopotanemu ulgę. Oczekując z nie- 
cierpliwością przybycia Wielmożnego Pana Dobro- 
dzieja, zostaję z wysokim szacunkiem Jego 

uniżonym sługą 
N. N. 
Zawada 20. Marca 1867, 

18. 
Kochany Karolu ? 

Jakże się cieszę, gdy Ci mogę donieść, że jedno 
z mych gorących życzeń się spełniło. — Właśnie 
dziś otrzymałem list od mego kochanego ojca, 
w którym mi donosi, że w skutek pomyślnych o mnie 
wiadomości, pozwała mi, abym jednego ze sicych 
wspóluczniów, który się odznacza pilnością i do- 
brem zachowaniem się w szkole, a przy tern jest 
mym przyjacielem, zabrał ze sobą do domu na feryje. 

Spodziewam się, iż nie potrzebuję, Kochany 
Karolu, wymieniać Ci tego współucznia, wszak mam 
to przekonanie, iż się obaj nawzajem dobrze poj- 
mujemy. Skoro tylko więc po egzaminie otrzymasz 
świadectwo, spakuj zaraz swe rzeczy, i oczekuj mego 
przybycia, gdyż niezawodnie zabieram Cię ze sobą, 
jeżeli rodzice Twoji na to pozwolą, o czem nie wątpię. 
Spodziewam się bowiem, że wspólnemi prośbami 
dadzą sie nakłonić. 136 

Nie obawiaj się, Kochany Karolu, że przybę- 
dziesz między obcych ludzi, gdyż rodzice moji znają 
Cię już dobrze z listów mojich, a świadectwo Twe 
szkolne utwierdzi ich jeszcze w dobrem zdaniu, ktwe 
o Tobie powzięli. Mam nadzieję, iż nietylko dla świe- 
żego powietrza wiejskiego, którego tak wielce po- 
trzebujesz, lecz i dla mego towarzystwa nie odmówisz 
mej prośbie, a bądź pewnym, że wszelkich sił dokładać 
będę, bym Ci pobyt ten mógł uprzyjemnić. 

Gdy Twych drogich rodziców uwiadomisz o osno- 
wie listu mego, nie zaniechaj oświadczyć im moje 
najgłębsze uszanowanie, oraz to, że w przyszła 
niedzielę sam przybędę, by ich w imieniu ojca mego 
o pozwolenie dla Ciebie prosie, i zaraz Cię z sobą 
zabrać. Oczekując z niecierpliwością tej miłej dla 
mnie chwili, saska Cię serdecznie. 

Twój szczery przyjaciel 

N. N. 

Wolica i5. Czerwca 1867. 19. 
(Pożegnanie.) 

Drogi Przyjacielu ! 

Prawdziwie! jest to jedno z najpiękniejszych 
i najprzyjemniejzych uczuć, nawet i wtenczas jeszcze 
iyc w sercach dobrych ludzi, kiedy nas czas i oko- 
liczności rozdzielają. W tej słodkiej nadzieji, z tern 
wewnętrznem przekonaniem, że moja podróż teraź- 
niejsza i oddalenie na czas niejaki, przyjaźni naszej 137 

nie osłabią, oddalam się od Ciebie, Jeżeli Ci zatru- 
dnienia pozwolą, przybądź jeszcze do mnie na parę 
godzin, byśmy się z sobą nacieszyć mogli. Odjazd 
mój nastąpi niezawodnie 18*° t. m. Gdyby zaś nie 
było Ci możliwem, byś do mnie przyjechał, natenczas 
racz przyjąć serdeczne uścUnienie od prawdziwego 
przyjaciela. Szczera Twoja przyjaźń, jakiej dotąd 
od Ciebie doznawałem, tak dalece napełniła serce 
moje słodyczą, ii przypominanie jej sobie częste 
będzie dla mnie rzeczą najprzyjemniejszą. Ani czas, 
ani odległość nie zdołają zatrzeć jej w mej pamięci, 
owszem wzmacniać się ona będzie tern bardziej, 
o ileśmy więcej od siebie oddaleni. A chaciaż tylko 
listownie będę mógł stwierdzać przyjaźń nasze, je- 
dnak bądź pewnym, że nie przestanę umysłem i duszą 
przebywać w Twej bliskości. Bywaj zdrów, i nieza- 
pominaj o 

Twym przyjacielu 
N. N. 

Tarnów dnia 10 s ° Maja 1867. 


Uwagi. 

i. Istota i zakres listu. 

Pisemne udzielenie myśli naszych pewnej osobie 
nazywamy listem. List zatem jest mową pisaną, 
zastępującą miejsce ustnej, skierowaną do pewnej 
osoby, z którą nas łączą pokrewieństwo, przyjaźń, 
zaufanie, grzeczność, albo inne jakie stosunki. Nawet 
podania pisemne lub wnioski do osób, wysoko* 
postawionych , aby im jakąś ustną przypomnieć 
prośbę, są co do osnowy swej listami, które się od 
zwyczajnych różnią zewnętrznym tylko układem, 
nadającym im postać urzędową. 

List zawiera w sobie to, coby piszący osobie 
tej, do której się list odnosi, ustnie wynurzył, gdyby 
osobiście był obecnym. Dla tego też wyrażenie się 
w liście nie powinno różnić się od mowy, a wła- 
ściwie rozmowy zwyczajnej ustnej ; chyba w tern 
tylko, że jako pisemne powinno być staranniejsze, 
dokładniejsze i poprawniej sze, niż ustne. W mowie 
ustnej bowiem znika często dla szybkości mnóstwo 
wad małych i pomyłek, których w mowie pisanej 
łatwo dostrzedz, i które łatwiej ocenić można. Prócz 
tego piszący ma więcej czasu do namysłu, a niżeli 139 

mówiący, przeto też wszelkich uchybień i pomyłek, 
albo niezgrabnego i płaskiego wyrażenia się tem 
troskliwiej unikać powinien. 

List, będąc układem pisemnym, wymaga wszyst- 
kich owych zalet, któremi każdy dobry układ* pi- 
semny obdarzonym być powiniem. Kto się więc 
nauczył myśli swe pisemnie dokładnie i jasno wy- 
rażać, temu także przyjdzie z łatwością mowę swą 
w ten sposób zwrócić do pewnej osoby, aby cel 
zamierzony osiągnąć. 

Sposób wyrażenia myśli na piśmie nazywają, 
pospolicie stylem, którego celniej sze własności, a 
szczególniej listowego są: lekkość, zwięzłość i ser- 
deczna prostota. Styl listowy powiniem w ogólności 
naśladować sposób potocznej rozmowy, i wyrażenia 
się przy tem ludzi wykształconych i dobrze wycho- 
wanych, a nie powiniem być nigdy wymuszonym, 
lub zbyt sztucznie utworzonym ; wolno mu jednak 
rozmajite przyjmować postacie podług okoliczności, 
śród których list jest napisani, podług osnowy w nim 
zawartej , i podług osób , od których pochodzi, 
i do których się odnosi. — Dla tego też w pisaniu 
listów przedewszystkiem baczyć należy na stosunek, 
w jakim piszący stoji do tej osoby, do której się 
list pisze. 

Głównym więc warunkiem dobrego pisania li- 
stów jest nietylko wprawa i łatwość w do wolne ni 
i zwięzłem wyrażeniu swych myśli i w dobrem ich 
uszykowaniu, lecz także znajomość serca ludzkiego. 
Każdy bowiem wiek , każdy stan , każdy niemal 140 

człowiek ma coś sobie właściwego, Da co wszystko 
pilnie i troskliwie przy pisaniu listów uważać na- 
leży. Często nawet wypada uwzględnić niektóre 
słabości i przesądy osób, do których piszemy, jeżeli 
one nie zanadto sprzeciwiają się zdrowemu rozumowi. 
Niezważając na to, mógłby piszący łatwo chybić 
celu swego, albo co gorsza zupełnie przeciwne, 
jak zamierzył, wywołać przekonanie. 

Jak więc człowiek przy wszystkiem, co przed- 
siębierze, zwykł baczyć na osiągnienie celu swego ; 
tak tern bardziej tego zapominać nie powinien przy 
pisaniu listów. Ma on owszem uwzględnić wszelkie 
okoliczności, a korzystając z nich w sposób godziwy, 
ułożyć list jak najstaranniej. 

2. Ogólne uwagi i prawidła przy układaniu listów. 

Przy pisaniu listów głównie zależy rzecz na 
tern, aby wewnętrzny ich układ, czyli osnowa od- 
powiadała przeznaczeniu swemu, t. j. zamiarowi, 
dla którego są ułożone; a zewnętrzna postać, aby 
się zgadzała z używanemi powszechnie zasadami 
grzeczności i przyzwojitości, zkąd wynikają nastę- 
pujące prawidła: 

A. Ze wzgłędu na osobę, do której piszemy. 

B. Ze względu na rzecz, o której piszemy. 

C. Ze względu na skład i powierzchowność listu. 

A. Ze względu na osobę, do której piszemy, 

trzeba najprzód uważać na stosunek, w jakim z nią 
zostajemy. Osoba ta jest : 141 

albo: a) wyższego od nas stanu i pochodzenia; 
albo; i) równego z nami stanu i pochodzenia, 
albo; c) niższego od nas stanu i pochodzenia. 

a) Jeżeli osoba, do której się list pisze , jest 
stanu wyższego, lub szlachetniejszego urodzenia, 
natenczas wypada pisać do niej w wyrazach pełnych 
szacunku, uszanowania, a nawet z uniżonością i po- 
korą. Pisać atoli należy dla tego tylko z wszel- 
kiemi oznakami czci i uszanowania, że są tego godne, 
albo też, że taki jest zwyczaj, lub nakoniec poło- 
żenie rzeczy tak postąpić nakazuje. Do osób tego 
rodzaju należy zaczynać listy od wstępu i składnego 
na rzecz przysposobienia ; śród listu zaś jak najtroskli- 
wiej dobierać wyrazów, nie zaniedbując grzeczności. 
Ale strzedz się oraz trzeba, by nie pisać zbyt roz- 
wlekle i długo, szczególnie do osób, mających wiele 
urzędowych lub innych zatrudnień ; a unikać nawet 
pozorów poufałości. 

h) Jeżeli osoba, do której się list odnosi, rów- 
nego jest z piszącym stanu i pochodzenia, tedy nad 
następuj ącemi okolicznościami zastanowić się należy: 

1) czyli osoba ta jest piszącemu obcą lub przy- 
najmniej nieznajomą; albo 

2) czyli jest znajomą, krewną lub też przyja- 
cielem. 

1) Jeżeli osoba, do której się list pisze, jest 
dla piszącego obcą, lub przynajmniej nieznajomą 
tedy na samym wstępie należy prosić o przebaczenie 
za śmiałość pisania, będąc nieznanym; wyrazić, że 
się spodziewamy po szlachetnym sposobie myślenia, 142 

iż nam nasza śmiałość nie będzie za złe poczytaną, 
dodając oraz , iżbyśmy się od nikogo innego nie 
mogli spodziewać lepszej rady, pomocy lub dokła- 
dniejszego objaśnienia w tej rzeczy, o której piszemy. 
Można też odwołać się na znajomość z krewnymi, 
przyjaciółmi lub dobrymi znajomymi osoby , do 
której się pisze, jeżeli tak jest istotnie; albo też 
wspomnieć o tern, iż te same okoliczności, w któ- 
rych się piszący do tej osoby znajduje, jak n. p. 
to samo zatrudnienie, lub nawet wspólny interes 
ośmielają nas, iż się udajemy z prośbą, lub z za- 
pytaniem i t. p. — słowem, użyć należy wszystkiego, 
«o jest godziwem , aby sobie zjednać względy i 
przychylność tej osoby, do której się pisze. Me- 
zrecznieby postąpił, ktoby zaraz na wstępie prosił 
o wyświadczenie łaski lub jakiej przysługi ; owszem 
należy się uniewinnić zaraz na początku za śmia- 
ło ć pisania, a potem przedstawić swoje życzenie 
lub prośbę poprostu i dokładnie, niezapominając na 
końcu zapewnienia dozgonnej na przyszłość wdzięcz- 
ności lub przychylności. 

2. Jeżeli piszemy do dobrych znajomych, przy- 
jaciół lub krewnych, natenczas wolno nam będzie, 
wyrazić się przed nimi z całą otwartością i szcze- 
rością serca, czyli jak pospolicie mówią: Pisz, 
co ci serce każe , a możesz być pewnym , iż ci nie 
braknie myśli, ani też wyrazów" — W takich 
listach można nawet wprost bez wstępnych myśli 
wynurzyć swą prośbę, życzenie lub też zapytanie, 
odwołując się do przyjaźni, znajomości lub bliskiego 
pokrewieństwa. 143 

3. Jeżeli zaś osoba, do której piszemy, niż- 
szego jest od nas stanu, to przedewszystkiem strzedz 
się należy wyrażeń, mających w sobie coś rozka- 
zującego, dumnego, albo nawet pogardliwego; owszem 
wyrażać się wypada z wszelką grzecznością, uprzej- 
mością i łagodnością. Nie powinniśmy im nigdy 
dać uczuć tego, że niżej od nas są postawieni. 

W ogóle zaś tak dla obcych, jak dla znajomych 
nie należy nigdy zaniedbywać przynależnej czci i 
szacunku, któreśmy winni każdemu bez wyjątku czło- 
wiekowi, a zatem do znajomych, czy nieznajomych, 
pisać grzecznie, mile i otwarcie. Najgłówniejszą zaś 
zasadą wszystkich bez wyjątku listów jest, aby pisać 
takiemi wyrazami, jakichbyśmy użyli, rozmawiając 
ustnie z temi osobami, do których list piszemy. 

B. Ze względu na rzecz, o której piszemy, 
czyli na osnowę listu. 

Jeżeli list ma odpowiedzieć przeznaczeniu swe- 
mu, natenczas nieodzowną jest potrzebą, aby się nad 
rzeczą, o której mamy pisać, należycie zastanowić 
i wszystko dostatecznie przygotować, zwłaszcza je- 
żeli o kilku przedmiotach razem pisać przychodzi. 
W takim razie wypada najpierw obmyślone przed- 
mioty zestawić w jedne całość tak, aby ważniejsze 
na samem czele, a mniej ważne czyli podrzędne po 
onych stały, a potem o każdym z osobna powiedzieć 
tyle, ile tego potrzeba wymaga. — Lecz i wtenczas* 
kiedy o jednym tylko przedmiocie pisać zamyślamy, 
powinniśmy go sobie także najprzód dobrze upo- 144 

rządkować, nim przystąpimy do skreślenia go na 
papierze. Takie uporządkowanie przedmiotów jest 
nader potrzebne, gdyż nadaje przedstawieniu na- 
szemu cechę doskonałości, i nazywa się układem 
myśli, czyli planem. Nie ulega żadnej wątpliwości, 
że przez rozsądny i porządny układ, przez stosowne 
wyrażenia i ich składność, możemy nadać listowi 
więcej dobitności i mocy, a tern samem prędzej się 
możemy spodziewać pomyślnego skutku. Przeto 
życzyćby wypadało, ażeby dopiero po uskutecznio- 
nem uporządkowaniu przenieść myśli swe na papier, 
przejrzeć je kilka razy, a zrobiwszy stosowne po- 
prawki, list, na czysto przepisać. To ułożenie, czyli 
przeniesienie już uporządkowanych myśli na papier, 
nazywa się rzutem myśli, albo konceptem listu* 
Jak plan, tak i koncept potrzebny jest wielce, a 
szczególniej przy listach ważniejszych. — Im waż- 
niejszą jest rzecz, którą przez list osfągnąć pragnie- 
my, tern większej troskliwości wymaga jego wy- 
pracowanie; każda zaś rzecz, stanowiąca osnowę 
listu, powinna być stosownie do swej wartości obro- 
biona i przedstawiona. 

Jeżeli więc chcemy się na kogoś użalić o wy- 
rządzoną sobie niesprawiedliwość, nie czyńmyż 
tego w sposób dotkliwy lub uszczypliwy, okazujący 
jawnie niechęć nasze ; ale postąpmy sobie z wszelką 
łagodnością i nieprzesadzajmy krzywdy, której do- 
znaliśmy, ubolewajmy raczej nad tern, żeśmy tak 
mało zasłużyć sobie potrafili na zaufanie i względy, 
a niezawodnie prędzej na tej drodze spowodujemy 145 

tę osobę do uznania winy, a nawet do tego, aby 
nas przeprosiła za wyrządzoną nam krzywdę lub 
obelgę. 

Gdy zaś piszemy do osób , któreśmy obrazili, 
w tym celu, by je przeprosić, wtedy najlepiej sobie 
postąpimy, jeżeli otwarcie błąd swój wyznamy, je- 
żeli z tego powodu wyrazimy żal, oraz przyrzecze- 
nie, .że na przyszłość wszelkiego dołożymy starania, 
abyśmy się nie stali powodem do nowych nieporo- 
zumień. Trzeba przytem zapewnić , że popełnione 
uchybienie było skutkiem li naszej lekkomyślności 
lub nierozwagi , albo też naszej młodości i braku 
doświadczenia. 

Jeżeli mamy dobrodziejów , którym za otrzy- 
mane łaski winni jesteśmy złożyć podziękowanie, 
wtedy niezapominajmy wymienić te dobrodziejstwa 
z pewną wdzięcznością ; ale nie przekraczajmy gra- 
nic rzeczywistości, bo i w tym razie przesada by- 
łaby śmieszną. Nie wypada jednak przypominać 
w takim razie swojej zasługi , gdybyśmy nawet 
rzeczywiście jaką posiadali. 

Przesyłając listownie życzenia lub pocieszenie 
osobom', wyżej od nas postawionym , powinniśmy 
uczucia naszej radości lub smutku, które podzielamy 
wyrazić najskromniej i z wszelką przyzwojitością bez 
długich korowodów i szumnych wyrażeń. Pisząc 
jednak w tym samym przedmiocie do przyjaciół 
lub krewnych, wolno nam jest wyrazić się z całą 
otwartością serca. Unikać jednak należy wszelkiego 
wymuszenia, by nie popaść w podejrzenie nieszcze- 
rości naszych wyrazów i naszego oświadczenia. 

Ćwiczenia gramatyczne. 1 146 

W ogólności każda rzecz niech będzie przed- 
stawiona wyraźnie i jasno , dokładnie a zwięźle. 
Wyraźnym i jasnym list będzie, jeżeli osoba, która 
go odbiera, wyczyta z niego tę sarnę myśl, któraś- 
my w nim wyrazić chcieli; dokładnym zaś jest 
list, gdy do zupełnego przedstawienia naszych myśli 
niczego nie zabraknie. Atoli dokładność nie zasadza 
sie na tern, aby o wielu przedmiotach pisać lub we 
wielu słowach się wyrażać; lecz właściwie na tern, 
aby nie zbyt wieloma wyrazami powiedzieć wiele, 
czyli, aby się wyrazić krótko a dobitnie. Należy 
zatem do wyrażenia swych myśli dobierać wyrazów 
treściwych. Lecz przy tern trzeba się wystrzegać, 
aby chcąc sie wyrazić krótko i zwięźle, nie stać się 
ucinkowym i przesadnie krótkim; a znowu chcąc 
się wyrazić dokładnie, by się nie stać rozwlekłym 
i nudnym, opisując niepotrzebne szczegóły, lub też 
powtarzając się bez końca. Obu tych ostateczności 
wystrzegać się należ}' , a mianowicie : przesadnej 
krótkości w listach ze zleceniami, zamówieniami, 
opisami, zapytaniami, doniesieniami do władz albo 
lekarzy ; zbytecznej zaś rozwlekłości w listach pro- 
szących, dziękujących, życzących, w podaniach do 
władz lub prywatnych znakomitych osób, zwłaszcza 
gdy te mają wiele zatrudnień. 

C. Ze względu na rozkład wewnętrzny i 
powierzchowność listu. 

List każdy różni się od wszelkich innych 
piśmiennych układów nawet pod wygłedem we- 147 

wnętrznego składu, który wymaga, aby rozróżnić 
w pewnym porządku następujące części : 

a) napis czyli przedpis, 

b) wstęp czyli przedmowę, 

c) przeprowadzenie rzeczy samej , stanowiącej 
właściwą osnowę listu, 

d) zakończenie listu, 

e) podpis, datę czyli dzień, miesiąc i rok. 

Do powierzchowności zaś listu należy: pismo, 
papier, złożenie listu, zewnętrzna jego osłona, za- 
pieczętowanie i stosowny napis czyli adres. 

1. Rozkład wewnętrzny listu. 

Na samem czele listu kładzie się zwykle napis 
czyli przedpis wraz z tytułami do osób wyższych i 
obcych, a w listach przyjacielskich niejako pozdro- 
wienie, zawierające w sobie najczęściej tytuł osoby, 
do której się pisze. W listach do dobrych znajomych, 
przyjaciół lub krewnych łatwo dobrać wyrazów do 
takiego napisu, gdyż tu można bez wszelkiego na- 
mysłu położyć pierwszy lepszy wyraz, który serce 
wskaże , lub bliższe stosunki zażyłości podadzą. 
Można wiec w miejsce tytułu wyrazić imię; n. p. Ko- 
chany Adasiu — Kochany Przyjacielu — r Drogi 
Bracie — Kochana Siostro — Drogi Stryju — Naj- 
ukochańszy Ojcze — Łaskawy Wuju Dobrodzieju — 
i t. p. według stosunku pokrewieństwa, przyjaźni lub 
zażyłości. 

Atoli rzecz się ma* wcale inaczej, gdy piszemy 
do osób obcych, starszych albo wyższych urodzeniem 

IG* 148 

lub stanowiskiem. W takim razie trzeba koniecznie 
w napisie wyrazić tytuły i godność, jakie się oso- 
bie, do której się list odnosi , z wszelką, słuszno- 
ścią należą n. p. Wielmożny Radco Dobrodzieju! 

Wielmożny Panie Dobrodzieju ! 

Wielmożny Panie Pułkowniku l 

Wielmożny Mości Dobrodzieju] 
albo też tylko : Szanowny Obywatelu ! 

Szanowny Panie ! 
Ostatnie dwa napisy są szczersze i poważniejsze, 
lubo mało jeszcze ustalone. 

Napis taki kładzie się na dwa lub trzy palce 
szerokości od góry, według uszanowania, jakie przez 
to okazać chcemy, i tak, im niżej spuszczony napis, 
tern większe oznacza uszanowanie. Nie należy jednak 
zbyt wiele próżnego zostawiać papieru, by się przez 
to nie stać śmiesznym. 

Między napisem a początkiem listu zostawia 
się także miejsce próżne na jeden lub dwa palce 
szerokie, stosownie do godności osoby , do której 
się pisze. 

Zaczyna się list wstępem, który nie jest czeni 
innem, jak tylko przygotowaniem na rzecz, którą 
się w liście chce wyrazić, i dla tego nie jest rzeczą 
tak istotną , żeby się list bez niego, zwłaszcza do 
osób poufałych lub przyjaciół i blizkich krewnych, 
obejść nie mógł. Do obcych jednakże osób sto- 
sowny wstęp jest potrzebny już dla tego samego, 
by wyrazić w nim powód pisania, lub przeprosić 
za śmiałość; najpotrzebniejszym zaś jest wstęp 149 

w listach, do osób wyższego stanu pisanych, które 
zwykle uważają na wszystkie nawet drobnostki. 
Przeznaczeniem wstępu jest także, aby sobie ująć 
osobę, albo, aby ją przygotować do odebrania jakiej 
wiadomości, mianowicie niepomyślnej. Dla tego też 
lekka nawet pochwała osoby, do której się pisze, 
wyrażona na wstępie, bez podłego jednak pochleb- 
stwa lub przesady, z korzyścią użytą być może ; 
n. p. „Tyle dowodów dobroci i łaski, które Wiel- 
możny Pan Dobrodziej każdemu potrzebującemu tak 
chętnie wyświadcza, ośmieliły i mnie udać się do 
Niego z następująca prośbą: Ukończywszy nauki* 
i t. d. — albo : „Wielkie niebezpieczeństwo zagra- 
żało nam tu wczoraj, ale Bóg dobrotliwy raczył je 
odwrócić, i tylko przez połowę dało się nam uczuć. — 
Około północy, gdy" i t. d. W ogólności uważać 
należy, aby wszelkie wstępy były krótkie i zwięzłe. 

Po wstępie następuje zaraz przeprowadzenie 
rzeczy samej, czyli list właściwy, obejmujący przed- 
miot , o którym piszemy. Jest to naj główniej sza 
część listu, przeto też jak najtroskliwiej wypracować 
ją należy, i albo małym odstępem oddzielić ją od 
wstępu, albo przynajmniej nową zacząć ją liniją* 
Jeżeli w liście jest mowa o jednym tylko przed- 
miocie, niepotrzeba w takim razie robić odstępów, 
lecz pisać w jednym ciągu ; ale gdy o więcej 
przedmiotach piszemy, wtedy wypada za każdym 
zrobić nowy ustęp. Listy obszerniejszej osnowy, 
których nie można ukończyć na jednej stronie, 
przenoszą się jako ciąg dalszy na drugą, a nawet 150 

i na trzecią stronę, przyczem uważać należy, aby 
pismo na pierwszej stronie nie dochodziło o dwa 
palce od dołu, a na drugiej i następnej o tyleż od 
góry i od dołu. 

Pod względem osnowy tej naj główniej szej części 
listów, dzielimy je na: 

1) Listy z doniesieniem i uwiadomieniem. 

2) „ z życzeniami. 

3) „ z prośbą i zaproszeniem. 

4) „ z podziękowaniem. 

5) „ z poleceniem, zleceniem i zapytaniem. 

6) „ z żądaniem; rady udzielające i pou- 

czające. 

7) „ upominające, karcące i przypominające. 

8) „ z usprawiedliwieniem, uniewinnieniem 

się i użaleniem. 

9) „ z pocieszeniem i zachęceniem. 
10) „ opisujące i opowiadające. 

1) Do pierwszego rodzaju należą wszelkie do- 
niesienia i uwiadomienia, tak o własnem, jako też o 
cudzem powodzeniu , o wszelkich zmianach w sto- 
sunkach społecznych lub familijnych, o przyjemnych 
albo też nieprzyjemnych zdarzeniach, n. p. o chorobie, 
śmierci, nieprzyjemnym przypadku i t. p. — Do- 
nosić należy atoli to tylko , co jest niezawodnie 
pewnem. List donoszący o jakiem zdarzeniu wy- 
maga jasności i zwięzłości; powinien zatem obejmo- 
wać wszystko , co do rzeczy należy , a pomijać 
boczne okoliczności i drobnostki. Gdy wypadnie 
pisać o smutnem jakiem zdarzeniu, które się dotyczy 
osoby, list odbierającej, należy do tego upatrzyć 151 

chwilę stosowną i we wstępie osobę tę roztropnie 
do przyjęcia podobnej wiadomości przygotować. 
Opisowi zdarzenia należy nadać ton , który nie- 
szczęśliwi we wszystkiem, co ich otacza, znajdować 
lubią; przy tern takich używać wyrazów, któreby 
duszę czytającego nie zbyt poruszyły. Lepiej jest, 
jeżeli to być może, podobne wiadomości przez trze- 
cią osobę roztropną oznajmić. Donosząc zdarzenia 
i nowiny miłe, wolno niekiedy użyć żartu, szcze- 
gólniej do poufałych. 

2) Listy z życzeniami piszą się przy wszelkich 
szczęśliwych zdarzeniach i miłych okolicznościach, 
jako to : przy urodzinach, imieninach, nowym roku, 
wyzdrowieniu, szczęśliwie odbytej podróży lub przy 
szcześliwem ukończeniu jakiej przedsięwziętej spra- 
wy i t. d. Listy z życzeniami już sama przyjaźń 
i przyzwojitość nakazuje; cieszymy się bowiem 
z przyjaciółmi, gdyż los ich i powodzenie rzeczywi- 
ście nas obchodzi; dobrodziejom naszym i opieku- 
nom składamy życzenia swoje, aby nie zasłużyć 
na nazwisko niewdzięcznych. Pierwsze z tych listów 
są bardzo łatwe, albowiem całe ich prawidło zasa- 
dza się na tern „Pisz, co serce czuje" Drugie zaś 
kosztują więcej pracy i wymagają większej oględ- 
ności , gdyż bywają najczęściej zbiorem samych 
pochwał i grzeczności, gdzie przedewszystkiem wy- 
strzegać się trzeba przesady lub pochlebstwa obra- 
żającego i poniżaj ąc-ego osobę piszącą ; nie powinny 
też być za długie, żeby zamiast ująć, nie znudziły. 

3) Przez listy proszące i zapraszające staramy 152 

się od innych osób uzyskać coś dla siebie, lub też 
dla drugich; a że życzenia i potrzeby ludzkie są 
nader rozliczne , przeto i listy proszące mogą się 
odnosić do najrozmaitszych przedmiotów. Listy 
takie piszą się oraz do różnych osób, w rozmajityeh 
z nami będących stosunkach ; do równych, niższych 
i wyższych. — Główną zasadą każdego z pomie- 
nionych listów jest, aby tylko o takie prosić rzeczy? 
które mogą być wykonane. Jeżeli prosimy o coś 
osoby nieznajome, natenczas wypada na samym wstę- 
pie przeprosić je za śmiałość pisania, a tern bardziej 
proszenia, przy czem nie omieszkać podać powody, 
dla których się do nich udajemy. Ponieważ przy 
listach proszących na tern wiele zależy, aby pozy- 
skać dla siebie przychylność osoby , do której pi- 
szemy , więc też staraniem naszem być powinno, 
wypracować listy jak tylko można naj troskliwiej , 
korzystając ze wszelkich okoliczności. — Wystrzegać 
się atoli należy zbytecznych lub przesadnych pochwał, 
i obłudnego udawania. 

4) Listy dziękczynne piszemy za otrzymane 
dobrodziejstwa, za wyświadczone przysługi, za wsta- 
wienie się za nami w jakiej sprawie , za udział 
w naszem powodzeniu i za okazaną nam grzeczność 
lub przychylność. Wdzięczność jest w stanie ująć 
najszlachetniejsze i najmniej interesowane osoby, 
które w sercu wdziecznem widzą swe wynagrodzenie 
za to, że komuś przysłużyć się, lub kogoś uszczęś- 
liwić mogły. Dla tego listy dziękczynne należy 
pisać w szczerości serca, będąc dalekim od udawania, 153 

przesady, jako też i od zbytnej oziębłości lub wy- 
muszoności. Pismo niech tu będzie wiernem zwier- 
ciadłem serca ! Wyrazy dziękczynne powinny być 
zastosowane do przedmiotu, do którego się odnoszą, 
by za drobniejsze rzeczy nie przesadzić, a za waż- 
niejsze nie ująć przynależnego podziękowania. Jeżeli 
jakie dobrodziejstwo rozciąga się na więcej osób 
n. p. na rodzeństwo, przyjaciół i t. p. , wtenczas 
i o tern zapomnieć nie należy. Jeżeli dziękczynienia 
odnoszą się do osób, od nas wyżej postawionych, nie 
będących z nami w stosunku poufałym, natenczas 
nie należy przyrzekać wzajemnych usług lub od- 
wdzięczeń, albowiem w takim razie albo powąt- 
piewamy o dobrych chęciach dawcy, lub też dajemy 
mu do zrozumienia, iż nie chcemy zaciągać na się 
długu wdzięczności. Tylko względem przyjaciół i 
poufałych wolno użyć takiego odwetu; względem 
wyższych zaś trzeba poprzestać na zapewnieniu, iż 
będzie naszem staraniem, okazać się godnymi ode- 
branych dobrodziejstw lub względów. Podziękowa- 
nia za otrzymane dobrodziejstwo nie należy długo 
odkładać. 

5) Listy z poleceniem mają na celu uzyskać 
coś od kogoś dla innej osoby, i z tą tylko różnicą 
mają podobieństwo do listów proszących. Pole- 
cając osoby lub rzeczy, zachować trzeba największą 
ostrożność, aby nie nadwerężyć swego zaufania; a 
zatem potrzeba znać przedewszystkiem gruntownie 
te osob3 T lub rzeczy, które się poleca. Ze zleceniem 
możemy się udawać tylko do osób nam równych, i 154 

to, do dobrych znajomych lub przyjaciół, których 
jednak zaraz na wstępie prosić należy o przebaczenie, 
że im sprawiamy jakieś utrudzenie. Ze zapytaniem 
zaś można się w sposób przyzwojity i grzeczny udać 
także i do osób wyższych, mianowicie w takim razie, 
gdy nas w tej rzeczy, o której się dowiedzieć chcemy, 
nikt objaśnić nie jest w stanie. Sposób pisania niech 
tu będzie skromny bez naprzykrzania się, oraz nie 
zależy zapominać o przeproszeniu za śmiałość pi- 
sania. 

Uwaga : 

Do jakiego rodzaju listów należą odpowiedzi na 
te listy? 

(]) Listy, żądające rady, podobnej są natury, 
jak listy z zapytaniem, a więc w ogóle są proszące. 
W odpowiedzi na listy tego rodzaju następuje 
udzielenie rady. Można wprawdzie udzielać rady i 
bez wezwania ; lecz to tylko w tym razie , gdy 
zniewala do tego obowiązek. I tak mogą rady da" 
wać bez poprzedniego wezwania rodzice, starsi, krew- 
ni, nauczyciele, opiekunowie i t p. W ogóle zaś 
tam tylko z radami występować należy, gdzie nas 

to proszono. Każda rada powinna być rozsądną. 

1 do położenia osób, którym radzimy, zastosowaną. 
Dobrze zrobi radzący, jeżeli z radą swoją odwoła 
się do doświadczeń dawnych, lub do ludzi, z roz- 
sądku swego powszechnie znanych. Przy tern trzeba 
unikać okazywania wyższości swej nad tym, któ- 
remu radzimy , !-trze:Iz się wszelkiej złośliwości. 155 

oraz tego, aby rada nie zamieniła się w nauczające 
kazanie. 

7) Listy upominające i karcące ściągają się 
mniej więcej do wykroczeń i uchybień , lub też 
przypominają i zniewalają dopełnienia jakich obo- 
wiązków. Listy takie mogą pisać te tylko osoby, 
które mają do tego prawo, a zatem rodzice, nauczy- 
ciele lub chlebodawcy i t. d. 

Przyjaciele i poufali mogą także robić sobie 
karcące lub napominające przedstawienia, lecz to 
tylko z wszelką łagodnością i ostrożnością czynić 
powinni. Przeto też ton listu powinien nosić na 
sobie cechę spokojności, rozsądku i godności. Nie- 
przyzwojite wyrażenie się bowiem nie tylko, że 
poniża godność człowieka, ale nadto działa zupełnie 
przeciwnie. — Przypominając komu dochowanie 
obietnic}- lub wypełnienie jakiej powinności , nie 
mniej grzecznymi być powinniśmy. 

8) Jeżeli od kogo napomnienie lub zarzut ode- 
braliśmy, albo odebrać się spodziewamy, natenczas 
przyzwojitość każe, abyśmy, czy mamy słuszność 
lub nie, w każdym razie sie uniewinnili lub uspra- 
wiedliwili. Usprawiedliwiamy się wtenczas, jeżeli 
się nie poczuwamy do zarzutu; a uniewinniamy się 
i przepraszamy, kiedy się poczuwamy do winy, 
lecz one zmniejszyć pragniemy. Powinniśmy zatem 
podać przyczyny i okoliczności, które winę nasze 
zmniejszają; a w usprawiedliwieniu się, które nas 
z uczynionego nam zarzutu uwalniają. Uniewinniam)' 
się także niekiedy, jeżeli życzeniom lub prośbom 156 

innych zadosyć uczynić nie możemy; to nakazuje 
przyzwojitość, w takim razie należy przytoczyć przy- 
czyny niemożności i ofiarować się z chęcią usłużenia 
na inny raz. Sposób pisania listów tego rodzaju musi 
być rzetelny i prawdziwy; a jeżeli piszemy do osób 
wyższych, które z błędu wyprowadzić mamy, wte- 
dy postąpić sobie należy z przyzwojitą godnością, 
i raczej w sposób przedstawiający, aniżeli poucza- 
jący; byśmy ich zbytecznemi uwagami swemi nie 
obrazili. 

9) W listach pocieszających ma okazać piszący, 
ile sam czuje nieszczęście, w którem drugiego po- 
cieszyć pragnie. Ton i sposób mówienia nie po- 
winien być ani zbyt oziębły , ani też taki , który 
wymaga koniecznie , aby smutny stał się natych- 
miast wesołym. — Owszem wypada go przekonać, 
jak bardzo smutek jego się czuje i podziela, oraz 
wspomnieć , że z wolą Opatrzności zgadzać się 
trzeba, wykazać złe skutki zbytecznego smutku, 
zwrócić uwagę tej osoby na pewne obowiązki, 
któremi jest związaną, i dla których zbytecznemu 
smutkowi oddawać się jej nie wolno; nakoniec, 
jeżeli okoliczności są odpowiednie, wskazać nadzieję 
lepszej przyszłości, i t. d. 

W ogóle nie trzeba zbyt długo bawić przy 
przedmiocie smutku lub nieszczęścia, aby zamiast 
pocieszyć, nie rozrzewnić tern bardziej ; dla tego 
też listy te powinny być krótkie. — Zachęcając 
kogoś, należy wyrazić naprzód pobudki, jakie mamy 
do zachęcenia, a w dalszym toku wspomnieć ko- 157 

rzyści, jakie dla zachęconego wyniknąć mogą z do- 
pełnienia naszej rady. 

10) Listy opisujące i opowiadające, podobne są 
ze swego układu i przeznaczenia do listów donoszą- 
cych i oznajmujących, i w tern tylko różnią się od 
nich, że trzymają się więcej rzeczy i wydarzeń 
ogólnych. W nich opowiadamy rożne swoje lub obce 
zdarzenia i wypadki, lub opisujemy podróże, osob- 
liwości miejsc jakich, tudzież wszelkie zabawy lub 
inne rzeczy. Przy opisywaniu trzeba się atoli 
wystrzegać zbytniej rozwlekłości i drobiazgowego 
opisywania rzeczy podrzędnych, a tern bardziej ta- 
kich, które tę osobę, do której piszemy, mało lub 
wcale nie interesują. 

Jak po wstępie następuje rzecz sama czyli 
właściwa osnowa listu, tak po tej znowu następuje 
zakończenie. Zakończenie to niech będzie krótkie, 
grzeczne, niewymuszone, a względem przyjaciół, 
pochodzące z serca. W listach do osób wyższych 
uważać zawsze należy na stosunki, które między 
nimi a piszącym zachodzą, i podług nich nawet 
przy zakończeniu listu, postąpić należy. Zwykłe 
zakończenia do przyjaciół i poufałych są: „Bywaj 
zdrów — Bądź zdrów — Ściskam Cię — Pozdrawiam 
Cię — Jestem z całego serca Twojim — Do wi- 
dzenia i t. p. . . . 

Do nieznajomych zaś ma się zastosować zakoń- 
czenie do ich wieku i godności n. p. Zostaję 
z szacunkiem, z uszanowaniem. — Zostaję z naj- 
wyższym szacunkiem — Zostaję z głębokiem usza- 158 

nowaniem. — Mam zaszczyt pisać się z najwyższym 
szacunkiem lub z głębokiem uszanowaniem i t.p. . . . 
W niejakiem oddaleniu , które także ma się 
stosować do godności osoby, następuje po zakończe- 
niu — podpis — najczęściej z pewnym dodatkiem, 
i tak do poufałych i krewnych : — Twój przyjaciel 

— Twój Kazimirz, Józef — Twój brat — stryj — wuj 

— do obcych : uniżony — uniżony sługa — pokorny, 
najniższy, najuniżeńszy sługa i t. p. , przy czem 
zwykle zachowują następującą formę: 

Do osób wyższych : 

Z prawdziwem uszanowaniem zostaje 

Wielmożnego Pana Dobrodzieja 

uniżonym sługa 
Stanisław Białecki. 

lub 

Z wysokiem poważaniem jestem 

Szanowego Pana Dobrodzieju, 

uniżony 
Józef Białobrzeski. Do osób poufałych: Do krewnych : Jestem z całego serca 
Twojim 

Jerzy Pairfiński, Ściskam Cie serdecznie 
Twój brat 
Wincenty . . . i t- p. 159 

Obok podpisu, po lewej stronie, kładzie się data, 
t. j. dzień, miesiąc i rok; n. p. 

Zostaje z winnem uszanowaniem 

Wielmożnego Pana Dobrodzieja 

najniższym sługa 
Lwów 
dnia logo Września 1862. Jędrzej Piasecki. 

Można też położyć datę zaraz na początku listu 
po prawej stronie u góry. — Pierwszy jednak sposób 
uważają za stósowniejszy i grzeczniej szy , drugi 
przecież jest wygodniejszy, a osobliwie przy listach 
kupieckich. 

W listach między przyjaciółmi i poufałymi nie 
potrzeba właściwie robić odstępów ani od brzegu, 
ani od góry; można tu postąpić sobie według upodo- 
bania, nie czyniąc sobie żadnego przymusu. W listach 
zaś do osób obcych i wyższych nie tylko na to uwa- 
żają, aby miały stosowne odstępy, lecz na miejscu 
próżnem , między zakończeniem listu a podpisem, 
kładą jeszcze zwykle na znak uszanowania ukośną 
kreskę, którą znakiem uszanowania lub uniżoności 
nazywają. 

Podpis sam powinien być wyraźny, a szcze- 
gólniej do osób obcych lub do władz, w którym razie 
nie tylko nazwisko, ale i imię wypisać, a nawet i stan 
swój dokładnie wyrazić trzeba. 

Wielu ma zwyczaj kończyć swe listy dopisem : 
„z pośpiechem" lub „kończę" albo nareszcie : „nie 
mam nic więcej do nadmienienia" i t. p., co jednak 
jest zupełnie niestósownem. Równie nie należy ro- 160 

bić na dole pod listem dopisków, gdyż to dowodem 
niedbalstwa piszącego. Tylko w listach poufałych 
wolno sobie postąpić podług upodobania. 

Listy pisze się zwykle własnoręcznie. Pismo 
w liście powinno być bardzo czytelne, w ogóle lepiej 
pisać za wielkie, jak za małe głoski. Pisać bowiem 
tak drobno, iż z trudnością czytać przychodzi, jest 
równie niegrzecznie, jak niewyraźnie mówić, a na- 
wet daleko niegrzecznie) ; gdyż niewyraźnie mówią- 
cego można się przecież zaraz spytać, jeżeli się cze- 
goś nie rozumie, ale z listem ma się rzecz inaczej. 
Kto nie umie pięknie pisać, niech przynajmniej pisze 
wyraźnie. 

Do porządnego pisania koniecznym jest warun- 
kiem, aby mieć piękny papier, dobre pióro i czarny 
atrament. Nie ładnie jest, a nawet bez uszanowa- 
nia mokre pismo posypywać piaskiem ; lepiej trochę 
poczekać , aż samo zaschnie. Byłoby zaś nie do 
przebaczenia, gdyby miały być na liście plamy lub 
skrobaniny. Czystość i piękne pismo jest każdego 
listu główną zaletą i ozdobą. 

2. Zewnętrzne listów urządzenie. 

Do powierzchowności listu należy pismo, papier 
i atrament, o czem już wspomnieliśmy; oraz złoże- 
nie listu, zewnętrzna jego osłona, zapieczętowanie 
i stosowny napis czyli adres, o czem jeszcze w krót- 
kości wspomnieć wypada. 

Listy do osób wyższych albo do władz urzę- 
dowych, które zwykle na całym arkuszu się piszą, 161 

składają się we czworo, lub też według okoliczności 
i w ósemkę ; wszytkie inne zaś w ten sposób, aby 
były dłuższe jak szersze. Należy uważać na to, ab}~ 
zagięcia były proste i równe. 

Wszystkie listy odsyłać się powinno w kopercie, 
aby je ochronić od brudu, gdyż tego wymaga grzecz- 
ność i uszanowanie, aby list zupełnie czysty do- 
stał się w ręce osoby, która go ma czytać. Listy atoli 
krótszej treści, odnoszące się do osób poufałych, 
oraz listy kupieckie, jeżeli nie są na wszystkich 
stronach zapisane, i jeżeli papier nie zbyt cienki, 
można przesyłać nawet bez koperty* Co się tyczy 
papieru na koperty, ten powinien być równie dobry 
i czysty, jak na listy, tylko nie zbyt cienki, aby 
pismo przezeń nie przebijało. 

Pieczętują się listy lakiem albo opłatkami. 
Listy ważniejszej osnowy, oraz te, które się odno- 
szą do osób wyższych, należy zawsze lakiem pie- 
czętować. Używa się pospolicie laku czerwonego, a 
w razie żałoby czarnego; listy do osób poufałych 
można zapieczętować także Jakiem innei barwy. 
Listy ważne, chcąc je zabezpieczyć od złamaniu 
pieczęci i otworzenia, można pieczętować lakiem i 
opłatkiem razem, t. j. najpierw zlepić opłatkem, 
a potem na wierzchu wycisnąć pieczęć lakową. 
W ogóle wszelkie listy starannie pieczętować 
należy, aby się czasem same nieodpieczetowały. 
Pieczęć kładzie się albo na samym środku listu, 
t. j. w równem oddaleniu od wszystkich jego brze- 

••' więżenia gramatyczne. -f j[ 162 

gów, co szczególniej przy listach poważniejszych 
zachować należy, albo tez w równej odłegłośei od 
dwóch tylko boków, jak to przedstawia rysunek. 
Listy, w których pieniądze lub ważne papiery 
są zawarte, należy według zwyczaju, przy urzędach 
pocztowych zaprowadzonego, kilkoma pieczęciami 
opatrzyć. 

Napis czyli adres na odwrotnej stronie listu od 
pieczątki ma ten cel, aby list dostał się w ręce tej 
osoby, do której jest napisany, albo na której ręce 163 

go przesyłamy. Zawierać ma właściwie imię, na- 
zwisko i miejsce mieszkania osoby ; której ma 
być wręczony. Przyzwojitość jednak i grzeczność 
wymagają, aby w adresie wyrazić stan, oraz przy- 
domek i wszystkie tytuły osoby, której list ma być 
wręczony, zwłaszcza gdy ta wyższe jakieś stanowisko 
w społeczeństwie zajmuje. Napis i tytuł na kopercie 
powinien być pięknie i wyraźnie napisany. Dobrze 
jest nazwisko i miejsce pobytu osoby, list odbiera- 
jącej, wypisać większemi głoskami, lub je pod- 
kreślić. Posyłając list pocztą, wyraża się w adresie 
nie tylko miejsce mieszkania osoby, list odbierającej, 
lecz oraz miejsce pocztowego urzędu, z którego ta 
osoba listy do niej adresowane odbierać zwykła. 
Jeżeli miejsce , do którego list odchodzi , albo 
z którego wychodzi, nie jest powszechnie znane, 
wtedy dla tern łatwiejszego znalezienia go dokładnie 
je opisać należy, dodając, iż się znajduje lub jest 
położone nad tą lub ową rzeką, w pobliżu tego 
albo owego miasta, w tym lub owym kraju, w tym 
albo owym powiecie, n. p. w Grabowie pod Wieluniem, 
w Poznańskiem ; albo : iv Krzekotowie pod Nowem 
Miastem, nad Warta, i t p. Do osób, mieszkających 
w wielkich miastach, trzeba w adresie oznaczyć 
oraz ulicę i numer domu, n. p. we Lwowie, przy ulicy 
Jezujickiej Nro. 647|. Dodatki w adresie wyrażone 
jako : bardzo pilno, cito, citissime, i t. p. są zu-> 
pełnie bez celu, gdyż przez to list ani o minutę 
prędzej nie stanie na przeznaczonem miejscu. li 164 

Nastepują-ce napisy niechaj posłużą za przy- 
kłady : Wielmożnemu Panu 

Tytusowi Dobrowolskiemu 
Właścicielowi dóbr 

Wielmożnemu Panu i Dobrodziejowi 

w T ar n o w te. Szanowemu Panu 
Ignacemu Sławikowi 
Uczniowi ósmej klasy gimnazyjalnej 
w 

Kr akowi e. 

Ulica Flory jańska Nr o. 248. Jaśnie Wielmożnemu 
Hrabi Janowi Wodiickiemn 
Jaśnie Wielmożnemu Panu i Dobrodziejowi 

przez w 

Rzeszów. Zalesiu. 165 Krawiec 


Jegomość Pan 
Wincenty Koniak 

męzki 


w 
W ars z a wie. 

Ulica Miodowa Nro. 456. Jeżeli posyłamy w listach pieniądze, lub ważne 
papiery, natenczas dodać trzeba w adresie po lewej 
stronie słowo : „wewnątrz 4 ". 

Szanownemu Obywatelowi 
Janowi Węgierskiemn 


w 


Wewnątrz: 
500 złt papierami. 


Lu domin, 
pod Wieluniem 

iv Poznańskiem. 166 II. Listy w sprawach handlowych. 

A. Przykłady. 

i. 

(Zamówienie towarów.) 

Do Pana J. Krawczyńskiego 
w Krakowie. 

Lwów. 11. Sierpnia 1867. 
W odpowiedzi na list z dnia 5. t. m., w którym 
mi Pan doniosłeś o cenach towarów swych, upraszam 
niniejsze m, byś mi przy najpierwszej pewnej sposob- 
ności przysłać raczył : 

300 funtów średniej kawy Domingo. 
180 głów jjięknego i 
120 głów podlejszego cukru. 
Proszę o jak najlepszy wybór i oczekuje zlecenia 
względem zapłaty, zostając z poważaniem. 

Franciszek Prześlaki ćwicz i spółka. (Olpowiedź na list poprzedzający.) 

Panu F. Prześlaki ewiczow i i spółce 
we Lwowie. 

Kraków, 20. Sierpnia 1867. 

Bardzom Panu zobowiązany za zaufanie, któreś 

w mym handlu położył, i posyłam Mu zadane 

w liście z dnia ll g0 t. m. towary na ręce spedytora 

panaK. Klipińskiego we Lic o wie, które w tym tygodniu 167 

u Pana złożyć winien. Dołączam oraz rachunek, 
podług którego z uszanowaniem zadać mam 685 złt. 
18 kr. ic. a. 

Życząc Panu szczęśUwego odebrania, spodzie- 
wam się, że mię podobnemi zlecenia ni i nadal 
zaszczycać będziesz ; oczekuję więc dalszych na 
przyszłość rozkazów. 

Józef Krawczyński. 

3. 
śList z załączonymi pićniądzmi za towary.) 
Panu S. Pankiewiczowi w Poznaniu. 

Rzeszów 14. Marca 1867. 
Przysłane mi dnia 12. Lutego towary rzetelnie 
odebrałem, za które mi Pan aż dotąd wypłaty po- 
czekać obiecałeś. Cieszę się z tego, iż mogę Panu 
dziś rachunek swój zaspokojić, gdy iv załączonej 
paczce, oznaczonej L. D. R. Nro. II. prz3syłam 
300 złt. w. a. z prośbą o wymazanie mię ze swej książki. 
Zostaję z poważaniem 

Józef Wawrzyński. 

4. 

(Przesyłając asygnacyję (weksel) za wybrane towary.) 
Bo Pana J. Tomaszewicza i spółki 
w Rzeszowie 

Jasło 15. Maja 1867. 
Równocześnie z nadesłanemi towarami otrzy- 
małem Pański rachunek, wynoszący 528 złr. w. a., 
który natychmiast zaciągnąłem do książki. 168 

Z towarów jestem zupełnie zadowolonym, i aby 
zmniejszyć dług swój u Pana, posyłam Mu asygna- 
cyję wartości 400 złr. w. a. na pana K. Folusie- 
wicza, wystawioną do wypłaty w trzy miesiące od dnia 
dzisiejszego. Po otrzymanym akcepcie zechciej mi Pan 
tę summę potrącić w rachunku swojim. Aieomieszkam 
postarać się o to, ażeby i reszta w swym czasie za- 
spokojoną została. 

Zostaję s wysokim szacunkiem 

Jakób Bartolewicz. 

B. Uwagi. 

Jeżeli listy zwyczajne ważnym są w życiu 
przedmiotem, daleko ważniejszym są listy kupieckie ; 
na nich to bowiem zawisł najczęściej cały handel, 
a polega wzrost kupiectwa. Sposób też pisania 
•listów kupieckich znacznie się różni od sposobu 
pisania listów zwyczajnych. 

Głównemi warunkami stylu kupieckiego są : 
czystość mowy, poprawność języka, jasność, dokład- 
ność, wyrazistość i zwięzła krótkość w przedsta- 
wieniu , połączona z obrotnością, niesprzeciwiająca 
się przyzwojitości i szacunkowi przyjaźni handlowej ; 
szczególniej w wyrażeniu cyfer ma być zachowana 
największa dokładność, oraz w oznaczeniu daty. 
Listy kupieckie prócz nazwiska i godła, oraz za- 
mieszkania piszącego, dnia i roku wewnątrz, w adre- 
sie zaś, prócz nazwiska i godła, tudzież miejsca 
zamieszkania odbierającego zewnątrz, żadnych nie 
przyjmują tytułów. 169 

Listy tego rodzaju piszą się zwykle na pół 
arkuszu, w ćwiartkę złożonym, i przesyłają się za- 
pieczętowane bez koperty. 

C. Zadania. 

1. Przytoczone wzory należy na listowym 
papierze porządnie odpisać, i tak je urządzić, jak 
gdyby miały być odesłane. 

2. Należy ułożyć list zamawiający towary ja- 
kiegoś rodzaju, któryby był podobnym co do układu 
swego listowi l u ,alew innych wyrazach. 

3. Krawiec zamawia w pewnym handlu sukien- 
nym rozmajite gatunki sukna i sztuczek wełnianych, 
załączając oraz możebne ceny, i oznaczając czas, 
w którym te towary mają mu być przesłane. 

4. Kupiec zawiadamia swych wierzycieli, że 
zmienił miejsce pobytu swego, i prosi o dalszy kre- 
dyt dla siebie, przyrzekając rzetelność w wypłacaniu. 

Listy z usprawiedliwieniem się. 
A. Przykłady. 

1. 

Wielmożny Panie Dobrodzieju. 
Mocno mię to obeszło, iż robotą swoją dla 
Wielmożnego Pana Dobrodzieja wykonaną, zasłu- 
żyłem sobie na Jego naganę; dokładam bowiem 
wszelkiego starania, abym Panom swym zawsze 
w robocie dogodził, a że dotąd tak było, o tern jestem 
przekonanym. Przyczyną nieukontentowania Wielmoż- 170 

nego Pana Dobrodzieja ku mnie, był nowo przyjęty 
czeladnik, któremu suknie te powierzyłem do roboty ; 
bo chociaż ja, jego majster wszystkie suknie sam 
przykrawam , jednak niezgrabny czeladnik może 
wszystko popsuć. W tern tylko muszę przyjęć winę 
na siebie, że właśnie temu suknie Wielmożnego Pana 
Dobrodzieja dałem do roboty, nie przekonawszy 
się wprzód o jego zdatności. Proszę więc Wielmoż- 
nego Pana Dobrodzieja o przebaczenie, przy- 
rzekając źle zrobione suknie tak poprawić, iż będą 
zupełnie dogodne; a gdyby to nie miało nastąpić, 
tedy przyrzekam zaraz inne zrobić. W nadzieji, 
że Wielmożny Pan Dobrodziej to moje usprawiedli- 
wienie łaskawie uwzględnić raczy, icyglądam z zu- 
pełną gotowością dalszych rozkazów, po-ecając się 
nadal łaskawym Jego względom. 
Wielmożnego Pana Dobrodzieja 
uniżony sługa 

Stanisław Pstrągowski 

krawiec mezki. 

Lwów lii. Kwietnia 1867. Wielmożny Panie Dobrodzieju. 

Bardzo mi przykro, że jedna część posłanych 
Wielmożnemu Panu Dobrodziejowi towarów jest 
nie najlepszą, czego przyczyną nie moja zła wola, 
lecz niedbalstwo subjektów; i dla tego ośmielam sie 
prosić Wielmożnego Pana Dobrodzieja o przebaczeni i\ 
Przez omyłkę naznaczył kupczyk beczkę oleju Nro. lti y 
zamiast innej odemnie przeznaczonej Ar. 18. i tym 171 

sposobem inna gorsza beczka dostała się Wielmoż- 
nemu Panu Dobrodziejowi. Co się zaś tyczy cytryn 
i rodzynków, które posłałem , te znajdowały się 
jeszcze iv tych samych pakach, w których je dzień 
pierwej otrzymałem, a tak i tu wina mojich ludzi, 
że pak przed odesłaniem Wielmożnemu Panu Do- 
brodziejowi nie otworzyli, i nie przekonali się, czy 
towar w nich zawarty nie był nadpsutym. Przy 
wielkiem zatrudniniu mojem często nie jestem w sta- 
nie wszystko sam oglądać, jak to swykłem robie 
przy przesyłkach. Dalekim jednak jestem, aby ktoś 
z kupujących u mnie mógł na tern cierpieć, owszem 
jestem zawsze gotów wszelkie straty wynagrodzić. 
Dla tego też odsyłam Wielmożnemu Panu Dobro- 
dziejowi nietylko niedostające 4 garce oleju do zu- 
pełnej beczki, ale nawet żądany 20 procent do ro- 
dzynków i inną pakę cytryn, które z pewnością będą 
dobre. Powtarzam jeszcze raz swą prośbę o prze- 
baczenie , i mam nadzieję, że poczynione pomyłki 
nie odstręcza Wielmożnego Pana Dobrodzieja od 
mego handlu. Ja zaś ze swej strony zaręczam, że 
odtąd zawsze najtroskliewiej doglądać będę każdej 
przesyłki do Wielmożnego Pana Dobrodzieja, i że 
zawsze jak najlepszych dostarczać będę towarów. 
Polecając się łaskawym względom, zostaję z ivysokim 
szacunkiem. 

Wielmożnego Pana Dobrodzieja 
uniżonym sługą 

Rzeszów 12. Grudnia 1867. 

Jan Koumlski. 172 B. Uwagi. 

(Czytaj: Rozkład wewnętrzny listów Nr. 8, — listy z uspra- 
wiedliwieniem, uniewinnieniem się i użaleniem.) 

C. Zadania. 

1. Należy ułożyć list podobnej treści, jak pierw- 
szy, w tym samym przedmiocie, lecz podać inne 
myśli usprawiedliwiające. 

2. Piekarz zamówił sobie przed trzema miesią- 
cami u pewnego gospodarza wiejskiego 50 korcy 
żyta i 80 korcy pszenicy. Gdy się już czas wyzna- 
czony zbliżał, a gospodarz zboża odesłać nie może ? 
więc pisze list z usprawiedliwieniem się do piekarza, 
że z braku robotników zamówionego zboża na czas 
oznaczony przesłać nie może, przyrzekając oraz, iż 
za 14 dni przesyłkę uskuteczni wraz z wynagro- 
dzeniem szkody, którą piekarz z powodu tego spóź- 
nienia mógł ponieść. 

Listy upominające. 
A. Przykłady. 

1. 
Wielmożny Panie Dobrodzieju ! 

Dotąd zwykł był Wielmożny Pan Dobrodziej 
wypłacać zaraz najakuratniej każdy rachunek za 
odstawioną robotę ; dziwię się więc nie mało. że to 
tą rażą do tego czasu nie nastąpiła i domyślam się, ze rachunek jeszcze przed dwoma miesiącami 
Wielmożnemu Panu Dobrodziejowi przesłany, może 
gdzieś zaginął. W kilku dniach przypadał na mnie 
wypłata dość znacznej summy dla zachowania kredytu 
i zakupienia świeżych towarów, za które natychmiast 
płacić muszę, chcąc takowych nabyć za niższą cenę, 
by Panom swym podobnież taniej dostarczać roboty. 
Z powodu tego ośmielam się rachunek powtórnie 
Wielmożnemu Panu Dobrodziejowi przesiać, i o wy- 
płacenie uniżenie prosić. Spodziewam się, że Wiel- 
możny Pan Dobrodziej, uwzględniając moje położe- 
nie, raczy przebaczyć mej natrętności, i równie, jak 
dotąd, zechce mię swem zaufaniem zaszczycać. Za 
wyświadczone względy w mej potrzebie będę się 
starał na przyszłość Wielmożnemu Panu Dobro- 
dziejowi zawsze wdzięcznym się okazać przez rzetelną 
usługę w robocie. Zostaję z głębokiem uszanowaniem 
Wielmożnego Pana Dobrodzieja 

uniżonym sługą 

Jan Bartoszyński 

krawiec męski. 

Kraków 19. Grudnia 1867. Wielmożny Panie Dobrodzieju l 
Przed dwoma miesiącami udawałem się listow- 
nie do Wielmożnego Pana Dobrodzieja z prośbą o 
wypłacenie rachunku przesłanego, za robotę mkiem 174 

które już przed pięcioma miesiącami odesłałem. Me 
otrzymawszy jednak dotąd ani pieniędzy, ani nawet 
odpowiedzi, widzę się zmuszonym, udać się powtór- 
nie z tą samą prośbą. Przedstawiłem Wielmożnemu 
Panu Dobrodziejowi juz w pierwszym swym Uście, 
że mię do teyo nalegania zmuszają wypłaty, do 
których jestem obowiązanym, i które zaspokojić mu- 
szę, jeżeli chcę swój kredyt nadal utrzymać. Wiel- 
możny Pan Dobrodziej łatwo to pojmie, na jakie 
szkody jestem narażonym, jeżeli mię moje należy- 
tości w czasie nie dochodzą. Będąc teyo przekonania, 
że staraniem mojem zawsze było i jest, w każdym 
razie swym Panom najrzetelniej dogadzać, sądzę- 
że zasługuję sobie na to, aby mię też moji Panowie 
uwzględniali. Na tej podstawie ośmielam się jak 
•naju silniej prosić Wielmożnego Pana Dobrodzieja, 
by mi moje należytość do końca tego miesiąca 
% wszelką pewnością przesłać raczył. Polecając się 
łaskawym względom, zostaję Wielmożnego Pana 
Dobrodzieja 

uniżonym sługą 

Jan Bartoszyński krawiec mezki. Kraków 3. Lutego i8łi 3. 
W ielmożny Panie Dobrodzieju ! 
Już na dwa zawody udawałem się do Wiel- 
możnego Pana Dobrodzieja z jwośba o zaspokojenie 
w ej należy tości za dostawioną robotę. Dotąd nie 175 
otrzymałem jednak ani pieniędzy, ani nawet żadnej 
odpowiedzi. Czekając już przeszło pół roku, i będąc 
przez tę zwłokę narażonym na znaczne straty, widzę 
się zmuszonym uwiadomić Wielmożnego Pana Do- 
brodzieja, że jeżeli w przeciągu ośmiu dni od dzi- 
siejszej daty nie otrzymam swej należytości, tedy 
niezwłocznie w drodze sądowej będę jej poszukiwać. 
Sądzę, iż mi Wielmożny Pan Dobrodziej nie 
weźmiesz sa złe mej otwartości, do której mię oko- 
liczności zmuszają, i racz Wielmożny Pan Dobro- 
dziej być przekonanym, że to jest mem najszczerszem 
życzeniem, by do tego ostatecznego kroku nie przy- 
szło, co tylko od Wielmożnego Pana Dobrodzieja 
zawisło. Zostaję z Wysokiem poważaniem Wielmoż- 
nego Pana Dobrodzieja 

uniżonym sługą 

Jan Bartoszyński 

krawiec mezki. 

Kraków 2o. Lutego 1867. B. Uwagi. 

Listy upominające należy pisać z wszelką 
godnością, i spokojnością, nigdy w uniesieniu, by za- 
miast cel osiągnąć, nie chybiły go, w skutek jakiegoś 
mniej przyzwojitego wyrazu, który w uniesieniu 
łatwo się wymknąć może. Nawet w listach, upomi- 
nających złych dłużników, nie godzi sie używać 
wyrazów obraźliwych lub grubijańskich ; lepiej jest 
z wasze i tu być łagodnym, a jeżeli co, to najwięcej 176 

wolno pogrozić surowszemi środkami, zwłaszcza 
wtenczas, jeżeli kilkakrotnie powtarzane upomnienie 
nie skutkowało, albo gdy się na nie nawet odpo- 
wiedzi nie otrzymuje. Odpowiedzi na podobne listy 
niech będą, również grzeczne, bądź to przyjmujące 
napomnienie, bądź też odrzucające. 

C. Zadania. 

1. Wszystkie te trzy listy porównać pod wzglę- 
dem ich osnowy, układu, a szczególniej tonu, 
w którym są napisane, i wykazać te różnice. 

2. Ułożyć list upominający. Uczeń pożyczył 
swemu koledze pewnej książki. Tymczasem ten 
odjechał na wieś, zabrał z sobą wspomnianą książkę 
i na dwukrotne wezwanie listowne, jeszcze jej nie 
odc.łał. 

3. Ułożyć odpowiedź na list 3. Listy urzędowe. (Prośby.) 

A. Przykłady. 

1. 

Napis zewnętrzny. 

Do 

wysokiego ces. król. Namiestnictwa 

we 

Lwowie. 

Józef Augustynowicz, uczeń W) klasy 

I I 90 gimnazyjnm we Lwowie, prosi 177 

pokornie o uwolnienie od opłaty 
szkolnej. 

(z dwoma dołączeniami.) 

Wewnątrz na połówce. 

Wysokie ces. król. Namiestnictwo l 

Niżej podpisany prosi pokornie o łaska- 
ive uwolnienie go od przepisanej prawem 
opłaty szkolnej, popierając swa uniżoną 
prośbę nas ł ępującemi powodami: 

Podpisany otrzymał według dołączone- 

A. go świadectwa szkolnego (A) w ostatniem 
półroczu szkolnem pierwszą klasę postę- 
pową, i odznaczył się obyczajami, pilno- 
ścią i uwagą. 

Według dołączonego świadectwa ubó- 

B. stwa (B) jest tak biednym , że rodzice 
jego ledwie są w stanie, jego najpierwsze 
potrzeby życia zaspokojić, sam zaś sobie 
jeszcze zapracować nie potrafi. 

W końcu ośmiela się podpisany i to 
dołączyć przyrzeczenie, że usilnem stara- 
niem jego będzie, pilnością i chwalebnem 
zachowaniem się , stać się godnym tego 
wysokiego dobrodziejstwa. 

Lwów 15. Lutego 1867. 

Stanisław Piaskowski, 

uczeń lej klasy ligo gimnazyjum. 
Ćwiczenia gramatyczne. 1 2 178 

2. 
Napis zewnętrzny. 

Do 

wysokiego ces. król. Namiestnictwa 
we 

Lwowie. 

Piotr Slużalski, krawiec męzki we Lwo- 
wie N r0 . 624\ 

prosi pokornie o łaskawe udzielenie 
stypendyjum fnndacyji Głowińskiego sy- 
nowi swemu Józefowi, uczniowi ,? e J klasy 
//go gimnazyjum we Lwowie. 

(z 2 dołączeniami.) 

Wewnątrz na połowie. 

Wysokie ces. król. Namiestnictwo! 

Niżej podpisany prosi pokornie o 
łaskawe udzielenie stypendyjum fnndacyji 
Głowińskiego według wy sok. rozporządze- 
nia z dnia 15«° Lutego 1867 do l. 3.568. 
opróżnionego, dla swego syna Józefa, 
ucznia 3 e i klasy, II S ° gimnazyjum we 
Lwowie, popierając swą uniżoną prośbę 
następującemi powodami. 
A. 1. Według dołączonego świadectwa (A) 
szkolnego otrzymał rzeczony syn mój 
w ostatniem półroczu szkolnem pierwszą 
klasę postępową, celującą, i odznaczył 179 

się najlepszemi obyczajami, pilnością 
i uwagą. 

2. Podpisani/ jest według dołączonego 
B. świadectwa (B) bardzo ubogim, gdyż obar- 
czonym będąc sześciorgiem drobnych 
jeszcze dzieci nie posiada najmniejszego 
majątku, i tylko na szczupły bardzo za- 
robek ograniczać się musi. 
Lwów 18. Marca 1867. 

Piotr Służalski. 

krawiez mezki. B. Uwagi. 

1. Podania i prośby do urzędów podobne są we 
względzie zasad ogólnych do listów prywatnych, i 
w tern tylko różnią się od tych, iż tu mamy na uwa- 
dze nie osobę pojedynczą, lecz urząd. Atoli układ 
i zewnętrzna postać takiego podania wymagają od- 
miennych prawideł, jak listy prywatne. Najgłów- 
niejszym warunkiem dobrego podania jest : krótkość, 
zwięzłość i jasność. Pominąwszy przeto, iż powin- 
no być pisane pięknie , czytelnie i poprawnie, 
wynika ztąd i to jeszcze, że musi oraz być tak 
ułożone, aby czytający tę same myśl, którąśmy 
wyrazić chcieli, wyczytał. Do tego zaś potrzebne 
jest należyte skupienie myśli, zebranie i uszykowanie 
ich w porządną całość, a potem troskliwe wypra- 
cowanie podania pod wzgłędem całego układu, wy- 
rażenia i poprawności jezvka. Styl urzędowy powi- 

12* 180 

nien być prosty, jasny i gładki ; nie obrazowy, 
ani kwiecisty lub napuszony. 

2. Powody, przytoczone na poparcie prośby albo 
podania, należy świadectwami wyjaśnić, które do 
prośby dołączone być muszą. 

3. Niektóre podania i prośby n. p. o udzie- 
lenie stypeudyjum, albo też opróżnionego miejsca 
w jakimś zakładzie publicznym są przywiązane do 
pewnego terminu, t. j. że je w pewnym oznaczo- 
nym czasie do odpowiedniego urzędu wnieść trzeba. 
Ten przeciąg czasu, oraz warunki, których podanie 
takie wymaga, ogłasza się zwykle w czasopismach 
publicznych. 

4. Podania do urzędów, z wyjątkiem tych, do 
których dołączone jest świadectwo ubóstwa, podle- 
gają ostęplowaniu. 

-C. Zadania. 

a) Kto się może podawać o uwolnienie od opłaty 
szkolnej ? Które powody posłużą do poparcia jego 
prośby? Jak długo trwa uwolnienie od opłaty 
szkolnej ? 

h) W gazecie urzędowej Lwowskiej stoji następujące 

obwieszczenie : 

Do kogo trzeba się udać z prośbą o udzielenie 
tego miejsca? Kto się może na nie podawać? 
Które dołączenia są potrzebne do podania ? Do 
którego czasu najdalej można wnieść podanie? 181 III. Układy pisemne w sprawach życia 
powszedniego. Rachunki. A. Przykłady. !• Lwów 24. Maja 1867. 

Rachunek stolarskiej roboty, 

która na żądanie dla Pana Stanisława Orzechowskiego 
uskutecznioną i odstawiona została. Rok i 
miesiąc 


dzień 


Wyszczególnienie 


\ W. <t>. 


1867. 

Marzec, 
n 

n 
Kwiecień 

n 

Maj. 

i 


2 

6 
20 
14 
16 

5 
12 


3 orzechowe komody politurowane 
2 kanapy mahoniowe wyścielone . 
12 krzeseł orzechowych wyścielonych 
2 szafy orzechowe na suknie 
2 stoły orzechowe z szufladami 

1 szafa orzechowa na książki . 

2 krzesła z obiciem skórzanem . . 


złU kr. 

i 


i 

I 
30, 20 
48, 50 
60\ 48 
64, — 
30\ 58 
20\ — 
24 \ 48 


Czyni . 
na to odebrałem 


276 
100 

178 


i 24 
'24 


Zostaje . 

Marcin Paszkoski, 

stolarz. 182 2. Rachunek gospodarski. Miesiąc 


dzień 


Wy sz czeg ólnien ie 


dochód 1 wydatek 


wal. austr. 


" "" "™| 


1867. 

Pozostało z poprze- 
dzającego miesiącu . 

Na podarunki Nowego 
roku ..... 

Za list do Krakowa . 

Krawcowi za nowe 
spodnie 

Od młynarza za 10 
korcu pszenicy . 

Piekarzowi za bułki z 
przeszłego miesiąca . 

Za mięso z poprze- 
dzającego miesiąca . 

Za ko we, cukier i her- 
batę do sklepu ko- 
rzennego .... 

Za 10 siągów drzewa 
sprzedanego . 

Szewcowi za dwie pary 
botów 

Do sklepu pana Wój- 
cickiego za : 

3 <$ oliwy a 22 kr. 66 kr. 

5 (ff mydła a 20 „ 

1 złt. — „ 

8 ($ świc a 40 kr. 

3 złt. 20 „ 

Stolarzowi za 2 drew- 
niane stołki . 


złt. 


kr. 


złt. 


kr. 


Styczeri 

n 
n 


1 

2 
2 

n 

» 

6' 

15 

18 


| 
1 

32 ; 40 
112 — 

136 ; 48 


7 
6 

10 
18 

10 

_ 

i 
12 

4 
5 


30 
13 

50 

20 
40 

30 
15 

86 I 
Do przeniesienia 


280 


88 


75 1 

1 


6 j 183 Miesiąc 


dzień 


Wy s z czególnienie 


dochód i wydatek 


wal. austr. 


Styczeń 

» 


20 

21 

•n 
25 


1867. 

Z przeniesienia 

Od pana M. Wareckie- 
go za 20 korcy kar- 
tofli 

Za dwa listy do Kra- 
kowa 

Krawcowi za naprawę 
dwóch par spodni . 

Od prania bielizny 

Różne drobne wydatki 

Obrachunek ze Stycz- 
nia 


złt. kr. 
1 


złt. 


kr. 


280 

48 


88 


75 

1 
1 
5 

82 


6 

30 

15 
10 

61 


i 

! 


328 


88 


Dochód wynosi . 
Wydatki wynoszą . , 
Nadwyżka wynosi . . 


1 
328 88 

82 1 61 


— 


— 


246 


27 B. Uwagi. 

1. Rachunek jako układ pisemny jest to spis 
towarów albo wykonanej roboty z dodaniem ceny 
i wynagrodzenia. Rachunki takie nazywają pospo- 
licie kontem. 

Od takiego konta różni się rachunek gospo- 
darski, który zawiera spis dochodów i wydatków 
dla gospodarstwa domowego. 184 

2. Rachunek kupiecki albo rzemieślniczy, czyli 
tak zwane konto musi w sobie zawierać : 

a) Wyszczególnienie wykonanej roboty lub 
•dostawionych towarów wraz z ceną , w walucie 
krajowej wyrażoną, 

h) Oznaczenie czasu t. j. dnia, miesiąca i roku, 
w którym robota lub towary zostały dostawione. 

c) Imię, nazwisko i stan tego, który rachunek 
wystawia, oraz tego, dla którego jest wystawiony. 

d) Summę całej należytośei, w walucie krajo- 
wej wyrażoną. 

e) Miejsce, dzień, miesiąc i rok, w którym ra- 
chunek wystawiony. 

f) Podpis tego, który rachunek składa. 

g) Zakwitowanie, t. j. potwierdzenie, że na- 
leżytość odebrano, umieszcza się zwykle u dołu pod 
rachunkiem, przyczem całą summę, w ważniejszych 
zwłaszcza wypadkach, literami się wyraża ; w takim 
razie musi być rachunek opatrzony własnoręcznym 
podpisem tego, który pieniądze odbiera, C. Zadania. 

r W przytoczonych wzorach należy podać istotne 
własności rachunku. 

Należy ułożyć rachunki: a) za dostawioną ro- 
botę krawiecką, b) za dostawione książki, c) mie- 
sięczny rachunek wydatków domowych. 18* A. Przykłady. Pokwitowania. 

Zwykłe kwity. 

1. 

Kwit. 

Sto pięćdziesiąt złt. wal. aastr. odebrałem dnia 
dzisiejszego od Pana Józefa Wąsowicza za wybrane 
w mym handlu towary, z czego niniejsze m kwituj f 

Kraków 20. Sierpnia 1867. Jan Fałda, 

kupiec towarów bławatnyeh . 
2. 
Kw i t. 

Pięćdziesiąt talarów półrocznej prowizyji od ka- 
pitała mego 2000 tal., na domu pod N ro 39 zapisanego 
za czas od 1. Lipca do 31. Grudnia 1 '867 'z rąk Pana 
Błażowskiego rzetelnie wypłacone ofrzimiamszy, ni- 
niejszy kwit wystawiam. 

Tarnów 10. Lipca 1867. Marcin Opalińskie 

tviasciciei domu. 
186 Kwit. 

Siedmdziesiąt pięć złt. 50 kr. wal. austr. 
kwartalnego czynszu, to jest za czas od 1. Stycznia 
do 31. Marca 1867 z mieszkania, w mym domu 
pod N ro 64\ na dole znajdującego się, od Wielmoż- 
nego Pana Władysława Wójcickiego, w dniu dzisiej- 
szym rzetelnie icypłacone odebrawszy , niniejszem 
kwituję. 

Brody 2. Stycznia 1867. Józef Sławkowski, 

właściciel domu. 
4. 
Kwit. 

Sto dwadzieścia złt. wal. austr. miesięcznej 
pensyji, to jest za czas od 1. Marca od 1. Kwiet- 
nia 1867 z ces. król. głównej kasy krajowej Lwowskiej 
rzetelnie mi w dniu dzisiejszym tuypłacone otrzy- 
mawszy, niniejszy kwit wystawiam. 

Lwów 1. Marca 1867. Stanisław Baczalski, 

ces kr. radca sadowy. 
187 

o. 

Kwit. 

A™ 260. 

Na dwadzieścia pięć złt. wal. austr., ktwe 
niżej podpisany, jako kwartalną prowizyję, to jest 
za czas od 1. Maja do ostatniego Lipca 1867 od 
kapitału, w dniu 12. Marca 1866 w summie 2000 złt, 
wal. austr. na S% założonego, iv dniu dzisiejszym 
z ces. król. głównej kasy długów państwa rzetelnie mi 
wypłacone, odebrałem. lwów i. Maja 1867. 
Jan Obroński, 

właściciel domu. 6. 

Kwit. 

Czterdzieści złt. wal. austr. półrocznej zasługi, 
to jest: za czas od 1. Styc.niado ostatniego Czerwca 
1867, w dniu dzisiejszym od Wielmożnego Pana Józefa 
Bukowskiego rzetelnie mi wypłacone , odebrawszy 
niniejszy kwit wystawiam. 

Tuchów 3. Czerwca 1867. Jan Bałuta, 

służący. 
188 

Pokwitowania na potrącenie. 

7. 

Kwit. 

Jako z mej należytości w summie czterysta złt. 
wal. austr. na potrącenie z rzeczonej summy, sto 
dwadzieścia złt. u\ a. z rąk Pana Jose f a Wał- 
kowskiego w dniu dzisiejszym otrzymałem, niniej- 
szem kwituję. 

Brzozów ó. Sierpnia 1 '867. 

1 \Yojciech Laskowski, 

majster stolarski. 
8. 
Kwit (na rewersie). 

Ze w powyższym rewersie wyrażona summa 
dwóch set złt. jako też i prowizyja od tej summy 
w dniu dzisiejszym rzetelnie mi wypłaconą została, 
niniejszem kwituję. 

Stanisławów 15. Października 1867. 

Szymon Starowolski. 

kupiec towarów korzennych. 

9. 
Wzajemne zakwitowanie. 

Niżej podpisani, ourachowawszy ic dniu dzisiej- 
szym swe wzajemne należytości, ułożyliśmy się i 189 

zaspokojiliśmy zadania swe obopólne w ten sposób, 
iż żaden z nas do dnia dzisiejszego nie może mieć 
do drugiego najmniejszego wymagania. Dla tego też 
rachunki i pisma wszelkie, które na mocy owych 
wzajemnych należytości między nami istniały zni- 
szczyliśmy, i oświadczamy niniejszem, że wszelkie 
zapisy, któreby się do owych żądań odnosić mogły, 
uważamy za nijakie i nieważne. W celu wzajemnego 
zabezpieczenia się, niniejsze zakwitowanie w dwóch 
rękopisach wystawiliśmy, podpisaliśmy, i wzajemnie 
sobie wręczyliśmy. 

Lwów 28. Sierpnia 1867. 

Grzegorz Knapski, m / p . 

kupiec towaróiu bławatnyeh. 

Jakób Smarzewski, m y p . 

właściciel domu. 

B. Uwagi. 

Z podanych wzorów pokazuje się : 
1. Kwit jest to pisemne potwierdzenie, jako pewna 
kwota pieniężna wypłaconą, lub w ogólności 
iiależytość pewna w całości, albo w jakiejś 
tylko części zaspokojoną została; albo nareszcie, 
że dwie osoby, między któremi pewne rachunki 
i wzajemne wymagania istniały, w swych obo- 
pólnych żądaniach ułożyły się, i albo zu- 
pełnie albo tylko w pewnej części się za- 
spokojiły. Rozróżnić zatem wypada kwity zwy- 
czajne (1. 2. 3. 4. 5. 6.), pokwitowania na potrą- 
cenie (7.) i wzajemne zakwitowanie (9). 190 

2. Jeżeli zakwitowanie ma być ważneni, musi. 
następujące zawierać wyszczególnienia: 

a) Kto płaci? (Niekiedy dostatecznein jest wy- 
rażenie imienia i nazwiska płacącego, zwykle je- 
dnak, by uniknąć błędu w osobie, dodaje się oraz 
bliższe jej określenie, wyrażając stan jej i miejsce 
mieszkania). 

b) Ilość, którą zapłacono? (Aby zapobiedz po- 
falszowaniu, wyraża się kwotę pieniężną, którą 
wypłacono, słowami, dodając obok cyfrę jej na 
lewej stronie u dołu kwituj 

c) Za co wypłata nastąpiła ? (W zakwitowaniach 
na potrącenie (7.) należy także całą kwotę należy- 
tości słowami wyrazić ; w kwitach, wystawionych na 
odebraną prowizyję lub czynsz, należy oraz wymie- 
nić czas, za który je wypłacono, oraz wysokość 
procentów. W kwitach na prowizyję od jakiejś pu- 
olicznej obligacyji (o.) należy z lewej strony u góry 
wypisać liczbę jej, oraz w zakwitowaniu wyrazić 
czas, za który prowizyję się odbiera, i w którym 
kapitał został założony, oraz wysokość procentu, 
kwotę całą kapitału i miejsce, gdzie jest założonym. 
W końcu następuje nazwisko właściciela obligacyji, 
dla którego jest wystawioną. Jeżeli zaś obligacyja 
na drugiego przeniesioną została, co na przeciwnej 
jej stronie wyrażonem być powinno, tedy w kwicie 
na prowizyję należy u dołu wyrazić nazwisko tego, 
na którego prawo posiadania obligacyji przeszło). 191 

d) Komu sie płaci? (Kto kwotę w zakwitowa- 
niu wyrażoną odbiera, ten też wystawia kwit, a 
zatem musi być wyrażone imię i nazwisko jego 
z bliższem oznaczeniem stanu lub zatrudnienia, oraz 
miejsce i czas, w którym kwit wystawiono.) 

e) Kiedy się płaci ? (Zwykle wystawia się kwit 
w tym samym dniu, w którym się wypłata usku- 
tecznia, co też w kwicie wyraźnie przytoczyć na- 
leży, n. p. dzisiaj, w dniu dziesiejszym, na dniu 
dzisiejszym. Zakwitowanie nie straci jednak nic na 
swej ważności, jeżeli się ffiflraoftnioj^y^ftłke póź- 
niejszy dzień w niem wyrazi.) 

C. Zadania. 

1. Ojcu pewnego ucznia należy się od pewnego 
kupca we Lwowie 400 złt. w. a. za sprzedane 
zboże. Poleca więc ojciec synowi, aby powyższą 
kwotę od kupca odebrał i zakwitował. Jak 
będzie opiewać ten kwit? 

2. Jak będzie opiewać kwit, wystawiony na otrzy- 
mane z kasy głównej krajowej półroczne sty- 
pendyjum z funduszu Głowińskiego ? 

3. Miejscowy proboszcz N. N. darował 20. Kwie- 
tnia 1848 kapitał w kwocie 1000 złt. w. a. 
kościołowi parafijalnemu w N., i przeznaczył 
połowę rocznej prowizyji z tego kapitału na 
upiększenie kościoła, drugą zaś połowę dla tego 
ucznia szkoły parafijalnej, któryby przy pu- 
blicznym popisie okazał się pierwszym. Jak 
będzie opiewać kwit, który* ten uczeń na otrzy- 192 

mana kwotę kasie kościelnej, z której te pie- 
niądze odbiera, wystawić musi ? 

Potwierdzenie otrzymania jakiejś rzeczy. 

(Rewers). 

A. Przykłady. 

1. 

Poświadczam niniejszem , że dnia dzisiejszego 
otrzymałem przez posłańca Wojciecha Dudarza 
120 złt. wal. austr. w celu wręczenia tej kwoty 
Panu Janowi Wałkowskiemu, tutejszemu krawcowi 
męzkiemu. 

Lwów 15. Grudnia 1867. 

Stanisław Jabłoński. 

2. 
Niniejszem potwierdzam , żem iv dniu dzisiej- 
szym od zegarmistrza Pana Franciszka Zabłockiego 
otrzymał zegarek złoty kieszonkowy ze złotym łań- 
cuszkiem, w celu przesłania go memu stryjowi Panu 
Janowi Boięckiemu w Drohyczynie. 
Lwów 18. Stycznia 1867. 

Stanisław Piątkowski. 

B. Uwagi. 

Potwierdzenie, iż się jakąś rzecz od kogoś 
otrzymało, powinno w ogólności te same zawierać 
punkta, co zakwitowanie ; atoli istotne rzeczy ta- 
kiego potwierdzenia 'są : 193 

1. Dokładne oznaczenie rzeczy, którą się odbiera. 

2. Dzień, w którym się odbiera, (niekiedy nawet 
wypada oznaczyć godzinę i minutę w ważnych 
bardzo sprawach, nie cierpiących zwłoki). 

3. Podpis tego, który odbiera. 

4. Jeżeli rzecz nie należy do tego, który ją od- 
biera, wtedy należy wyrazić osobę, dla której 
jest przeznaczoną. C. Zadania. 

1. Potwierdzenie 1. należy przerobić w ten spo- 
sób, aby się zaczynało od słów: 

a) Że i t. d. 

b) W celu wręczenia i t. d. 

c) Posłaniec W. D. i t. d. 

2. Potwierdzenie 2. należy przerobić w ten spo- 
sób, aby się zaczynało od słów: 

a) Zegarmistrz pan F. Z. i t. d. 

b) Żem i t. d. 

c) W celu przesłania i t. d. 

3. Należy ułożyć potwierdzenie: 

a) Na otrzymanie pewnej kwoty pieniężnej, od 
rodziców przesłanej przez posłańca N. N. na własny 
użytek (w celu wręczenia jej kupcowi ( — ), w celu 
zakupienia pewnej rzeczy). 

b) Na otrzymane suknie od pewnego krawca 
(dla siebie ( — ), dla kogoś innego). 

Ćwiczenia gramatyczne. 1 o 194 Potwierdzenie odebrania jakiejś rzeczy do 
przechowania (zapisy depozytowe). 

A. Przykład. 

1. 

Ja niżej podpisany oświadczam niniejszem , iż 
dnia dzisiejszego odebrałem do przechowania od 
Pana Józefa Maciulskiego worek , zawierający sto 
dwadzieścia pełno-ważnych dukatów, które przez 
Pana Józefa Maciulskiego w mojej przytomości były 
przerachoicane, a worek własną jego pieczęcią za- 
pieczętowany. Przyrzekam złożone te u mnie pie- 
niądze mieć pod swoją pieczą, i na każde życzenie 
Pana Józefa Maciulskiego natychmiast je zwrócić. 

Dembica 30. Marca 1868. 

Andrzej Wojciechoioski. 

B. Uwagi. 

Istotne rzeczy takiego zapisu depozytowego są : 

a) Przedmiot, który dano do przechowania, 
należy z wszelką dokładnością oznaczyć. 

b) Należy wyrazić warunki, pod któreini przed- 
miot powierzony ma być zwrócony. 

c ) Nakoniec musi być wyrażone nazwisko tego, 
który składa; czas, w którym składa; i nazwisko 
tego, któremu do przechowania powierzono. 

(Niekiedy oznacza się osobę, której , czas 
w którym i warunki, pod któremi przedmiot prze- 
chowany owej osobie ma być wręczony.) I 195 

C. Zadania. 

1. Powyższe potwierdzenie ma być zmienione 
w ten sposób, aby się zaczynało od słów: 

a) Pan J. M. i t. d. 

b) W dniu dzisiejszym i t. d. 

c) Że od Pana J. M. i t. d. 

2. Ktoś potwierdza: 

a) Że mu służący powierzył swój kufer z suknia- 
mi i bielizną , przy czem oświadcza, że za moż- 
liwe uszkodzenie nie chce być odpowiedzialnym. 

b) Że mu Pan N. N. odjeżdżając w daleką 
podróż na dłuższy czas powierzył 100 dukatów 
w złocie, które za pół roku ma wręczyć jego sy- 
nowcowi, gdyby tenże w przeciągu tego czasu do 
niego osobiście się zgłosił. 

Zrzeczenie się. 

A. Przykłady. 

1. 

W skutek mej prośby pozwolił mi mój sąsiad, 
posiadacz domu pod liczbą 456\ Pan N. N. , abym 
ze studni jego według potrzeby brał wodę. Ja zaś 
oświadczam niniejszem, że pozwolenia tego nigdy 
jako prawa przysługującego mi uważać nie będę, i 
tylko tak długo z uwzględnienia tego korzystać będę, 
jak długo Pan N. J\ J . na to pozwolić raczy. 
Bochnia 15. Września 1868. 

N. N. 
13* 196 2. Pan N. N., właściciel gruntu w N. odstąpił mi 
z grzeczności kawałek swego ogrodu, wynoszący 
6 sążni długości, a 3 sążnie szerokości, abym na 
nim postaicił sobie pasiekę. Ja zaś oświadczam ni- 
niejszem , że rzeczony kawałek gruntu w każdym 
czasie na żądanie Pana JS. albo spadkobierców jego 
bez najmniejszego z mej strony sprzeciwiania się 
w tym samym stanie odstąpić jestem gotów, w którym 
go teraz otrzymałem. Na potwierdzenie tego mego 
oświadczenia własnoręczny mój podpis . jako też 
podpisy dwóch uproszonych świadków. 
Czortków 28. Czerwca 1868. 

N. N., 

stolarz. 

N. N., 

jako uproszony świadek. 

N. A.. 

jako uproszony świadek. 

B. Uwagi. 

Zrzeczenie sie, jest to oświadczenie na piśmie 
złożone, że się danego pozwolenia nigdy za prawo 
uważać nie będzie. W takiem oświadczeniu musi być 
wyrażone : 

a) kto coś pozwala, 

b) komu pozwala. 

c) co pozwala, 

d) oświadczenie, że się z pozwolenia nigdy 
prawa rościć nie będzie 197 

Niekiedy takie oświadczenie zawiera potwier- 
dzenie, że się pewnego prawa, któreśmy posiadali, 
pod pewnemi warunkami na pewien czas zrzekamy. 
Natenczas musi się wyrazić : a) kto się zrzeka ; 
b) czego sie zrzeka, c) na czyje korzyść się zrzeka, 
i d) pod któremi warunkami się zrzeka. 

Potwierdzenie przez świadków jest dla ważności 
niezbędnie potrzebnem. 

C. Zadania. 

a) Posiadacz gruntu N. N. pozwołił panu N. 
przez swoje rolę, którą bliżej oznaczyć trzeba, prze- 
prowadzić drogę pewnej szerokości. Ten więc wy- 
stawia mu pismo zrzeczenia się (rewers). 

b) Pan N. N. pozwołił panu N. każdego czasu 
przez swój ogród przechodzić, i w tym celu oso- 
bnym kłuczem odmykać i zamykać drzwi ogrodowe . 
Pan N. wystawia więc pismo zrzeczenia się. 

Zapisy długu, czyli obligi. 

A. Przykłady. Niżej podpisany zeznaję niniejszem, że mi Pan 
Wojciech Szydłowski, właściciel domu. w skutek mej 
prośby pożyczył dwa tysiące złt. wał. austr. i tę 
kwotę w dniu dzisiejszym srebrem w całości wyli- 
czył. Ja zaś obowiązuję się, rzeczony kapitał po upły- 
wie dwóch lat od dnia dzisiejszego, bez poprzedniego 
wypowiedzenia Panu Wojciechowi Szydłowskiemu, 198 

albo jego spadkobiercom srebrem wypłacić, i pro- 
wizyję od rzeczonego kapitału po 5% półrocznie 
z góry Panu wierzycielowi najregularniej wypłacać; 
które to zobowiązanie się moje własnym i dwóch 
uproszonych świadków podpisem stwierdzam. 
Sambor 15. Grudnia 1868. 

Stanisław Piskorzewski m, / P . 
Jan Śliiciński, jako świadek. 
Błażej Swidłowski, jako świadek. 

2. 

Niżej podpisany zeznaję niniejszem, że mi Pan 
Franciszek Smiałowski, kupiec w Przemyślu, dwieście 
dukatów w złocie pożyczył, i dnia dzisiejszego 
w gotówce wyliczył. Ja zaś obowiązuję się rzeczoną 
kwotę za półroku, to jest najdalej 1. Lipca b. r. wraz 
z prowizyją 5\, w tej samej monecie Panu Francisz- 
kowi Smiałowski emu, albo też jego spadkobiercom 
najrzetelniej wypła cić. 

W celu zabezpieczenia powyższego kapitału wraz 
z prowizyją zezwalam, ażeby Pan Franciszek Smia- 
łowski dług ten na mój dom we Lwowie pod liczbą 
452\ położony, ic księgach tabularnych zapisać kazał. 
Co własnoręcznym i dwóch uproszonych świadków 
podpisem stwierdzam. 

Żółkiew 1. Stycznia 1867. 

Stanisław Barański, m / P . 
Józef Świtalski, jako świadek. 
Bartłomej Nawrocki, jako świadek. 199 B Uwagi. Zapis długu jest to zeznanie pisemne, którem 
stwierdzamy, żeśmy u kogoś jakąś kwotę pieniężną 
wypożyczyli. W zapisie tym musi być zawarte: 

a) dokładne wymienienie i oznaczenie wierzy- 
ciela, (t. j. tego, od którego się pożycza) ; 

b) zeznanie, żeśmy tę kwotę pieniężną otrzymali ; 

c) wyraźne orzeczenie monety, w której kwota 
wypłaconą została; 

d) wysokość procentów (jeżeli się mają płacić) ; 

e) przyrzeczenie, że się dług ten w pewnym, 
dokładnie oznaczonym czasie, rzetelnie wypłaci ; 

f) data, czyli miejsce i czas zapisu ; 

g) własnoręczny podpis dłużnika, jako też pod- 
pisy dwóch świadków. C. Zadania. 

1. Dlaczego zapisy powyższe zawierają to oświad- 
czenie, że dług w tej samej monecie ma być 
wypłaconym ? 

2. Należy ułożyć zapis długu na [500 złt. wal. 
austr. które mają być wypłacone wraz z pro- 
wizyją 4| J po półrocznem wypowiadzeniu ka- 
pitału. 

•3. Taki sam zapis, z tą jednak różnicą, że wy- 
powiedzenie kapitału pozostawia się do woli 
tak wierzycielowi, jak dłużnikowi. 200 

Zaręczenie. 

A. Przykład. 

Niżej podpisany ręczę niniejszem za Pana Józefa 
Grzy wolski ego, który od Pana Jakóba Zawadzkiego 
w dniu 15. Lutego b. r. tysiąc talarów pożyczył i 
zapisem z tegoż samego dnia za rok oddać zobowią- 
zał się, iż w rzeczonym czasie powyższy dług odda 
rzetelnie ; gdyby to jednak nie miało nastąpić, tedy 
ja za niego odpowiadam, i powyższą kwotę w tej 
samej monecie wypłacę. 

Pilzno 18. Lutego 1867. 

Grzegorz Sanocki, 

właściciel domu. 

B. Uwagi. 

W piśmie zaręczająceni przyrzeka ktoś, iż wy- 
płaci dług za drugiego, gdyby tenże w oznaczonym 
czasie nie ujiścił się z niego. Pismo takie wystawia 
się w tym wypadku, gdy wierzyciel zapewnienia 
wypożyczonej swej kwoty wymaga, którego w inny 
sposób zrobić nie można. Ten, który za dłużnika 
ręczy, zowie sie poręczycielem. C. Zadani ui, a) Z przytoczonego przykładu należy wykazać 
istotne części pisma zaręczającego. 

b) Kupiec A we Lwowie zaręcza za kupca B 
w Krakowie, że pewną kwotę pieniężną, która ^ię 201 

należy kupcowi C w Wiedniu za wybrane towary, 
w pewnym czasie wypłaci. 

Odstąpienie (eessyja). 

A. Przykłady 

1. 

Niżej podpisani/ zeznaje niniejszem, ze należące 
mi się od Pana Franciszka Jagielskiego 300 złt. 
wal. austr. podług zapisu z dnia 1. Lipca 1867 
wraz z procentami i żądaniami na mocy dzisiejszej 
ugody Panu Józefowi Gawrońskiemu odstąpiłem, 
z przyrzeczeniem, iż ręczę za rzetelność i słuszność 
rzeczonego zapisu. Że zaś i mój dłużnik Pan Fran- 
ciszek Jagielski wie o niniejszej ugodzie , dowodzi 
jego własnoręczny podpis obok mojego umieszczony. 

Przemyśl 15. Września 1867. 
Franciszek Jagielski. Stanisław Piasecki. 

2. 

Niżej podpisany oświadczam niniejszem , żem 
Panu Karolowi Matuszkiewiczowi, księgarzowi w Sta- 
nisławowie, zapis długu na 180 złt. wal. austr. wy- 
stawiony 15. Lutego 1866 przez Pana Józefa Wróblew- 
skiego, właściciela domu we Lwowie w ten sposób 
odstąpił, iż sobie z rzeczonym zapisem Pan Karol 
Matuszkiewicz według upodobania postąpić może. 

Lwów 12. Grudnia 1867. 

Jan Jachimowski, 

drukarz. 202 

B. Uwagi. 

Pismem tego rodzaju przenosimy pewną kwotę 
pieniężną, którą nam ktoś winien, albo pewne 
prawo, które nam przysłużą na kogoś innego. Za- 
pis odstąpienia powinien zawierać : 

a) wymienienie osoby, która odstępuje, 

b) „ „ której się odstępuje, 

c) „ rzeczy, którą się odstępuje, 

d) wyrażenie czasu, w którym się odstępuje. 

e) wyrażenie warunków, pod ktoremi sie od 
stępuje. 

C. Zadania. 

2. W przykładzie l^ m należy zmienić osoby, i 
rzecz, którą się odstępuje, zochowując całe jego 
brzmienie. 

2. A odstępuje B prawo do pewnej dzierżawy za 
pewne wynagrodzenie. Pełnomocnictwa 

A. Przykłady. 

1. 

Ponieważ ja niżej podpisany dla choroby sicojej 
nie mogę osobiście stanąć we Lwowie na ter- 
min, dnia 20. Grudnia r. b. wyznaczony : obrałem 
przeto na pełnomocnika swego Pana N., odwokata 
krajowego we Lwowie, i uprosiłem go. aby imieniem 203 

wojem interes z p. Józefem Wójcickim o summę 1000 złt 
wal. austr. zupełnie ukończył. Co on w sprawie tej 
uczyni i przedsięweżmie, tego nieodwołalnie dotrzy- 
mać przyrzekam, i poświadczam to podpisem mego 
nazwiska przy wyciśnięciu pieczęci. 
Sambor 5. Grudnia 1867. 

Jan Pawłowski, 

• właściciel dóbr. 

2. 

Niżej podpisany, zamyślając na dłuższy czas 
udać się w podróż, udzielam Panu N. nieograniczo- 
ne pełnomocnictwo we wszelkich sprawach mojich. 
Oświadczam niniejszem, że wszystko, co tylko Pan N. 
w sprawach mojich podczas mej nieobecności zrobi, 
uważać będę za tak ważne, jak gdybym to sam 
zrobił. Gdyby zaś przypadkiem Pan JS., ważnem 
jakiem zatrudnieniem wstrzymany, spraw mojich za- 
łatwiać nie mógł, tedy przysłużą mu prawo inną 
osobę na swoje miejsce do załatwienia mych spraw 
wyznaczyć, której wszelka czynność odemnie również 
będzie przyjętą, albowiem mam to przekonanie, że 
Pan i\. wybierze osoby, którym zaufać będzie można. 
W końcu przyrzekam wszelkie wydatki lub straty, 
z powodu załatwienia spraw mojich poniesione, Panu 
N. wynagrodzić. 

Dla większej ważności tego oświadczenia mego 
podpisuję się własnoręcznie i wyciskam pieczęć swoje. 

Pilzno 18. Maja 1867. 

Mieczysław Brodziński. 

właściciel dóbr, 204 

B. Uwagi 

Pełnomocnictwa wystawiają się wtenczas, kiedy 
się ktoś zatrudniać ma sprawami drugiego. Wysta- 
wiając pełnomocnictwo oświadcza się na piśmie, iż 
się udziela nieograniczoną władzę pełnomocnikowi 
do załatwienia pewnej sprawy, i że się przyjmuje 
wszystko, co on zrobi, tak, jak gdyby mocodawca 
to sam uskutecznił. Przy wystawieniu pełnowocnictwa 
uważać trzeba na następujące rzeczy : 

1. Należy wyrazić imię i nazwisko tej osoby, 
której się daje pełnomocnictwo. 

2. Wymienić nazwisko i stan tej osoby, a którą 
sprawa przeprowadzić się ma. 

3. W razie, gdy się pełnomocnictwo do załatwie- 
nia pewnej tylko sprawy odnosi, należy tę do- 
kładnie określić. 

4. Wyraźny własnoręczny podpis mocodawcy. 

5. Uwagi tyczące się sprawy, jeżeli tego wymaga 
potrzeba. C. Zadania. 

1. Należy wykazać różnicę, jaka zachodzi między 
l śm a 2 ćm pełnomocnictwem, 

2. Ojciec mieszkający na wsi daje synowi swemu, 
mieszkającemu w mieście, pełnomocnictwo ode- 
brania pewnej kwoty pieniężnej od kupca N. N.. 
która mu sie należy za sprzedane zboże. 205 Przekazy. 

A. Przykłady. 

1. 

Pan Wojicech Śmiałowski raczy na ten mój 
przekaz wypłacie panu Władysławowi Stanowskiemu, 
kupcowi we Lwowie, 50 złt. wal. austr., i tę kwotę 
w rachunku mym umieścić. 

Wojnicz 15. Września 1867. 

Jędrzej Dobrowolski, 

właściciel dóbr. 

2. 

Do Pana leśniczego Józefa Bałuty 
w S k a w i e. 

Na niniejszy przekaz chciej Pan wieśniakowi 
Janowi Wałędze wydać z mego lasu cztery siągi 
drzewa bukowego , i wy datek ten w rachunku 
umieścić. 

Bochnia 15. Stycznia 1867. 

Stanisław Niewiadomski* 

właściciel dóbr. B. Uwagi. 

Przekazem poleca się komuś, z którym się ma 
jakieś rachunki, by wypłacił drugiemu pewną kwotę 
pieniężną, lub mu też wydał rzecz jakąś. 206 

W przekazie należy wyrazić : 

a) Kto ma wydać lub wypłacić, 

b) komu ma wydać lub wypłacić, 

c) kiedy się ma wykonać wydanie lub wypłata, 

d) jak wielką jest kwota, która się ma wypła- 
cić, lub którą rzecz ma się wydać. 

e) na czyj rachunek ma się stać wypłata lub 
wydanie. 

C. Zadania. 

1. Powyższe przykłady należy innemi słowy 
wyrazić. 

2. Ojciec przekazuje księgarzowi N. we Lwo- 
Avie, aby synowi jego Władysławowi wydał potrzebne 
książki szkolne na jego rachunek. 

Świadectwa. 

A. Przykłady. 

1. 
Dla służącego. 
Ainiejszem zaświadczam, że Jan Tygielski 
z Komar na, 30 lat mający, bezżenny i wyznania tac. 
kat, służył u mnie przez dwa lata, t.j. od 1. Stycz- 
nia 1865 , do tegoż dnia i miesiąca r. 1867 za 
pokojowego, i sprawował się w czasie tej służby 
trzeźwo, pilnie i posłusznie, z dokładną znajomością 
służby. J\a własne żądanie jego uwalniam go od 
służby, a polecając go każdemu, wystawiam mu 
niniejsze świadectwo, które dla tern większej wiary- 207 

godności własnoręcznym podpisem i pieczęcią 
stwierdzam. 

Łopatyn 2. Stycznia 1867. 

Władystaw Białogórski, 

właściciel dóbr 

2. 
Dla czeladnika rzemieślniczego. 
Paweł Wozniak , rodem z Krakowca , pracował 
u mnie przez cztery lata jako czeladnik, i odznaczył 
się przez ten czas nie tylko pilnością i dobrą ro- 
botą . ale oraz najlepszem prowadzeniem się , dla 
czego niechętnie uwalniam go od roboty. Lecz 
ponieważ P. W. życzy sobie inne także zwiedzie 
miasta, w celu wydoskonalenia się w rzemiośle swem. 
przeto udzielam mu niniejsze świadectwo, polecając 
go jak naj życzliwiej. 

Tarnopol 15. Grudnia 1868. 

Franciszek Starowolski, 

krawiec mezki. 

3. 

Dla kupczyka. 

Niżej podpisany zaświadczam niniejszem , że 
Jakób Pac, rodem z Zakliczyna przez pięć lat t. j. 
od r. 1862 do r. 1867 zostawał w mym handlu 
korzennym w nauce. W czasie tym dał J. P. do- 
wody pilności i obyczajności jak najlepsze, i dla 
tego niechętnie uwalniam go z mego handlu, zwła- 
szcza, gdy także grzeczna m obejściem się z kupują- — 208 

cyrni potrafił mi zjednać przychylność wielu. Lecz 
gdy teraz, jako czeladnik chce się dostać do więk- 
szego handlu., nie waham się dać mu świadec- 
two dobrego prowadzenia się i znacznych wiado- 
mości kupieckich , prosząc dla niego o łaskawe 
względy wszystkich domów handlowych. 
Brzeżany 30. Stycznia 1868. 

N. N. 

kupiec towarów korzennych. 

B. Uwagi. 

Świadectwa, czyli zaświadczenia, są to zapew- 
nienia pisemne o pewnej rzeczy lub osobie: za- 
świadczenia udzielają się więc zapewniając o pewnej 
umiejętności lub zachowaniu się drugiego. Świadec- 
twa, które się udzielają uczniom jakiegoś rzemiosła 
po skończeniu nauki, nazywają się świadectwami 
wyzwolenia. Świadectwo przedewszystkiem winno 
być rzetelnie napisane, t. j. zgadzać się z prawdą, 
by nikogo w błąd nie wprowadzać ; atoli unikać 
należy ile możności niepochlebnego zeznania o 
pewnej osobie, któreby jej zaszkodzić miało. Gdy 
się nie ma co chwalić , to lepiej milczeniem pomi- 
nąć, a nie ganić. 

C. Zadania. 

i. Ułożyć świadectwo dla kucharza. 
2. Ułożyć świadectwo dla chłopca rzemieślni- 
czego. 


Dodatek I. Przepisy, odnoszące się do należytośei steplowych. 

§• 1. 
Ktokolwiek w jakiejś sprawie opieki władzy 
publicznej potrzebuje, obowiązanym jest, złożyć 
pewną kwotę pieniężną. 

§• 2. 
Sprawy takie zą następujące: 

a) Wszelkie sprawy prawnicze, mocą których 
prawa się utwierdzają, przenoszą, zmieniają 
albo znoszą. 

b) Wszelkie przeniesienia majątkowe na wypadek 
śmierci, jeżeli w punkcie a) nie są zawarte. 

ej Świadectwa, wystawione na potwierdzenie przy- 
miotów i zdolności osób , na poświadczenie 
zdarzeń albo ich okoliczności, w tym celu, aby 
posłużyły temu , dla którego są wystawione, 
jako dowód lub wykaz; jeżeli potwierdzenie 
takie nie ma być uważane za urzędowe wy- 
danie. 

d) Księgi kupieckie, rzemieślnicze i przemysłowe. 

e) Wnioski, podania i prośby, które osoby pry- 
watne przedkładają monarsze, władzom i sądom 
krajowym, osobom urzędowym i ich zastępcom, 

Ćwiczenia gramatyczne. 14 210 

sejmowi lub jego wydziałowi, oraz reprezen- 
tacyji krajowej, obwodowej lub gminnej, nako- 
niec zakładom publicznym. 

f) Zapisy do ksiąg publicznych w celu uzyskania 
prawa do pewnych rzeczy. 

g) Wydania urzędowe, które, przez podanie spo- 
wodowane, wjraźnie uznane są jako opłacie 
podpadające; jeżeli nie należą do dokumentów 
prawniczych albo świadectw. 

§. 3. 

Opłata uskutecznia się albo za pomocą stępia, 
do czego używa się znaczków w wartości aż do 
20 złt. albo też bezpośrednio. 

Opłata wymierza się , albo w pewnej stałej 
kwocie, albo też w kwocie wzrastającej z wartością 
stopniowo, albo podług procentów. 

§. 4. 

a) Opłata za pomocą stępia uskutecznia się w 
pismach, w §.2. c), d), zawartych, a po części 
także w sprawach prawniczych, w §. 2. a) 
przytoczonych, i to albo w kwocie stałej, j*ak 
w podaniach, świadectwach i t. d., albo też 
w kwocie, z wartością stopniowo wzrastającej, 
jak w sprawach prawniczych, jeżeli należy tość 
stęplowa nie wynosi więcej jak 20 złt. 

h) Bezpośrednio uskutecznia się opłata przy spra- 
wach prawniczych, w §. 2. a) wyrażonych, 
przy przeniesieniach majątkowych na wypadek 
śmierci, w §. 2. h) zawartych, i w czynnościach 
urzędowych, w §. 2. fj wyrażony cli. 211 

§.5. 

Od opłaty za pomocą stępia uwolnione są : 
podania, do których świadectwo ubóstwa jest dołą- 
czone, które równie wolne jest od stępia; oprócz 
tego rachunki gospodarskie, karty transportowe, 
potwierdzenia otrzymanych kwot pieniężnych, niżej 
2 złt. lub towarów i innych rzeczy, wartości niżej 
2 złt. 

§. 6. 

Załączniki czyli dołączenia (alegata) do podania, 
wolnego od stępia, są także bez stępia ; atoli dołą- 
czenia do podania ostęplowanego podlegają stęplo- 
wi po 15 kr. od arkusza wtenczas nawet, gdyby 
same przez się wolne były od stępia. 
§• 7. 

Należytość stęplowa podług działek (skal) 
opłaca się : podług działki I. od wszystkich weksli 
i asygnacyj kupieckich; podług działki II. od 
rachunków, kwitów, zapisów długu, (obligów) ; 
tudzież od odstąpień, zrzeczeń się i przekazów (od 
ostatnich trzech wtenczas, jeżeli zawierają w sobie 
wyrażenie pewnej kwoty) ; nareszcie podług działki 
III. od dokumentów prawniczych na pożyczki, jeżeli 
zapisy długu na okaziciela opiewają; od wygran na 
loteryji liczbowej ; od dokumentów na renty doży- 
wotnie ; od kontraktów kupna i sprzedaży, tudzież od 
cessyj, których przedmiotem jest rzecz ruchoma i t. p. 14 212 Tablice stęplowe. Działka I. Należy- 
to?'' 


Nadzwy- 
czajny 


Razem. 


dodatek. 


wal. austr. 
złt. 


kr. 


złt. 


kr. 


złt. 


kr. 
do 75zlt. 


_ 


5 


_ 


2 


- ! 7 


nad 75złt.do 


150 „ 


— 


10 


- 3 


- 13 


450 r n 


225 „ 


— 


15 


- 4 


— 


19 


225 „ „ 


375 „ 


— 


25 


- 7 


— 


32 


375 „ . 


750 „ 


— 


50 


- 13 


— 


63 


750 „ „ 


1.125 . 


— 


75 


- 19 


— 


94 


1.125 „ „ 


1.500 » , 


1 


— 


— i 25 


1 


25 


. 1-500 „ „ 


3.000 B 


2 


— 


— ! 50 


2 


50 


3.000 . „ 


4.500 „ 


3 


— 


- ! 75 


3 


75 


„ 4.500 n n 


6.000 „ 


4 


— 


1 - 


5 


— 


6.000 n „ 


7.500 „ 


5 


— 


1 25 


6 


25 


7.500 , „ 


9 000 „ 


6 


— 


1 50 


7 


50 


9.500 „ „ 


12.000 „ 


8 


— 


■2 — 


10 


— 


* 12.000 n . 


15.000 - 


10 


— 


2 50 


12 


50 


* 15.000 „ „ 


18.000 * 


12 


— 


3 — 


15 


— 


n 18.000 „ „ 


21.000 n 


14 


— 


3 50 


17 


50 


„ 21.000 „ „ 


24.0C0 „ 


16 


— 


4 - 


20 


— 


„ 24 000 „ „ 


27.000 „ 


18 


— 


4 50 


22 


50 


, 27.000 „ n 


30.000 „ 


20 


1 
1 


5 
25 

nad 30.000 złt., opłacać się ma od każdych 1.500 złt. nale- 
ży tość z dodatkiem nadzwyczajnym po 1 złt. 25 kr. więcej, 
przyczem kwotę niżej 1.500 złt. za pełną uważać należy* Działka II. 213 Należy - 


Nadzwy- 1 
czajny 1 Razem. 


dodatek. | 


wal. austr. 
złt. 


kr. 


złt. 


kr. 


złt. 


kr. 
do 20złt. 
5 

2 

7 


nad 


20złt.do 40 „ 


— 


10 


— 


3 


— 


13 


o 


40 * „ 60 B 


— 


15 


— 


4 


— 


19 


Jl 


60 „ „ 100 „ 


— 


25 


' — 


7 


— 


32 


n 


100 „ „ 200 „ 


— 


50 


— 


13 


— 


63 


n 


200 „ „ 300 „ 


— 


75 


— 


19 


- 


94 


r> 


300 „ „ 400 „ 


1 


— 


— 


25 


1 


25 


n 


400 „ „ 800 „ 


2 


— 


— 


50 


2 


50 
800 „ „ 1.200 „ 


3 


— 


— 


75 


3 


75 


n 


1.200 „ „ 1.600 „ 


4 


— 


1 


— 


5 


— 


n 


1.600 „ „ 2.000 „ 


5 


— 


1 


25 


6 


25 


n 


2.00C » „ 2.400 n 


6 


— 


1 


50 


7 


50 


Tl 


2.400 „ „ 3.200 „ 


8 


— 


2 


— 


10 


— 


» 


3.200 » » 4.000 „ 


10 


— 


2 


50 


12 


50 


7) 


4.000 n n 4.800 „ 


12 


— 


3 


— 


15 


— 


U 


4.800 „ „ 5.600 „ 


14 


— 


3 


50 


17 


50 


n 


5.600 n r, 6.400 „ 


16 


— 


4 


— 


20 


— 


n 


6.400 „ „ 7.200 „ 


18 


— 


4 


50 


22 


50 


n 


7.200 „ „ 8.000 „ 


20 
5 
25 

nad 8.000 złt. opłacać się ma od każdych 400 złt. należy- 
tość z dodatkiem nadzwyczajnym po 1 złt. 25 kr. więcćj, 
przyczem kwotę niżćj 400 złt. za pełną uważać należy. — — — 214 Działka 111. 

Naleźy- 
tość. 


Nadzwy- 
ozajny 


Razem. 
dodatek. 


wal. austr. 
zit. 


kr. 


złt. 


kr. 


złt. 


kr. 


oci 10 zł. 


_J 


5 


_ 


2 
7 


nad 


10 złt.do 


20 „ 


— 10 ; 


— 


3 


— 


13 


„ 


20 „ „ 


30 „ 


- ! 15 . 


— 


4 


— 


19 


_ 


30 „ , 


50 „ 


— 25 


— 


7 


— 


32 


n 


50 „ „ 


100 „ 


— 


50 


— 


13 


— 


63 


V 


100 „ „ 


150 „ 


— 


75 


— 


19 


— 


94 


w 


150 „ „ 


200 „ 


1 


— 


— 


25 


1 


25 


■n 


200 „ , 


400 „ 


2 


— 


— 


50 


2 


50 


V 


400 „ „ 


600 „ 


3 


— 


— 


75 


3 


75 


Tt 


600 * „ 


800 r 


4 


— 


i 


— 


5 


— 


7ł 


800 „ „ 


1.000 „ 


5 


... 


1 ! 25 


6 


25 


1 


1.000 „ n 


1.200 „ 


6 


— 


1 ! 50 


7 


50 


n 


1.200 „ .. 


1.600 „ 


8 


— 


2 i - 


10 


— 


n 


1.600 „ r . 


2.000 * 


10 
2 j 50 


12 


50 


„ 


2.000 .. .. 


2.400 r 


12 ! 


3 


15 


— 


•łi 


2.400 „ . 


2-800 .. 


14 s - 


3 


50 


17 


50 


» 


2.800 „ „ 


3 200 '„ 


i6 | - 


4 


— 


20 


— 


łi 


3 200 „ „ 


3.600 „ 


48 | — 


4 


50 


22 


50 


n 


3.600 ,. .. 


4 000 „ 


20 


i- 

i 

i 

i 


5 
25 

nad 4.000 złt. opłacać się ma od każdych 200 złt. należytość 
z dodatkiem nadzwyczajnym po 1 złt. 25 kr. więcej, przyczem 
kwotę niżej 200 złt. za pełną uważać należy. 215 Uwagi, odnoszące się do nalezytości stęplowycb* a) Podania i prośby, które osoby prywatne monarsze, 
sejmowi państwa lub krajowemu, reprezentacyjt m ob- 
wodowym lub gminnym, publicznym władzom, urzędom 
i zakładom, lub też osobom, ich miejsce zastępującym. 
przedkładają, podlegają stęplowi : 

i. w postępowaniu sadowem, czyto spornem, 

czy niespornem — złt.36kr. 

2. wszelkie inne — „ 50 ^ 

b) Każdy odpis rubrum, czyli zewnętrznego na- 
pisu jakiegoś podania — „ 15 „. 

e) Każde dołączenie do padania . . . — „ 15 n 
(Dołączenia do podań, nie podlegających 
opłacie stęplowej, są także od niej wolne.) 

d) Protokoły sądowe, zastępujące miejsce podań — ,. 36 „ 

e) Urzędowe odpisy widymowane . . . 1 * — „ 

f) „ „ niewidymowane sądowe . — * 36 n 

g) Nieurzędowe odpisy widymowane . . . — » 50 „ 
h) Metryki chrztu , małżeństwa , zapowiedzi i 

śmierci — „ 50 n 

i) Świadectwa, które wystawiają publiczne 
władze i urzędy, podlegają stępłowi od 

pierwszego arkusza po 1 „ — n 

od każdego dalszego po . . ♦ . — „ 50 n 
które zaś wystawiają inne urzędy lub osoby 
prywatne od każdego arkusza po . . — „ 50 ^ 

k) Świadectwa szkolne, jako to : wyższego i niż- 
szego gimnazyjum, połączonej wyższej i 
niższej szkoły realnej, podlegają opłacie 

stęplowej — „ 15 ^ 

Świadectwa uzdolnienia do zawodu nauczy- 
cielskiego i „ — r 216 

l) Inne świadectwa szkolne, tudzież potwierdze- 
nia uczęszczania na wydziały wszechniczne 

od arkusza — złt.l5kr. 

(Świadectwa szkół ludowych i głównych, oraz 
dwuklasowych niższych realnych ; potwier- 
dzenia, iż zapłacono należytość szkolną, 
tudzież, że uczeń dla słabości nie mógł być 
w szkole, są wolne od opłaty stęplowej.) 

m) Świadectwa dla sług, czeladzi, chłopców ter- 
minujących, i najemników po . '. . — „ 15 „ 

n) Pełnomocnictwa, nie wyrażające kwoty na- 
rody po — „ 50 „ 

o) Prośby o przyjęcie do służby publicznej, o 
przypuszczenie do praktyki, o udzielenie ad- 
jutum — „ 50 M 

p) Prośby o obwieszczenie publicznej licytacyji, 
o wydanie edyktów, o pozwolenie do ustano- 
wienia lub powiększenia, do zmiany, prze- 
miany lub zadłużenia fideikomisu, od pierw- 
szego arkusza 1 „ — „ 

od każdego dalszego — „ 50 „ 

q) Podania , któremi się prowadzenie wolnego 
przemysłu oznajmia, lub o koncesyję do 
tego uprasza, — we Wiedniu . . . 6 „ — . 
w innych miastach, mających ludności 

a) więcej niż 50 000 dusz . . . . 4 „ — „ 
/3) 10.000 aż do 50.000 . . . 3 „ — r 

7) 5.000 do 10.000 . . . . . 2 „ - r 

8) we wszystkich innych osadach . . 1 „ 50 » 
wszystkie te kwoty tylko od pierwszego 
arkusza, od dalszych arkuszów wszędzie po — „ 50 „ 217 
Dodatek II. Spis używanych wyrażeń w przedpisie listów, 
w toku listu, w podpisie i napisie. 

Do Cesarza lab Króla. 

Przedpis: najjaśniejszy, Najpotężniejszy i Naj- 
miłościwszy Cesarzu (lub Królu) i 
Panie l — lub: Najjaśniejszy Panie! 
W toku listu : Wasza Cesarska (lub Królewska Mość, 
Miłościwy Pan , albo : Jegomość Ce- 
sarz (Król). 
Podpis: najpoddańszym sługa, lub; najwier- 
niejszy poddany. 
Napis : Do Najjaśniejszego , lub : Najmiło- 
ściwszego Cesarza (Króla) Mości n. p. 
w Wiedniu, Berlinie. 
(Do Cesarze wicza lub Królewicza : Jego Cesarze- 
wiczowskiej, lub Króleiiyiczoioskiej Mości. — W toku 
listu: Jego lub Wasza Cesarzewiczowska, lub Kró- 
lewiczowska Mość. 

Do Książccia. 

Przedpis: Jaśnie Oświecony Mości Książę i Dob- 
rodzieju ! 
W toku listu : J. 0. Książę Dobrodziej. 

Napis: Do Jaśnie Oświeconego Książęcia N\ 
N. J. 0. Pana i Dobrodzieja. 
Podpis: najniższym sługą. 218 Do Hrabiego. 

Przedpis: Jaśnie Wielmożny Panie Dobrodzieju! 
W toku listu: J. W. Pan Dobrodziej, 
Podpis : uniżonym sługę. 
Napis : Jaśnie Wielmożnemu Hrabi N. N. 
Jaśnie Wielmożnemu Panu i Dobro- 
dziejowi. 

De Szlachcica, obywatela, wyższego urzędnika i każdego 
wykształconego. 

Przedpis: Wielmożny Panie (Mości) Dobrodzieju l 
Wtoku listu : Wielmożny Pan Dobrodziej. \ 
Podpis: uniżony sługa. 

Napis: Do Wielmożnego Pana N. N. Wiel- 
możnego Pana i Dobrodzieja. 

Do niższych urzędników, mieszczan, rzemieślników i t. p. 

Przedpis: Szanowny — Łaskawy Panie! 
Wtoku listu: Szanowny — Łaskawy Pan. 

Podpis : uniżony sługa lub tylko : sługa. 
Napis: Szanownemu Panu, Łaskawemu Panu 
N. N. (dodać urząd). 
Można też w toku listu pisać: Jegomość Pan. 
albo: Imć Pan, albo zajimki: Go. Jego, Jemu. 

Do osób stanu duchownego, 

Do Papieża. 

Przedpis: Wasza Świątobliwość! — Ojcze święty! 
W toku listu : Wasza Świątobliwość. 219 

Podpis: najposłnszniejszy sługa. 
Napis : Do jego Świątobliwości Papieża Pijusa 
IX. w Rzymie. 

Do Kardynałów, Biskupów, Arcybiskupów. 

Przedpis: Najpr zewiel 'ebniejszy , lub: Jaśnie 
Wielmożny Kardynale — Biskupie 
Dobrodzieju ! — Jaśnie Oświecony 
Arcypasterzu Dobrodzieju l 
W toku listu : Najprzewielebniejszy , lub : Jaśnie 
Wielmożny ksiądz Biskup — Kardy- 
nał, Jaśnie Oświecony Ar cy pasterz 
Dobrodziej. — Jego Wysokość, — 
Jego Ewcelencyja — Jego Eminencyja 
— Jego Wysokość (Kardynał). 
Podpis: najposłuszniejszy sługa. 
Napis : Najprzewielebniejszemu , lub : Jaśnie 
Wielmożnemu księdzu Kardynałom, 
Biskupowi — Jaśnie Oświeconemu 
księdzu Arcybiskupowi — Jego Exce- 
lencyji , Jaśnie Oświeconemu księdzu 
Arcybiskupowi N. N. , Jaśnie Wiel- 
możnemu — lub Oświeconemu Panu 
i Dobrodziejowi. 

Do Kanoników, Opatów, Dziekanów i wszelkich wyższych 
duchownych osób. 

Przedpis: Przewielebny lub Wielmożny Księże 
Kanoniku, Dziekanie, Dobrodzieju ! 
W toku listu : Wielmożny Ksiądz Kanonik Dobrodziej, 
Podpis: uniżony sługa. 220 

Napis: Do Wielmożnego, lub: Przewielebnego 
Księdza Kanonika , Dziekana N. A. 
Wielmożnego Pana i Dobrodzieja. 

Do niższych duchownych usób. 

Przedpis: Wielebny, lub Wielmożny, lub Sza- 
nowny Księże Proboszczu Dobrodzieju ! 
W toku listu : Wielebny , Wielmożny lub Szanowny 
Ksiądz Dobrodziej. 
Podpis: uniżony sługa. 

Napis : Wielebnemu , Wielmożnemu lub Sza- 
nownemu Imc Księdzu Proboszczom, 
Wielebnemu Panu i Dobrodziejowi. 

Do nrłędów. 

Wysokie Ministerstwo wyznań i oświecenia — Stanu 

— sprawiedliwości! 
Wysoka Rado Państwa ! 
Wysokie Namiestnictwo ! 
Wysoki Sądzie krajowy ! 
JSajprzeuiehbniejszy biskupi (arcybyskupi) Kon- 

systorzu ! 
Przewielebny Dekanacie ! 
Prześwietny Sądzie obwodowy ! 
Prześwietny Magistracie ! 
Prześwietna Dyrekcyjo ! 
Szanowne Towarzystwo ogniowe! 221 Hpi?-* rzeczy zawartych. 

Ćwiczenia gramatyczne. 

Oddział I. Stronica 

Rzecz o słowach ....... 3 

Oddział II. 
Rzecz o zgłoskach i głoskach .... 6 

I. Rozróżnienie zgłosek i słów . . . • — 
II. Rozróżnienie głosek . 7 

III. Rozróżnienie samogłosek 8 

IV. Rozróżnienie spółgłosek 9 

Oddział III. 
Własności głosek 11 

A. Własności samogłosek — 

I. Zamiana samogłosek — 

II. Przybieranie i wyrzucanie samogłosek . .14 

B. Własności spółgłosek 15 

I. Miękczenie spółgłosek twardych . . . — 

II. Zamiana spółgłosek 17 

Oddział IV. 

Rzecz o zdaniach 19 

I. Główne części zdania — 

II. Zdania rozwinięte ...*... 20 

III. Części zdania określające 21 

V. Czę*ści zdania dopełniające ..... 23 

IV. Zdania pojedyncze i złożone 24 

Oddział V. 

Słowa odmienne . — 

I. Rzeczowniki — 

II. Słowa rodzajowane .27 

A. Zaimki — 

B. Przymiotniki 30 

G. Imiesłowy — 

D. Liczebniki 31 

III. Czasowniki — 

Oddział VI. 

Odmiana słów 36 

I. Odmiana rzeczowników 37 

A. Odmiana liczby pojedynczej . . . .38 

B. Odmiana rzeczowników w liczbie mnogiej . 44 

C. Odmiana rzeczowników obcych . . . .49 
II. Odmiana zaimków osobistych . . . .50 222 Stronica 

III. Odmiana słów rodzajowanych 53 

IV. Odmiana rzeczowników , które się podobnie jak 

słowa rodzajowane odmieniają . . .56 

V. Stopniowanie przymiotników '. . . .57 

VI. Odmiana liczebników nierodzajowanyoh . .58 

VII. Odmiany czasowników 61 

Oddział VII. 
Używanie spadków, czasów i sposobów . . .79 

A. Używanie spadków — 

B. Używanie czasów 90 

C. Używanie sposobów 91 

Oddział VIII. 

Zgoda orzeczenia z podmiotem 93 

I. Jeżeli się orzeczenie do jednego tylko podmiotu odnosi — 
II. Zgoda orzeczenia, które się do kilku podmiotów odnosi 94 

Oddział IX. 
Zdania spółrzedne i podrzędne . . . ♦ .95 

Oddział X. 
Wygłaszanie i pisanie zgłosek i słów . 105 

A. Wygłaszanie zgłosek i słów 

B. Pisanie głosek i słów 

I. Pisanie głosek .... 

II. Pisanie słów .... 
III. Znaki pisarskie 109 
109 Nauka pisania listów, i innych układów pisemnych. 

Uwagi wstępne 112 

Listy. 

/. Listy rozrnajitęj osnowy. 
Przykłady : 
i. Zapytanie 120 

2. Uwiadomienie 122 

3. Powinszowanie — 

4. „ 123 

5. Doniesienie 124 

6. „ 125 

7. * 126 

8. I — 

9. Podzięk awanie 127 

10 ' . ..... 128 

12. Polecenie -~ 

13. Przypomnienie 130 

14. Upomnienie się 131 223 15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

1. Usprawiedliwienie się 

Pooieszenie 

Zaproszenie Stronioa 
. 132 
. 133 
. 134 
. 135 
. 136 138 
140 

143 

146 165 
166 
167 

168 
169 Pożegnanie 

Uwagi 

Istota i zakres listn . 

Ogólne uwagi i prawidła przy układaniu listów 

A. Ze względu na osobę, do której piszemy 

B. Ze względu na rzecz, o której piszemy 

C. Ze względu na rozkład wewnętrzny i po- 
wierzchowność listu 

II. Listy w sprawach handlowych. 

A. Przykłady. 

Zamówienie towarów 

Odpowiedź na list poprzedzający .... 
List z załączonemi pieniądzmi za towary 
Przesyłając asygnacyję (weksel) za wybrane towary 

B. Uwagi 

C. Zadania 

Listy z usprawiedliwieniem się 

A. Przykłady ? — 

List krawiecki — 

„ kupiecki 170 

B. Uwagi ........ 172 

C. Zadania — 

Listy u p o minające . — 

A. Przykłady — 

List pierwszy o należytość za robotę . . . — 

» drugi » r> n " • • • 173 

„ trzeci „ „ n ; „ ... 174 

B. Uwagi ........ 175 

C. Zadania 176 

Li s ty ur z ę do w c — 

A. Przykłady [ 

Prośba o uwolnienie od opłaty szkolnej 
o udzielenie stypendyjum B. Uwagi 

C. Zadania III. Układy pisemne w sprawach życia powszechnego. 
Rachunki. 

A. Przykłady .... 
Rachunek (Konto) stolarski 
Rachunek gospodarski . 
B. Uwagi 

C. Zadania 178 
179 

180 181 

182 
183 
184 224 

Pokwitowania. Stronica 

A. Przykłady 185 

Zwykłe kwity — 

Kwity na potrącenie 188 

Wzajemne zakwitowanie — 

B. Uwagi . 189 

C. Zadania 191 

Potwierdzenie otrzymania jakiejś rzeczy. 

A. Przykłady 192 

B. Uwagi 

C. Zadania 193 

Potwierdzenie otrzymania jakiejś rzeczy do przechowania 

(zapisy depozytowe). 

A. Przykład 194 

B. Uwagi — 

C. Zadania 195 

Zrzeczenie się. 

A. Przykłady ...'.... — 

B. Uwagi 196 

C. Zadania 197 

Zapisy długu czyli obligi. 

A. Przykłady — 

B. Uwagi 199 

C. Zadania . — 

Zaręczenie. 

A. Przykłady 200 

B. Uwagi — 

C. Zadania — 

Odstąpienie. 

A. Przykłady 201 

B. Uwagi 202 

C. Zadania — 

Pełnomocnictwa. 

A. Przykłady — 

B. Uwagi 204 

C. Zadania . — 

Przekazy. 

A. Przykłady 205 

B, Uwagi — 

C Zadania ... . . . . . ' . 206 

Świadectwa. 

A. Przykłady — 

B. Uwagi 208 

C. Zadania — 

Dodatek I. Przepisy, odnoszące się do należyto ści 

steplowych . .'..'. . . • 209 

Dodatek II. Spis używanych wyrażeń w przedpisie 

listów, w toku listu, w podpisie i napisie . 217 

Drukiem Karola Goryszka w Wiedniu. Je**